Více času na podstatné

Výzva k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2010

07.05.2010 10:30

Pro finanční perspektivu 2007-2013 bylo rozhodnuto o integrovaném přístupu k financování životního prostředí. Jeho součástí se stal i tento finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí – program LIFE+. Program nahradil dřívější programy Forest Focus, NGO Programme, Urban Programme, LIFE Programme (Nature, Environment, Third countries) a General fund supporting policy development and policy implemetation.

Program LIFE+ se skládá ze tří části (pilířů) nazvaných „LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE+ Informace a komunikace“. Financování projektů v rámci programu LIFE+ je realizováno na základě 2 víceletých centrálních programů, které určují zásadní cíle, priority, oblasti a typy činností, ale také očekávané výsledky i případnou maximální míru dofinancování.

Žádosti se předkládají na národní kontaktní místo, kterým je Ministerstvo životního prostředí, jsou však posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také výběr projektů. Pro ČR byla v roce 2010 vyčleněna indikativní alokace ve výši cca 4,83 milionů EUR. Konečný termín pro předkládání projektových návrhů je 31.srpna 2010. Úspěšné žádosti předkládané v roce 2010 by měly projít evaluačním procesem v první polovině roku 2011. Případný podpis grantových smluv se předpokládá na přelom července a srpna roku 2011.

Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí:

Ing. Jan Kříž
ředitel Odboru fondů EU

Mgr. Michal Petrus
vedoucí Oddělení programů EU

Bc. Markéta Košťálová
referent Oddělení programů EU

Bc. Markéta Konečná
referent Oddělení programů EU