Více času na podstatné

VZ: Zpracování BAT pro stacionární zdroje nespadajících pod BREF

12.09.2014 09:51

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě důkladné analýzy trhu zpracovat referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, v platném znění, a tím umožnit Řídicímu orgánu OPŽP u zdrojů znečišťování ovzduší celkové vyhodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v rámci PO2 a PO3 OPŽP, a dále pak usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z připravovaných programů na programové období 2014+. Zahájení plnění veřejné zakázky: 01/2015 (po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, který se předpokládá k 12/2014). Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky je 06/2016.

 

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Odhadovaná hodnota bez DPH: 4.140.000 Kč

Druh: oznámení předběžných informací

Typ: opravný