Více času na podstatné

Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem - PRAHA

14.05.2009 13:33

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které produkují komunální odpad, mohou zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha, a to formou písemné smlouvy s městem.

 

Tato smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny. Při volbě této varianty je původce povinen svůj odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Vzor žádosti o zapojení do systému města, seznam kontaktních míst, ceník za využívání systému města pro rok 2009 a další informace je možno najít na elektronické adrese https://envis.praha-mesto.cz/ v rubrice Odpady – Informace pro firmy.

V roce 2008 využilo  možnost zapojení do systému města 788 původců. Celkem bylo uzavřeno 2410 smluv od počátku fungování tohoto systému

 

Zdroj: