Více času na podstatné

Z dnešního programu vlády - aktualizace!

15.12.2011 15:42

Výsledek jednání vlády - oba níže uvedené návrhy válda schválila

 

Vláda projedná návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 341/2009 Sb.

Zákon č. 250/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 27 odst. 4 písm. a), 7 a 11 zmocňuje vládu, aby nařízením stanovila výši a způsob odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet, zejména základ odvodu, sazbu odvodu, odvodové období, splatnost odvodu, podání přiznání odvodu a zálohy na odvod, včetně způsobu evidence dle plátců a podrobnosti hospodaření s prostředky jaderného účtu.

Nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, upravuje roční výši a pravidla poskytování příspěvku obcím. Navrhovaná změna se týká § 4, tj. roční výše příspěvku obcím, do jejichž katastrálního území zasahuje průzkumné území nebo chráněné území za účelem vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a rok, od něhož bude příspěvek dotčeným obcím poskytován.

Hlavním důvodem navržených změn v nařízení vlády jsou dlouhodobé požadavky dotčených obcí příspěvek obdržet. Mění se pravidla poskytování příspěvku takto:Navrhuje se poskytnout příspěvek obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno průzkumné území nebo chráněné území v souvislosti s prováděním geologických prací za účelem vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Navrhuje se poskytnout příspěvek obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno průzkumné území v souvislosti s prováděním geologických prací za účelem umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Jedná se celkem o cca 4 lokality, tj. cca 24 obcí. Každá obec by měla obdržet roční příspěvek ve výši 600 000 Kč a zároveň 0,30 Kč za každý m2 katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno. Maximální limit příspěvku podle atomového zákona je pro každou obec 4 000 000 Kč. Příspěvek obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno průzkumné území pro zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech, může být vyplácen pouze po dobu platnosti příslušného rozhodnutí, a to nejdříve v roce 2012.

Dále se navrhuje poskytnout příspěvek obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno chráněné území za účelem vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Chráněné území má být stanoveno nejdříve v roce 2015, a to na dvou lokalitách - hlavní a záložní. Každá obec, na jejímž katastrálním území se nachází chráněné území pro zařízení pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech, by měla obdržet příspěvek ve výši 3 000 000 Kč ročně. Tento příspěvek bude poskytován po dobu trvání chráněného území na dané lokalitě.

Navrhuje se poskytnout příspěvek automaticky, tzn. obce nebudou muset o poskytnutí příspěvku žádat Správu, pouze budou mít oznamovací povinnost sdělit Správě po obdržení příspěvku, na jaké prospěšné činnosti bude tento příspěvek využit. Naopak, Správa bude muset informovat obce, na jejichž katastrálním území se nachází úložiště radioaktivních odpadů a na jejichž katastrálním území se nachází chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech, do konce června roku bezprostředně předcházejícího roku, kdy obcím bude příspěvek poskytnut, o tom, že jim bude poskytnut příspěvek a o výši příspěvku. Správa vyplatí příspěvek v prvním pololetí roku, na který vláda schválila roční plán činnosti a rozpočet Správy. Dále se navrhuje, aby Správa informovala každou z obcí, jíž se týká příspěvek na průzkumné území v souvislosti s prováděním geologických prací za účelem nalezení nejvhodnější lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů do tří měsíců od rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech, o tom, že jí bude poskytnut příspěvek a o jeho výši. První příspěvek obci převede Správa na její účet po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu nejpozději však do 120 dnů od vydání rozhodnutí. Co se týče druhého a každého následujícího příspěvku, Správa vždy do třetího měsíce příslušného kalendářního roku informuje obec o poskytnutí příspěvku a jeho výši podle odstavce 2 na příslušný rok. Druhý a každý následující příspěvek převede Správa obci na její účet do šestého měsíce roku, na který je příspěvek poskytován.

Obce mohou využít příspěvky především na veřejně prospěšné činnosti a investice zaměřené na zlepšování infrastruktury a životního prostředí, a na plánování svého dalšího rozvoje.

Přijetí této právní úpravy nebude mít významně negativní dopad na státní rozpočet, zvýšení příspěvku bude plně pokryto z rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů pro rok 2012 bez jeho navyšování.

 

Dalším důležitým bodem programu jednání vlády je Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, který předkládá místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády.