Více času na podstatné

Vláda dnes stanoví limity pro PM2,5

02.02.2011 11:39

Vláda na dnešním zasedání projedná nařízení, které stanoví limity pro velmi jemný prach a pravidla pro rozmístění měřicích stanic. Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Termín pro transpozici uvedené směrnice uplynul v červnu letošního roku a Evropská Komise již zahájila proti České republice řízení o porušení Smlouvy o fungování EU. Dne 24. 11. 2010 bylo Evropskou Komisí vydáno odůvodněné stanovisko v této věci. Nařízení dle návrhu bude platné patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Konkrétně vláda bude projednávat nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Toto nařízení v současné době zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky.

Z nových povinností směrnice 2008/50/ES nejsou v národní legislativě transponovány pouze limitní hodnoty pro suspendované částice PM2,5 a dále některé definice související se sledováním a hodnocením úrovní znečištění suspendovanými částicemi PM2,5 a rovněž požadavky na počty a umístění měřicích stanic pro tuto znečišťující látku

 

 

Shrnutí cílů novely:

- provedení transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

- stanovení ukazatelů přípustné úrovně znečištění ovzduší (především imisních limitů) vzhledem k ochraně zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace, nově jde o zavedení imisních limitů pro znečišťující látku PM2,5

- zabezpečení směrnicí požadovaného rozsahu a kvality sledování a hodnocení úrovní znečištění suspendovanými částicemi PM2,5 a PM10, stanovení požadavků na počty a umístění měřicích stanic pro tuto znečišťující látku.

 

V ČR mají největší vliv na celkových emisích PM10, PM2,5 a PAH spalovací procesy ze sektoru veřejná a průmyslová energetika, hutnictví, z vytápění domácností a ze sektoru dopravy (mobilní zdroje). Největším současným problémem ČR jsou neklesající emise částic (PM10, PM2,5 a PAH), které představují vysoká zdravotní rizika. Významný podíl na těchto emisích mají v současné době neregulované malé spalovací zdroje z vytápění domácností a mobilní zdroje z dopravy. Vytápění, při kterém dochází ke spalování pevných paliv (zejména uhlí a dřeva) ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, se podílí na celkových emisích PM10 ze 38 % (doprava dalšími 20 % ) a na celkových emisích PAH ze 66 %. Suspendované částice představují celou řadu zdravotních rizik. Účinek částic závisí
na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Částice označené PM10 se dostávají do horních cest dýchacích a jemnější částice označené jako PM2,5, které významně ovlivňují úmrtnost (některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek), pronikají do dolních cest dýchacích. Částice frakce PM1 pak pronikají až do plicních sklípků. Částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnost na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic, atd.). V případě, že jsou na částice vázány jiné znečišťující látky, jako např. PAH nebo těžké kovy, mohou mít rovněž genotoxické či karcinogenní účinky, zároveň mohou negativně ovlivnit plodnost mužů.

 

Výsledek jednání vlády: Vláda schválila návrh nařízení.

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne……..2011

kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb. a zákona 172/2010 Sb. (dále jen „zákon“):

 

Čl. I

 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, se mění takto:

 

1.        V § 2 odst. 5 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „nebo jím zřízenou právnickou osobou“.

 

2.        V § 3 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „PM2,5“).“.

 

3.        V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) benzo(a)pyren“.

 

4.        V § 3 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Cílový imisní limit pro rok 2015 pro PM2,5 v městských pozaďových lokalitách je stanoven ve výši 20 μg.m-3. Tento cílový imisní limit je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní znečištění ovzduší PM2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách.

(8) Pokles klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 vypočítané za kalendářní roky 2018, 2019 a 2020 z míst odběru vzorků zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení vůči klouzavé průměrné roční koncentraci vypočítané za kalendářní roky 2009, 2010 a 2011 je stanoven v části E přílohy č. 1 k tomuto nařízení.“.

 

5.        V příloze č. 1 části A v tabulce č. 1 se za řádek

 

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

 

vkládá řádek

PM2,5

1 kalendářní rok

25 μg.m-3

-

“.

