Více času na podstatné

Výklad MZe - vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu

25.03.2011 08:38

Dotaz: Žádost o výklad, zda je nutné a možné vydat povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace osobě, která provozuje vodovod nebo kanalizaci pouze v rámci zkušebního provozu.

 

Výklad: zákon o vodovodech a kanalizacích v ustanovení § 6 předepisuje povinnost toho, kdo hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci zajistit si k tomu odpovídající povolení. Bez povolení k provozování nelze vodovod nebo  kanalizaci provozovat. Uvedený právní předpis neuvádí žádnou výjimku. osoba, která chce ve zkušebním provozu vodovod nebo kanalizaci provozovat, musí postupovat v souladu s ustanovením § 6 a o povolení požádat.

Povolení k provozování na dobu určitou pak zaniká nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, případně zrušením postupem podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.

V případech, kdy bylo povolení k provozování již vydáno, např. v případě rozšíření vodovodu nebo rozšíření kanalizace a v případě rekonstrukce, rozšíření apod. stávající úpravny vody nebo ČOV, kdy na jejich IČME je již povolení k provozování vydáno, nelze podle ustanovení § 6 odst. 3 písmeno a) zákona o vodovodech a kanalizacích vydat povolení k provozování další a pak platí povolení k provozování původně vydané s případným doplněním (§ 6 odst. 8).

 

Oficiální verze MZe ZDE