Více času na podstatné

Výsledky kontroly NKÚ: Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady

22.08.2011 13:48

Shrnutí a vyhodnocení:

V letech 2003–2007 MŽP a SFŽP vynaložily ze státních prostředků a fondů Evropské unie celkem 3 414,9 mil. Kč. Přínosy této podpory ke zlepšení stavu odpadového hospodářství a vliv této podpory na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky však MŽP ani SFŽP nevyhodnotily.

V rámci operačního programu Životní prostředí je na zkvalitnění nakládání s odpady alokováno na roky 2007–2013 celkem 15 038,5 mil. Kč. Do listopadu 2010 byla vynaložena z prostředků Fondu soudržnosti a SFŽP celková částka 2 361,4 mil. Kč. Kontrole NKÚ bylo podrobeno 11 projektů podpořených v rámci operačního programu Životní prostředí – konkrétně z oblasti podpory 4.1 – s celkovými náklady 212 mil. Kč.

MŽP nevytvořilo dostatečný systém indikátorů pro hodnocení přínosů podpory z operačního programu Životní prostředí. MŽP ani SFŽP nesledovaly skutečné využití zařízení pořízených z tohoto programu za účelem zkvalitnění nakládání s odpady. V oblasti administrace bylo zjištěno, že pravidla pro příjemce podpory se v průběhu realizace programu často měnila, byla nejasná a nepřehledná. Pravidla pro posuzování žádostí o podporu z ekonomického hlediska nebyla od prosince 2009 zveřejněna, a posuzování žádostí proto nebylo dostatečně transparentní. Nastavený systém závěrečného vyhodnocování a následných kontrol u akcí financovaných z operačního programu Životní prostředí ve svých důsledcích vedl k tomu, že MŽP ani SFŽP zatím nemají od ukončení realizace akcí žádné informace o provozu a využití vybudovaných zařízení; ve dvou konkrétních případech trvá tento stav již 2,5 roku.

Cíle, zásady a úkoly v oblasti nakládání s odpady stanoví Plán odpadového hospodářství České republiky, který zpracovalo MŽP v roce 2003 na období deseti let. Ačkoliv od roku 2003 došlo k významným změnám v evropské a národní legislativě, MŽP neaktualizovalo tento plán a neupravilo jeho cíle tak, aby byly v souladu s touto legislativou. V hodnotících zprávách o plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky opakovaně MŽP konstatovalo u některých neplněných cílů, že jsou nadhodnoceny, stanoveny nereálně nebo je nelze hodnotit z důvodu nevhodného nastavení parametrů.

Jedním z nejproblematičtějších cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky je snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Od roku 2003, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 197/2003 Sb., je ukládáno na skládky větší množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů, než je stanoveno směrnicí Rady 1999/31/ES, a množství ukládaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů postupně narůstá. V důsledku toho se Česká republika vystavuje riziku sankcí ze strany Evropské komise. Důležitým opatřením k plnění zmíněné směrnice je podpora výstavby nových spaloven komunálních odpadů. Tato podpora však byla legislativou ČR umožněna až od ledna 2010. Požadavek směrnice na snížení podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky přitom měl být splněn už v roce 2010. Vývoj i současný stav v této oblasti nasvědčují tomu, že nebude splněn ani cíl stanovený směrnicí Rady 1999/31/ES pro rok 2013.

 

Dokument ke stažení ZDE

 

Zdroj: NKÚ