Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2011

21.02.2011 09:15

Bohatý doprovodný program na WATENVI

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý doprovodný program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství. Určen je nejen pro odborníky, ale též pro představitele měst a obcí. Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI zahrnuje 17. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Veletrhy budou oficiálně zahájeny 24. května a potrvají do 26. května 2011.

 

Nová legislativa a financování projektů

Seminář Nová legislativa v oboru vodního hospodářství se bude zabývat Vodním zákonem, novelou vodního zákona a souvisejícími vyhláškami. Garantem je SOVAK ČR a vystoupí na něm zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství. Strategii a programy financování vodohospodářské infrastruktury  představí zástupci SFŽP. Přinesou též informace o připravovaných výzvách a informace o stavu čerpání prostředků z Operačního programu ŽP. Ministerstvo zemědělství seznámí odbornou veřejnost s programem financování oboru Vodovodů a kanalizací.

 

Klimatické extrémní situace v doprovodném programu WATENVI

Hydrologické a klimatické extrémní situace je téma, které  připravuje odbor ochrany vod MŽP ve spolupráci s VÚV T.G.M.  Zahrnuje okruhy: Ochrana před povodněmi v ČR, Implementace povodňové směrnice, Financování povodňové ochrany. Představí také výstupy aplikovaného výzkumu VÚV v souvislosti se suchem a ochranou vodních zdrojů. Tradičně připravuje MŽP a Česká protipovodňová asociace po celou dobu veletrhu praktické ukázky ochrany proti povodním ve venkovní expozici v bazénu před pavilonem Z. Program zahrnuje jedinečnou prezentaci praktických ukázek různých typů protipovodňových opatření doplněnou video-prezentacemi na velkoplošné LED stěně. Součástí programu venkovní expozice budou workshopy určené pro práci povodňových komisí nebo dispečinku. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně informačním a školícím centrem nejen pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků.

 

Aktuálně o odpadovém hospodářství

Odpadovému hospodářství bude věnován seminář Nové možnosti ve využívání a hodnocení odpadů a celodenní Konference Odpady 2011 a jak dál. Ve spolupráci s MPO ji organizuje Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO).  Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů.  K tradičním akcím WATENVI patří mezinárodní konference - Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Organizátory jsou MŽP, Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola ekonomická v Praze,Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze. Letos bude doplněna speciálním blokem přednášek pod názvem Novinky v systémech environmentálního managementu.   

 

Více informací na www.watenvi.cz