Více času na podstatné

Výsledek jednání poslaců k návrhu zákona o ovzduší

14.02.2011 08:53

Návrh novely zákona o ochraně ovzduší (sněmovní tisk 90 - třetí čtení) byl napořadu 13. schůze poslanecké sněmovny. Návrh zákona nebyl projednán.  Související články: Nový zákon o ochraně ovzduší

 

Předpokládáné změny zákona:

Ministerstvo životního prostředí předkládá ke schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů na středeční schůzi vlády.

Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. Hlavním gestorem citované směrnice je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí je odpovědno za transpozici její části, která se týká snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a kritérií udržitelnosti biopaliv. Termínem pro transpozici směrnice je 31. prosinec 2010.

Implementovaná evropská legislativa má za cíl jednak snížit emise skleníkových plynů ze sektoru dopravy a dále stanovit požadavky na udržitelnost využívání biopaliv v dopravě především z hlediska ochrany biologické rozmanitosti.

Hlavním cílem návrhu zákona je zakotvit systém sledování a prokazování původu biomasy určené k výrobě biopaliv pro dopravní účely, který zajistí dodržování stanovených požadavků na udržitelnost využívání biopaliv. Součástí návrhu je také novela zákona o spotřebních daních. Potřeba změn v tomto předpisu vyplývá z nutnosti transponovat požadavek směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, aby splnění kritérií udržitelnosti bylo podmínkou pro způsobilost k finanční podpoře na spotřebu biopaliv.

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh novely přijala.