6.        V příloze č. 1 části A se tabulka č. 3 zrušuje.

 

7.        V příloze č. 1 části D se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

8.      V příloze č. 1 se doplňuje část E, která zní:

 

„Část E

Pokles klouzavé roční koncentrace PM2,5 v městských pozaďových lokalitách k roku 2020

Výchozí koncentrace

Cíl snížení

menší nebo rovna 8,5 µg/m3

0%

větší než 8,5 µg/m3 a zároveň menší než 13 µg/m3

10%

větší nebo rovna 13 µg/m3 a zároveň menší než 18 µg/m3

15%

větší nebo rovna 18 µg/m3 a zároveň menší než 22 µg/m3

20%

větší nebo rovna 22 µg/m3

Veškerá vhodná opatření pro dosažení

18 µg/m3

9.        V příloze č. 3 v bodu 1 písmeno c) zní:

„c) PM10 a PM2,5

Imisní limit

Horní mez pro posuzování

Dolní mez pro posuzování

24-hodinový imisní limit

35 μg.m-3 / 351)

25 μg.m-3 / 351)

Roční imisní limit pro PM10

28 μg.m-3

20 μg.m-3

Roční imisní limit pro PM2,5

17 μg.m-3

12 μg.m-3

Poznámka: 1) Povolený počet překročení za kalendářní rok.“.

 

10.    V příloze č. 5 v části A bodu 1 podbod 1.1 zní:

 

„1.1. Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření pro účely posouzení dodržování imisních limitů na ochranu lidského zdraví a zvláštních imisních limitů

  

Počet obyvatel aglomerace nebo zóny

Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření pokud

maximální koncentrace překračují horní mez pro posuzování1)

maximální koncentrace leží mezi horní a dolní mezí pro posuzování

Znečišťující látky kromě PM10 a PM2,5

Součet PM10 a PM2,52)

Znečišťující látky kromě PM10 a PM2,5

Součet PM10 a PM2,52)

0-249 999

1

2

1

1

250 000-749 999

2

3

1

2

750 000-999 999

3

4

1

2

1 000 000-1 499 999

4

6

2

3

1 500 000-1 999 999

5

7

2

3

2 000 000-2 749 999

6

8

3

4

2 750 000-3 749 999

7

10

3

4

 

 

Poznámky:

1) Pro oxid dusičitý, benzen, oxid uhelnatý a pro PM10 nebo PM2,5 se zřizuje nejméně jedna lokalita pro měření pozaďové úrovně znečištění ovzduší a jedna lokalita orientovaná na měření vlivu dopravy, pokud se tím nezvýší počet bodů vzorkování;

2) Celkový počet míst odběru vzorků pro PM2,5 nesmí být menší než polovina počtu míst odběru PM10.

Cílem je zdvojnásobit počet bodů vzorkování pro stacionární měření oproti minimálnímu počtu, pokud se jedná o značně geograficky členitou a nerovnoměrně zalidněnou zónu nebo aglomeraci s vysokou hustotou průmyslu, kde dochází k dlouhodobému překračování hodnot imisních limitů.“.

 

11.    V příloze č. 5 v části A bodu 1 se doplňují podbody 1.6 a 1.7, které znějí:

„1.6. Pro aglomerace a další městské oblasti s počtem obyvatel vyšším než 100 000 se provozuje jedno místo odběru vzorků na milion obyvatel. Tato místa odběru vzorků mohou být totožná s místy odběru vzorků podle podbodu 1.1.

1.7. Bez ohledu na koncentrace se zřídí nejméně jedno místo odběru vzorků ve venkovské pozaďové lokalitě pro měření ročních průměrných údajů o celkové hmotnostní koncentraci a o koncentracích chemických složek PM2,5. Z chemických složek PM2,5 se měří alespoň koncentrace celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, chloridových a dusičnanových aniontů.“.

 

12.    V příloze č. 6 v bodu 1 text pod nadpisem zní: „U plynných znečišťujících látek se objem přepočítává na standardní podmínky. U PM10, PM2,5 a znečišťujících látek, které se analyzují v PM10, se objem odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám, kterými jsou zejména teplota a atmosférický tlak v den měření.“.

 

 

Čl. II

Přechodné ustanovení

 

Veškerá opatření směřující k dosažení imisního limitu pro PM2,5 stanoveného v příloze
č. 1 v části A v tabulce č. 1 musí být realizována do 31. prosince 2014.

 

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.