Více času na podstatné

Vláda schválila novelu IRZ a problematiku výkupu kovů a sucha

30.07.2015 06:30

Vláda včera projednala a schválila novelu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností, komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR a opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. K poslaneckému návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vláda přijala negativní stanovisko. Vláda dále přerušila jednání o nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie.

 

Novela IRZ a ISPOP - schváleno

Cílem novely je především snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nově bude příloha zákona obsahovat taxativní výčet průmyslových činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis. Jejich úspory ministerstvo odhaduje na částku 29 mil. Kč za rok.

Spolu s výše popsanou změnou je navrženo několik dalších změn zákona. Zejména se jedná o zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

Předkládaný návrh zákona představuje podle ministerstva kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání pracovní skupiny složené ze zástupců MŽP, MPO, Ministerstva zemědělství (MZe), průmyslových svazů a nevládních ekologických organizací. Pracovní skupina tak nalezla shodu, která na jedné straně znamená snížení administrativní zátěže ohlašovatelů do IRZ, zejména malých a středních podnikatelských subjektů, a na straně druhé nesnižuje pozitivní přínos IRZ z pohledu ochrany životního prostředí. Další informace a dokumenty ke stažení - ZDE

 

Ochrana zemědělského půdního fondu - schváleno negativní stanovisko

Investoři staveb pro bydlení by neměli hradit poplatek státu za vynětí parcel ze zemědělského půdního fondu, pokud na nich bytovou výstavbu umožňují územní plány. V novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu to navrhli poslanci opozičních TOP 09 a Starostů. Odvody by podle předlohy neodváděly ani kraje a obce při výstavbě silnic, osvobozeny by byly i veřejně prospěšné stavby, tedy třeba školy nebo hřiště. Více ZDE


Problematika výkupu kovových odpadů v ČR (materiál ZDE) - schváleno 

V průběhu následujících tří let MŽP plánujeme zavést mnohem radikálnější zásah do kriminální činnosti v oblasti výkupu kovů a zavést pořádek do tohoto podnikání. Sběrny budou muset povinně proškolit obsluhu, uvažuje se o omezení otvírací doby na denní hodiny, do sběren a výkupen, které budou vedené v centrálním registru výkupen a sběren, mají také častěji chodit kontroly. MŽP by chtělo personálně posílit kontrolní činnost České inspekce životního prostředí. A také chce dát ještě větší kompetence krajům a obcím, na jejichž území sběrny jsou. MŽP zavede povinnost mít v každé sběrně kamerový systém a důsledně tak evidovat veškerý vykupovaný materiál, nebude chybět ani prevence proti daňovým únikům a zneužívání sociálních dávek.

„Vláda dnes mohla schválit i variantu úplného zákazu výkupu kovů v ČR. Ale já jsem přesvědčen, že občan má mít právo nabídnout k prodeji svůj legálně nabytý majetek. Úplný zákaz výkupu by zde pomohl vytvořit novou oblast šedé ekonomiky. A navíc bychom byli s nejvyšší pravděpodobností jedinou zemí v Evropě, která to udělala. Proto jsem rád, že se vydáme cestou komplexního řešení napříč celým segmentem, aniž bychom museli sběrny kovů hromadně zavírat,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nové systémové řešení MŽP spočívá v bezhotovostní úhradě a úpravě pravidel pro sběrny a výkupny. Současně zahrnuje i posílení pravomocí obcí a krajských úřadů pro kontrolu a případném pokutování jejích provozovatelů. Navrhovaná opatření budou v rámci naplňování strategie realizovat kromě Ministerstva životního prostředí i další rezorty, zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Na základě dnes schváleného strategického materiálu vzniknou ve spolupráci s dalšími ministerstvy konkrétní změnové paragrafy v příslušných zákonech, nové vyhlášky i metodiky. Mezi nimi se objeví právě třeba zavedení kamerových systémů v novém zákoně o odpadech či povinnost propojit informace o klientech s centrální evidencí úřadů práce.

Navrhovaná opatření se dělí na 4 oblasti: prevence, regulace, kontroly a represe. Z preventivních opatření je to např. proškolení obsluhy sběrny v jejích povinnostech. Regulační opatření spočívají zejména v zavedení elektronické evidence tržeb, zohlednění příjmů z plateb za výkup kovů tzn. překročení limitu příjmu pro přiznání sociální dávky při jejich vyplácení, vytvoření metodiky pro odebírání povolení k provozu sběren nebo zavedení kamerového systému.

“Kamerový systém je v plánu od roku 2017. Například sousední Slovensko jej bude mít zavedené už od ledna 2016, a my se tak můžeme inspirovat i poradit u slovenských kolegů a reflektovat následně jejich zkušenosti při realizaci tohoto konkrétního opatření u nás v ČR, ” vysvětlil ministr Brabec.

V oblasti kontroly klade MŽP důraz hlavně na posílení spolupráce mezi jednotlivými kontrolními orgány (např. ČIŽP, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, ČOI apod.), zřízení specializované skupiny tzv. „malé Kobry“ a sdílení informací.

Mezi represivní opatření patří například úprava pravidel při odebírání souhlasu k provozu sběrny, stanovení výše škody z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem krádeže, obvykle prodává ad.

 

Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody - schváleno

Materiál obsahuje náměty z jednání Meziresortní komise VODA-SUCHO, v níž pracují odborníci z většiny ministerstev, zástupci profesních sdružení, výzkumných institucí a samosprávy. K dalším doporučením patří rekonstrukce a uplatnění efektivních závlahových systémů, udržitelné hospodaření s půdou, využívání odpadních a srážkových vod, posílení zadržování vody v krajině, návrhy na obnovu a výstavbu rybníků a nádrží, zajištění předpovědních a výstražných systémů nebo zavedení úsporných technologií při stavbách.

Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Cílem předkládaného materiálu je zpracování ucelené dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může nepředvídatelně vyskytnout. Koncepce bude předložena vládě do 30. června 2017.

 

Nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie - přerušeno

Vláda odložila projednání návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie. Podle návrhu by měly průmyslové podniky ve 4. čtvrtletí letošního roku platit méně, než je současných maximálně 495 korun za megawatthodinu. Dokumenty ZDE