Více času na podstatné

Zařízení s vyšší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ

05.03.2010 06:56
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel zařízení s kapacitou větší než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pokud za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy?“

 

Odpověď:

Předmětem dotazu je provozovna, ve které je provozováno zařízení podle přílohy I nařízení č. 166/2006/ES. Za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů stanovených v nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost.

 

Závěr

 • Samotný provoz zařízení uvedeného v příloze I nařízení č. 166/2006/ES nezakládá automaticky povinnost ohlašovat údaje do IRZ.
 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.
 • Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení příslušného ohlašovacího prahu.
 • Pokud k překročení žádného ohlašovacího prahu nedošlo, nevzniká provozovateli zařízení ani ohlašovací povinnost do IRZ.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info (at) ce­nia.cz).

 

Upozornění:

Uvedené informace se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná se pouze o ilustrativní popisy a nikoli vyčerpávající výčet ohlašovacích povinností za konkrétní provozovny. Obsah nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů.