Více času na podstatné

Za nezákonné nakládání s nebezpečným azbestem uložila ČIŽP v Brně milionovou pokutu.

08.01.2010 09:45

Česká inspekce životního prostředí v  Brně řešila v posledních letech  několik případů nezákonného nakládání s odpady obsahující azbest. Jedním z nich je i případ v obci Snovídky, na který ČIŽP upozornili obyvatelé obce.

V březnu  2008 soukromý podnikatel z Babic na Zlínsku  podrtil v areálu bývalého JZD v obci Snovídky stavební odpady, které obsahovaly úlomky azbestocementové střešní krytiny.  K této činnosti však podnikatel neměl platný souhlas příslušeného KÚ. Za nezákonné nakládání s uvedeným odpadem mu brněnský oblastní inspektorát vyměřil pokutu ve výši  1 000 000 Kč.

Celkem bylo podrceno 2 377 tun stavebních odpadů, z toho u 1 432 tun vzniklého recyklátu byla prokázána přítomnost azbestu. Z množství 1 432 t podrceného odpadu bylo  432 tun   předáno na skládku nebezpečných odpadů. Dalších cca 1000 tun podrcených stavebních odpadů s obsahem úlomků azbestocementové střešní krytiny bylo odvezeno do areálu Letošov společnosti AGRONET Nesovice, družstvo.

Azbest je nebezpečný pro zdraví lidí zejména tím, že drcením stavebních odpadů s obsahem azbestu dochází k uvolňování nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Při inhalaci mohou ostrá vlákna azbestu mechanicky poškozovat tkáně. Nebezpečí těchto vláken spočívá také ve schopnosti  rozbít se na menší vlákénka. Azbestová vlákna poškozují hlavně dýchací soustavu a dále také kardiovaskulární, imunitní a gastrointestinální systém. Všechny druhy azbestu mohou vyvolat azbestózu a fibrózu plic, zesílení pohrudnice a následně rakovinu plic, hrtanu, pohrudnice a pobřišnice. Největší nebezpečí vzniku zhoubných nádorů je spojeno s vdechováním prachu azbestů. Vdechováním azbestových vláken tak hrozí vysoké riziko velmi vážného ohrožení zdraví lidí. Azbest patří mezi prokázané karcinogeny.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla ke skutečnosti, že drcením stavebních odpadů  došlo k ohrožení životního prostředí, zdraví obyvatel okolní zástavby, ale i pracovníků provádějících drcení. Zároveň došlo ke kontaminaci pozemků o celkové výměře 22 845 m2 úlomky azbestocementové střešní krytiny a tím k jejich znehodnocení. Tato skutečnost byla jednoznačně prokázána při šetřeních inspekce, a také v Dokumentační zprávě o sběru odpadu s obsahem azbestu ze dne 15.7.2009 vypracovanou společností SITA CZ a.s.

Podnikatel se proti rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty odvolal k MŽP, které odvolání zamítlo a pokutu potvrdilo v plné výši. V současné době je pokuta pravomocná.

Sankci neunikla ani společnost AGRONET Nesovice, družstvo, které budovy bývalého JZD patřily.  MěÚ Bučovice ji v dubnu minulého roku uložil pokutu 140 000 Kč za neutříděné shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů v uvedeném areálu.

 

Zdroj: cizp