Více času na podstatné

Vláda projedná novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

14.11.2011 08:14

Vláda dne 16. 11. 2011 projedná Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPV“).

Prioritním cílem předkládaného návrhu je zajištění plné kompatibility české právní úpravy s ustanovením čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), v platném znění, a to tak, aby se Česká republika vyhnula opětovnému podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze strany Evropské komise (dále jen „Komise), což za současné situace reálně hrozí.

Ve snaze zamezit soudnímu řízení u SDEU byl již koncem roku 2009 vložen do ZPV zákonem č. 436/2009 Sb. nový § 23 odst. 10, který s účinností od 11. prosince 2009 zavedl aktivní žalobní legitimaci, tj. možnost napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu. Žalovat mohou v zákoně vyjmenované subjekty, pokud podaly ve stanovených lhůtách písemné vyjádření k dokumentaci či posudku v rámci procesu EIA.

Přesto byl dne 10. června 2010 vynesen rozsudek SDEU ve výše zmiňovaném řízení proti České republice. SDEU svým rozhodnutím přisvědčil návrhu Evropské komise a Česká republika byla odsouzena za nesplnění ustanovení čl. 10a odst. 1, 2 a 3 EIA směrnice. Rozsudkem nebyla uložena České republice žádná finanční sankce. SDEU v minulosti již několikrát judikoval, že rozhodným pro konstatování porušení práva EU je stav ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku, v předmětném případě 29. srpna 2007. Soudní dvůr tak rozhodl v souladu se svou judikaturou a nezohlednil vývoj, který se udál po tomto datu (dne 11. prosince 2009 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 436/2009 Sb., jehož hlavním cílem bylo právě naplnění povinností, které pro Českou republiku z ustanovení čl. 10a odst. 1, 2 a 3 směrnice EIA plynou).

Nadto Komise zahájila dopisem ze dne 24. listopadu 2010 proti České republice v souladu s čl. 260 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) tzv. sankční část řízení o porušení Smlouvy. Podle názoru Komise stávající platná právní úprava (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 436/2009 Sb.) stále není v souladu s ustanovením čl. 10a EIA směrnice z důvodu znění přechodných ustanovení zákona č. 436/2009 Sb. Podstata kritiky Komise spočívá v tom, že v důsledku přechodných ustanovení zákona č. 436/2009 Sb. nelze ve vtahu k záměrům, u nichž proces posuzování vlivů na životní prostředí začal před nabytím účinnosti zákona č. 436/2009 Sb. (11. prosinec 2009), použít ustanovení § 23 odst. 10 ZPV, který přístup k soudní ochraně nově upravuje a je tedy v obecné rovině nápravou nedostatku konstatovaného v rozsudku SDEU z června loňského roku.

Tento názor byl Komisi několikrát vyvracen výkladem, podle kterého má § 23 odst. 10 ZPV povahu čistě procesního ustanovení - takové ustanovení je pak ze své podstaty použitelné okamžitě po nabytí účinnosti příslušné normy, která ho zakotvuje. Tento výklad ovšem Komise nesdílí.

Z těchto důvodů se navrhuje novelou ZPV explicitně stanovit, že možnost podat žalobu podle § 23 odst. 10 ZPV není přechodnými ustanoveními zákona č. 436/2009 Sb. nikterak omezena. To znamená, že všechny subjekty v § 23 odst. 10 uvedené, pokud podaly ve lhůtách stanovených zákonem vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou již od účinnosti zákona č. 436/2009 Sb., tj. od 11. prosince 2009, domáhat žalobou zrušení navazujícího rozhodnutí. Budou tak odstraněny veškeré pochybnosti a postaveno najisto, že v rámci žaloby proti navazujícímu rozhodnutí je možné napadnout též procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), které proběhly (resp. byly zahájeny) před nabytím účinnosti zákona č. 436/2009 Sb.

Toto řešení bylo v průběhu měsíců června až září 2011 hned několikrát projednáváno se zástupci Komise. Výsledkem těchto konzultací je závěr, že Komise spatřuje v navrhované novele nápravu tvrzeného nesouladu ZPV s EIA směrnicí. Přijetí předložené novely by tak mělo bezprostředně vést k zastavení řízení o porušení Smlouvy před SDEU.

 
Výsledek jednání vlády ze dne 16. 11. 2011: neprojednáno z důvodu nepřiítomnosti ministra MŽP
 
Text novely předpisu:

 

 

ZÁKON

ze dne ……2011,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

V § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb., se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Žalobu podle odstavce 10 je možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.“

 

Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako odstavce 12 až 15.

 

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Zdroj: předkládácí zpráva k návrhu zákona