Více času na podstatné

Vláda dnes projedná návrh novely zákona o IPPC - SCHVÁLENO

15.08.2012 08:06

Vláda dnes projedná návh novely zákona o IPPC. Důvodem novelizace je zejména nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), do právního řádu České republiky. Daná směrnice zahrnuje revidovanou směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění (2008/1/ES) a dalších šest dosavadních směrnic v oblasti průmyslových emisí. Do zákona o integrované prevenci jsou transponována příslušná společná ustanovení směrnice (kapitola I), část obsahující zvláštní ustanovení pro zařízení v režimu integrované prevence (kapitola II, přílohy I až IV) a příslušná přechodná a závěrečná ustanovení (kapitola VII). V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o integrované prevenci se navrhují drobné změny v zákoně o odpadech a v zákoně o správních poplatcích.

 

Aktualizace: Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila. více ZDE

 

Navrhovaná novela zákona o integrované prevenci zahrnuje zejména následující okruhy:

 • Úpravy a doplnění definic pojmů.
 • Posílení role nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT.
 • Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod.
 • Vymezení kontroly zařízení provozovaných v režimu integrované prevence.
 • Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT.
 • Podpora nově vznikajících technik.
 • Přezkum integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a další změny právní úpravy přezkumu.
 • Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1.
 • Posílení role krajských úřadů  při vymezování zařízení.
 • Zjednodušení odvolacího řízení.
 • Optimalizace právní úpravy činnosti odborně způsobilých osob.
 • Zrušení a zánik integrovaného povolení, přechod zařízení mimo režim integrované prevence.
 • Úpravy a doplnění skutkových podstat správních deliktů a optimalizace výše sankcí.
 • Legislativní zakotvení informačního systému integrované prevence.
 
Další informace a návrh zákona ke stažení ZDE.