Více času na podstatné

XVII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3

12.02.2010 08:19

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 4 mld. Kč (z toho na oblast podpory 3.1 včetně kombinovaných projektů 3.1.1. s 3.2.1 ve výši 3,6 mld. Kč a na podoblast podpory 3.2.2 ve výši 0,4 mld. Kč).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

 

 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

 

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny


Podoblast podpory
3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast podpory 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • výstavba větrných elektráren,
 • výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast podpory 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: Ve všech  podoblastech mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

 

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


Podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Podoblast podpory 3.2.2. Využívání odpadního tepla
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Omezení v rámci výzvy: Žádosti do oblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze podané v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. při realizaci rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění nebo v kombinaci s podoblastí 3.2.2 při realizaci využití odpadního tepla pro lokální vytápění. V případě kombinace podoblasti 3.1.1 a 3.2.1 budou žádosti primárně zařazeny do podoblasti 3.1.1.

V podoblasti 3.2.1 mohou být podpořeny pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

 

Úplný text XVII. výzvy, Hodnotící kriteria včetně příloh