Více času na podstatné

Vláda dnes projedná "Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie"

25.08.2010 08:59

Národní akční plán navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %.

 

Návrh národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „Národní akční plán“) je předkládán z důvodu plnění povinností vyplývajících z implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále jen směrnice 2009/28/ES).
Návrh Národního akčního plánu je předkládán vládě ke schválení, neboť dle souvisejícího návrhu „Zákona o podporovaných zdrojích energie“ má Národní akční plán stanovit vláda svým nařízením.
Forma a struktura předloženého Národního akčního plánu je závazně daná Rozhodnutím Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. Závaznost dané formy dokumentu je provedena z důvodu vzájemné porovnatelnosti akčních plánů a navržených hodnot mezi jednotlivými členskými státy.

Národní akční plán obsahuje cíle, opatření a způsob dosažení těchto cílů, které zmíněná směrnice stanovuje pro podíly energie z obnovitelných zdrojů.

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako celek cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Pro Českou republiku byl stanoven minimální 13 % podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit minimální 10 % podíl obnovitelných zdrojů v dopravě.

Zpracovaný Národní akční plán navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %. Tyto hodnoty především vycházejí ze současných a připravovaných reálných projektů a z očekávané reálné predikce budoucího vývoje dané statistickým sledováním trendů s případným zohledněním dotační politiky. V případě fotovoltaických systémů a větrných elektráren je dále požadavek připravovaných projektů konfrontován s bezpečností a spolehlivostí elektrizační soustavy. Akční plán tedy není postaven na možných nebo teoretických potenciálech jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů.

 

 

Na základě výše uvedených údajů lze předpokládat, že ČR by neměla mít vážnější potíže s naplněním svého cíle produkce energie z OZE podle směrnice 2009/28/ES.

Národní akční plán bude pravidelně vyhodnocován, aktualizován a zpřesňován. Ustanovení o aktualizaci je zavedeno přímo v návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie. Národní akční plán a jeho naplňování bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnocovat nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích vyhodnocení bude informovat vládu a předkládat návrhy na aktualizaci národního akčního plánu.

Na základě tohoto průběžného hodnocení a aktualizace bude možné případně modifikovat také cíl 13,5 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie s tím, že minimálním cílem zůstává 13 %.

V národním akčním plánu jsou stanoveny roční hodnoty instalovaných výkonů resp. výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie (optimální mix zdrojů) až do roku 2020. V případě, že budou tyto roční hodnoty, vedoucí k zajištění naplnění přijatých cílů překročeny, nemusí být příslušné obnovitelné zdroje (které překročily danou hodnotu v daném roce) již dále finančně podporovány. Toto zaručí přiměřené ekonomické dopady na konečné spotřebitele energií a hospodářství ČR. Jde tedy o nástroj pro každoroční ovlivňování rozvoje obnovitelných zdrojů a také finančního dopadu plynoucí z jejich podpor. Další opatření k dlouhodobě udržitelnému a vyváženému rozvoji obnovitelných zdrojů jsou zavedena přímo v návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie.

Návrh akčního plánu byl zaslán v rámci mezirezortního připomínkového řízení 48 připomínkovým místům, z nichž 27 neuplatnilo žádné připomínky. Na konferenčním vypořádání a následně pak na dvoustranných jednáních byly zásadní připomínky projednány, akceptovány, vysvětleny, příp. od nich bylo upuštěno. Připomínky doporučujícího charakteru byly do návrhu rovněž z většiny zapracovány. Všechny zaslané připomínky k Národnímu akčnímu plánu byly vypořádány bez rozporu


Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie ke stažení ZDE