Více času na podstatné

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)

16.03.2011 07:13

Dle zřizovací listiny Ministerstva zemědělství ČR ze dne 14. 12. 2010, č.j. 22559/2001-3030 v úplném a novelizovaném znění platném ke dni 1. 1. 2011 byla súčinností od 1. 1. 2001 zřízena Ministerstvem zemědělství organizační složka státu Zemědělská vodohospodářská správa pro výkon činností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizace má sídlo Hlinky 60, Brno.

 

Základní účel:
• ZVHS má příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem České republiky, o který náležitým způsobem pečuje,
• vykonává činnosti dle zákona č. 254/200 lSb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• ZVHS vykonává správu a péči o hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a s tím související vodní díla v majetku České republiky, s kterými je příslušná hospodařit,
• ZVHS zabezpečuje evidenci HOZ a souvisejících vodních děl,
• ZVHS spolupracuje se správci povodí, správci vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky při zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného majetku,
• ZVHS zajišťuje poradenské činnosti v oblastech své působnosti a činnosti,
• ZVHS zajišťuje další úkoly v oblasti vodního hospodářství v souladu s potřebami zřizovatele

 

Územní pracoviště:

A) Brno (ÚPB) - Hlinky 60, 603 00 Brno a detašovaná (oddělená) pracoviště organizační jednotky jsou umístěna v Hodoníně a v Olomouci.
B) České Budějovice (ÚPČB) - Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice a detašovaná (oddělená) pracoviště organizační jednotky jsou umístěna v  C) Hradec Králové (ÚPHK) - Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové a detašovaná (oddělená) pracoviště organizační jednotky jsou umístěna v Pardubicích a v Jičíně.

 

Územní pracoviště ve vymezené územní působnosti zajišťuje výkon odborných činností vyplývající z předmětu činnosti ZVHS a z vodního zákona či jiných právních předpisů souvisejících se zajišťováním správy a péče o hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a s tím související vodní díla, včetně provozu vodních děl, zejména vykonává tyto činnosti:


• za účelem zjištění stavu a funkčnosti staveb nebo jejich částí a pro posouzení nutnosti jejich údržby provádí udržovací prohlídky,
• zajišťuje příslušná povolení k činnostem ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a dalších právních předpisů souvisejících s výkonem odborné činnosti,
• zajišťuje technicko-bezpečnostní dohled na spravovaných vodních dílech včetně aktualizace manipulačních a provozních řádů,
• zajišťuje majetkoprávní činnosti související se svěřeným majetkem,
• zajišťuje majetkovou evidenci a inventarizaci vodohospodářského majetku včetně pozemků,
• zajišťuje evidenci HOZ a dalšího vodohospodářského majetku v příslušných informačních systémech a databázích,
• eviduje vydaná rozhodnutí související se správou HOZ,
• investorsko-inženýrsko u činností zabezpečuje plánování, přípravu a realizaci akcí v rámci péče a údržby vodohospodářského majetku,
• zpracovává a aktualizuje data pro informační systémy ZVHS a pro informační systémy veřejné správy,
• spolupracuje se správci povodí, správci vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky při zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného majetku a poskytuje jim potřebnou součinnost,
• zajišťuje poradenské činnosti a vydává odborná stanoviska v oblastech své působnosti a činnosti, vč. poradenské činnosti o vybudovaných hlavních a podrobných odvodňovacích zařízeních s využitím dostupných technických dokumentací,
• zajišťuj e řádné vedení spisové služby, zejména majetkoprávních a technických dokumentací souvisejících se spravovaným vodohospodářským majetkem a s realizací akcí,
• zajišťuj e další úkoly v oblasti vodního hospodářství v souladu s potřebami zřizovatele.

 

Dokumenty ke stažení: Organizační uspořádání Zemědělské vodohospodářské správy

 

Další informace: https://www.zvhs.cz/

 

zdroj: MZe