Více času na podstatné

Zpráva z 10. jednání fóra pro výměnu informací o prosazování Evropské agentury pro chemické látky (fóra) a ze semináře o prosazování se zainteresovanými stranami

15.11.2011 07:52

ČIŽP zveřejnila Zprávu z 10. jednání fóra pro výměnu informací o prosazování Evropské agentury pro chemické látky (fóra) a ze semináře o prosazování se zainteresovanými stranami.

 

Výstupy pracovních skupin:

 

WG RIPE – soustředí se na vylepšení systému RIPE, je zpochybňována kvalita dat. V RIPE 2.0 bude pokročilejší vyhledávání.

WG EIES (systém výměny informací mezi inspektory)- žádný pokrok, prozatím funguje dočasné řešení. Analýza vhodnosti jednotlivých řešení bude představena na dalším fóru.

WG Školení školitelů – další školení proběhne v druhé polovině roku 2012. Jako možná témata se jeví výjimky z registrace, BL, příloha XVII, povolování a klasifikace.

WG Prosazovatelnost omezení – komentovala omezení na rtuť, která však nebyla kompletně zapracována. Je nutné zlepšit komunikaci s ostatními výbory zabývajícími se omezeními. Největším problémem jsou analytické metody. Nové návrhy na omezení jsou na šestimocný Cr a na nonylfenol.

WG Interlinks (vztahy mezi ECHA, členskými státy a národními inspekčními orgány) – Byly identifikovány informační potřeby na relevantním legislativním základě. Byl vytvořen návrh pozičního dokumentu a inventář jednotlivých vztahů. Pilotní projekt bude představen na dalším fóru.

WG REF1 – byly představeny výsledky prodloužení projektu. Bylo provedeno 800 kontrol v 19 státech.

WG REF2 – 16 států začalo s kontrolami, některé státy žádají prodloužení operační fáze. Ukazuje se, že BL s expozičním scénářem o látce je velmi komplexní materiál a je obtížné v něm najít relevantní údaje. ECHA chystá vzorové příklady expozičních scénářů a systém jejich výměny.

WG REF 3 – byl vysvětlen proces prioritizace témat. Tématem bude určitě spolupráce s celníky při kontrole dovozů a také výhradní zástupci. Dalším možným tématem jsou omezení – to bude potvrzeno teprve až Komise zveřejní svou studii o kontrolách omezení. Operační fáze bude v roce 2013.

WG Projekt PAU v pneumatikách – zkontrolováno 76 dovozců a dva výrobci pryžových směsí. Nebylo zjištěno porušení.

 

Celá zpráva ZDE

 

Zdroj: ČIŽP