Více času na podstatné

Zveřejnění údajů Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek za ohlašovací rok 2009

05.05.2011 08:13

Na webových stránkách Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) jsou zveřejněny údaje ohlášené za ohlašovací rok 2009. Zveřejněné údaje představují informace o únicích a přenosech znečišťujících látek a přenosech množství odpadů ohlášených 28 510 provozovnami ze všech členských zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a nově i Srbska (jehož hlášení se ovšem týkalo pouze úniků oxidu síry, oxidu dusíku a prachových částic do ovzduší). Webové stránky E-PRTR naleznete zde.

E-PRTR byl zřízen v roce 2006 nařízením č. 166/2006/ES a nahradil evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). V E-PRTR je sledováno 65 ekonomických činností a 91 znečišťujících látek, které významně ovlivňují kvalitu životního prostředí (včetně skleníkových plynů, těžkých kovů, pesticidů a dioxinů) a také přenosy množství odpadů. Údaje jsou do E-PRTR zasílány zeměmi každoročně.

Jelikož je rok 2009 již třetím ohlašovacím rokem do Evropského PRTR, je již možné sledovat a porovnávat změny ohlášených údajů i počty provozoven, za které byly údaje ohlášeny za roky 2007 - 2009. Z dat zveřejněných za rok 2009 na stránkách registru vyplývá, že počet provozoven, za které byly ohlášeny požadované údaje, se oproti prvnímu ohlašovacímu roku 2007 zvýšil o 8% (o 2 451 provozoven) a v porovnání s ohlašovacím rokem 2008 byl zaznamenán nárůst o 340 provozoven (1%). Růst počtu provozoven bude zřejmě pokračovat i v příštích letech s ohledem na zkvalitňování sběru údajů na úrovni jednotlivých zemí. Dále Srbsko, které se dobrovolně rozhodlo předávat ohlášené údaje do E-PRTR bude postupně sběr údajů zlepšovat, tak aby zahrnoval úniky a přenosy všech látek zahrnutých v E-PRTR nařízení.

Údaje o únicích a přenosech zaslalo do E-PRTR za nejvyšší počet provozoven Spojené království (4 748 provozoven) a Německo (4 586 provozoven). Více jak za tisíc provozoven ohlásilo údaje také Španělsko (3 660 provozoven) a Francie (3 583 provozoven), následované Itálií (2 598 provozoven) a Polskem (1 278 provozoven). Česká republika je po uvedených státech a Belgii osmou zemí s nejvyšším počtem provozoven ohlášených do E-PRTR. Nejméně provozoven ohlásilo stejně jako v předchozím roce Lichtenštejnsko, které do E-PRTR zaslalo údaje pouze za jedinou provozovnu.

Česká republika za ohlašovací rok 2009 ohlásila do E-PRTR údaje za 801 provozoven, což je o 86 provozoven více než v předchozím ohlašovacím roce. Z uvedeného počtu provozoven tvořily největší skupinu provozovny zabývající se intenzivní živočišnou výrobou a akvakulturou (189 provozoven), výrobou a zpracováním plastů (166 provozoven) a nakládáním s odpady a odpadními vodami (107 provozoven). Nejmenší podíl na celkovém počtu ohlášených provozoven tvořily provozovny zabývající se výrobou a zpracováním papíru a dřeva (22 provozoven).

Zdroj: IRZ