Více času na podstatné

Vláda schválila novelu zákona o odpadech a novelu zákona o místních poplatcích

19.06.2012 13:49

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely zákona o odpadech. Kabinet normu schválil, ta nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny. Jednotlivá opatření novely směřují především ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

„Hlavním cílem novely je odlehčit podnikatelům od často zbytečné administrativy. S tímto záměrem jsme novelu připravovali. Změny nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Odbouráním nadbytečného papírování se pouze odstraňují povinnosti, které jenom braly podnikatelům peníze,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Původci odpadů, kromě obcí, nově nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství. Náklady jedné firmy na zpracování plánu odpadového hospodářství se pohybují od 20 tisíc do 100 tisíc korun. Při počtu 4600 společností, které musí podle současného znění zákona plán zpracovat, se jedná o značnou úsporu, která posílí konkurenceschopnost českých podniků. Zákon o odpadech upravuje chování společností v této oblasti, takže nebude oslabena ochrana životního prostředí. Jasně totiž stanoví, že každý původce odpadů musí předcházet jejich vzniku a vzniklé odpady musí třídit a dále v maximální možné míře využívat v souladu se zákonem o odpadech.

Odpadový hospodář bude moci vykonávat svoji funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven. V současné době může odpadový hospodář své služby nabízet maximálně pěti subjektům. Toto narušení trhu vede k tomu, že firmy mají problém sehnat v rámci svých povinností odpadového hospodáře. Novela toto omezení práce odpadového hospodáře ruší.

Původce nebezpečných odpadů, kterými jsou např. zbytky z průmyslové výroby, již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování. Pro další způsoby nakládání s nebezpečnými odpady zákon podmínky nemění.

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky bez nutnosti vyplňování a rozesílání evidenčního listu v sedmi papírových kopiích. Odesílateli a příjemci nebezpečných odpadů se výrazně sníží roční náklady na tisk cca 7 milionů evidenčních listů z původních 3,5 milionů korun na 500 tisíc korun při cca 1 milion přeprav v ČR za rok. Dále lze předpokládat snížení časové náročnosti při vyplnění elektronického evidenčního listu z odhadovaných 50 na 10 minut. V momentě odeslání elektronického formuláře již nebude možné, na rozdíl od papírových verzí, měnit jakékoli údaje. Kontrola přepravy nebezpečných odpadů bude po této změně zákona na vyšší úrovni než dosud a minimalizuje se tak možné ohrožení zdraví obyvatel a přírody.

Novela obsahuje i zjednodušení ohlašování zařízení k nakládání s odpady, nebo elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podniková sféra změnou ušetří cca 130 milionů korun ročně, státní správa pak více než 40 milionů za rok.

Vláda také schválila novelu zákona o místních poplatcích. Dle návrhu zákona by měla být osvobozena od poplatku za odpad fyzická osoba, která je na základě rozhodnutí soudu umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

Další informace:

1) Soubor ke stažení ZDE, který obsahuje: Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a návrh novely kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

2) Platné znění části  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn stahujte ZDE.

3) Související článek: Vláda projedná novelu zákona o odpadech