Více času na podstatné

XXIX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

01.07.2011 11:28

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 1. srpna 2011 do 30. listopadu 2011. Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty (celkové náklady projektu nad 50 mil. eur včetně DPH).

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,4 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 3/2011. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hod. prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR v Praze do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP sekci dokumenty ke stažení.

 

Výzva je vyhlášena pro Prioritní osu 4 (oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží) pouze na velké projekty.

 

Podporované aktivity (typy projektů):

sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):

a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností,

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,

e) sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku hornické činnosti.

 

Text XXIX. výzvy a Hodnotící kriteria XXIX. výzvy

 

Zdroj: sfžp