Více času na podstatné

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Analýza potřeb zřízení Centra chemické bezpečnosti"

24.02.2011 11:12

SFŽP zveřejnil výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Analýza potřeb zřízení Centra chemické bezpečnosti.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 3. 2011 v 11:00 hodin.
Doba plnění: březen - červenec 2011
Zakázka není uveřejňována na ISVZUS.

 

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Analýza potřeb zřízení Centra chemické bezpečnosti“ je výběr Dodavatele zajišťujícího pro Zadavatele vyhotovení studie a návrh postupu vybudování pracoviště – Centra chemické bezpečnosti (dále jen Centrum), které bude schopno provádět klasifikaci a hodnocení chemických látek pro naplňování požadavků platné chemické legislativy týkající se zejména chemických látek (REACH, CLP), biocidů, pesticidů a detergentů, shromažďování informací o látkách samotných, nebo obsažených ve směsích a předmětech, poskytování informací a doporučení týkajících se řízení rizik a poskytování celkové odborné pomoci široké veřejnosti. Současně bude poskytovat technickou a expertní podporu orgánům státní správy pro oblast chemikálií a dalších produktů chemického charakteru s výjimkou humánních a veterinárních léčiv a produktů, spadajících do kompetence ministerstva zemědělství. Projekt bude zahrnovat analýzu a návrh řešení zřízení Centra. Projekt rovněž stanoví možnosti analýz a zkoušení chemických látek pro potřeby kontrolní a inspekční činnosti na pracovišti, které má jak technické, tak i odborné vybavení.

 

DÍLČÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
1 Legislativní rozbor a stanovení působnosti
2 Návrh variant legislativního postavení
3 SWOT analýzy variant
4 Varianty financování
5 Multikriteriální analýzy navržených variant financování
6 Návrh činností a personálního obsazení
7 Stanovení konkrétních časově vymezených postupů realizace
8 Návrhy realizačních dokumentů

Hlavní cíle projektu:
a) zřídit pracoviště, které bude schopno provádět klasifikaci a hodnocení chemických látek pro naplňování požadavků platné chemické legislativy týkající se zejména chemických látek (REACH, CLP), biocidů, pesticidů a detergentů,
b) poskytovat veřejnosti služby a informace z oblasti chemických látek, které se týkají především bezpečného zacházení s nimi (rovněž na komerční bázi),
c) zajišťovat požadavky a spolupráci s ECHA a ostatními orgány (OECD, OSN) a vytvářet odbornou podporu zástupcům České republiky v těchto orgánech ve spolupráci s existujícími odbornými pracovišti.

 

Kontaktní osoby zadavatele:
Za odbornou část VZ:
RNDr. Josef Tomas, CSc.
tel: +420 267 122 514, josef.tomas(zavináč)mzp.cz

Za organizační část VZ:
Mgr. Monika Šlapánková
tel: +420 267 122 206, monika.slapankova(zavináč)mzp.cz

 

Dokument ke stažení: Výzva k předložení nabídky