Více času na podstatné

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty - prioritní osa 5 (Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik)

05.09.2012 08:51

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil XLI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy (PO) 5 jsou přijímány od 10. září do 30. listopadu 2012. Prioritní osa č. 5 se zaměřuje na Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.

 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:
- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
- rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
- vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:
- vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
- výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení defi novaných zákonem č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií,
- vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
- vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
- vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií.

 

Omezení v rámci výzvy:
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáhnout limit ve výši 200 tis. Kč na projekt. Při překročení této částky nebude žádost akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy. Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifi kované v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné předložit MŽP před ukončením příjmu žádostí, nejpozději do 12. 11. 2012.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

XLI. výzva - text výzvy

XVI. výzva . Hodnotící kritéria