Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

23.05.2017 20:12

Projev předsedy vlády na 12. ročníku Evropského jaderného fóra

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se zúčastnil dnes Evropského jaderného fóra v Praze. Na úvodním panelu plenárního zasedání vystoupil společně s premiérem Slovenské republiky Robertem Ficem a evropským komisařem pro energetiku Miguelem Ariasem Cañetem. Fóra na téma Příležitosti a rizika jaderné energie a její role v energetické politice Evropské unie a zejména v energetické unii se dále zúčastnili ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček, ministr hospodářství SR Peter Žiga, členka Evropského parlamentu François Grossetête a další významní hosté.

 

 

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na 12. ročníku Evropského jaderného fóra

Hezké dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, vážení členové Evropské komise.

Dovolte mi, abych poděkoval organizátorům za uspořádání 12. Evropského jaderného fóra. Jsem poctěn, že mohu jménem České republiky opět toto významné fórum tady v Praze zahájit. Myslím si, že jeho důležitost podtrhují významní vystupující účastníci a také všichni naši hosté. Vidím, že zastoupení fóra je opravdu široké, a jsem také rád, že mohu přivítat zástupce občanské společnosti, protože otevřený dialog je pro budoucnost jaderné energetiky v EU opravdu klíčový.

Rád bych také vyzdvihl, že dnešní jaderné fórum zahrnuje několik nových diskusních formátů – zmíním například pondělní World café, jehož tématem bylo u příležitosti výročí 60 let podpisu smlouvy o EURATOM shrnutí všeho, co se v Evropě v jaderné energetice podařilo, kde jsou její aktuální slabiny a jaké jsou její perspektivy do budoucna.

V samotném středu zájmu fóra bude podobně jako v minulých ročnících řeč o výzvách, kterým čelíme. O některých diskutujeme dlouhodobě, jiné jsou nové. Všechny ale musíme vyřešit – naši občané to od nás očekávají.

V energetice činíme rozhodnutí na desetiletí dopředu. Moje vláda schválila Státní energetikou koncepci, ta je přesně takovýmto strategickým rozhodnutím. V koncepci jsme se jasně přihlásili k dalšímu využívání a rozvoji jaderné energetiky. Pro Českou republiku skutečně jinou cestu nevidím.

Nesmím v této souvislosti opomenout ani ambici EU stát se globálním lídrem boje proti změnám klimatu. Tato ambice vyvrcholila Pařížskou konferencí, nyní společně řešíme navazující legislativu v EU i u nás doma.

Česká republika je již jen malý krok od ratifikace Pařížské dohody, po které se připojí k ostatním členům EU a celosvětově bezmála 150 zemím, které se zavázaly učinit kroky k tomu, abychom zpomalili růst průměrné teploty naší planety.

Tento závazek a také mnohé další závazky budou vyžadovat rovný přístup ke všem nízkoemisním zdrojům energie a jejich maximální zapojení. Tady vidím jadernou energii jako nástroj, který nám zásadním způsobem pomůže tyto závazky naplnit.

Využívání jádra nezvyšuje naši uhlíkovou stopu. To bychom měli mít na paměti. Bez jádra některé členské státy, mezi nimi ČR nebo třeba také Slovensko, neměly šanci naplnit klimatické závazky EU.

Vnímáme určitě všichni přínos rozvoje obnovitelných zdrojů, určitě vítáme to, že do budoucna posilují, za stávajících podmínek se ale na ně nemůžeme spoléhat bezvýhradně. A právě proto je vyvážený a racionálně nastavený energetický mix hlavním cílem České republiky.

V souvislosti s uzavíráním starých a méně efektivních uhelných elektráren v budoucnosti se využití jaderné energie jeví jako jejich nejvhodnější nástupce.

Jsem rád, že nám naslouchají i naši evropští partneři – s Evropskou komisí vedeme otevřený a dá se říci i přátelský dialog o energetice. Neocenitelný podíl na tom má komisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Arias Cañete a jeho kabinet.

Českou energetiku nemůžeme posuzovat samostatně. Nejsme energetický ostrov. Vnímáme dění v Evropské unii, neboť i tam energetika čelí novým výzvám. V listopadu minulého roku zveřejněný energetický balíček představil návrhy, jak uvést energetickou unii v praxi a jak budovat nízkoemisní ekonomiku, ve které s jádrem počítáme.

Tento legislativní balíček musíme důkladně projednat tak, abychom dosáhli klimaticko-energetických cílů, ale abychom zároveň nesnížili konkurenceschopnost naší ekonomiky. Mojí osobní prioritou je pak položení důrazu na spotřebitele – není totiž možné všechny náklady energetické transformace přenášet na naše domácnosti a podniky. Zejména tak není možné činit v našich zemích, jako jsou třeba ČR nebo Slovensko, kde pro nás je prioritní otázkou zvyšování životní úrovně.

Stojí před námi nejen mnoho práce, ale také řada různorodých názorů napříč státy EU, a nalézt kompromis rozhodně nebude snadné.

Neřeknu žádnou novinku, když připomenu, že ne všechny státy EU se rozhodly využívat potenciál jádra.

ČR však touto cestou jde a domníváme se, že díky našim znalostem a zkušenostem můžeme pomáhat nalézat bezpečnou cestu k využívání jaderné energie i zemím, které se o rozvoj této technologie nebo její užití zatím pokouší.

Je proto nezbytné diskutovat o tom, jakým způsobem má EU na všechny tyto výzvy reagovat.

Musíme si připustit, že bez jaderné energetiky tyto problémy, které před námi leží, nevyřešíme. Region střední a východní Evropy je toho nemalým důkazem. A Evropské jaderné fórum, v jehož vedení se střídáme s našimi slovenskými partnery, je pro to velmi vhodným místem.

Evropská unie do dnešního dne od počátku svého působení přispěla ke sbližování evropských energetických trhů, přispěla k harmonizaci pravidel. Díky tomu jsme svědky neustále sílícího a jednotnějšího evropského energetického trhu. Myslím si, že i podíl naší země na standardizaci je neopominutelný.

Přestože před sebou máme ještě dlouhou cestu, je potřeba hledat efektivní řešení, která budou respektovat právní rámec EU.

Obě hlavní témata 12. ročníku Jaderného fóra reflektují současné výzvy jaderného sektoru.

Diskuze o hledání řešení pro vyhořelé jaderné palivo není a ani nebude jednoduchá. Existuje více názorů, nicméně pro ty země, které chtějí jadernou energii zodpovědně využívat, nesmí být tato názorová diverzita překážkou v hledání efektivního a především bezpečného řešení.

Nemůžeme další generace zatížit tím, že jim nepředáme životaschopné a dlouhodobé řešení, a to i přes existující složitou a často dramatickou veřejnou diskuzi.

Je velmi důležité, abychom i nadále sdíleli nejlepší praxi mezi státy, které se rozhodly jít cestou využití jádra.

Druhým tématem letošního fóra je harmonizace a standardizace jaderných technologií na evropské úrovni. Zde zůstává kardinální otázkou, kde se nachází zdravá rovnováha mezi výhodami národních řešení a přílišnou centralizací.

Je nutné zachovat určitou míru diverzity jednotlivých řešení, jinak zcela podkopeme jejich soutěž a taky jejich inovační potenciál.

V ČR využíváme ve všech elektrárnách stejný typ reaktoru, nicméně v rámci plánované dostavby porovnáváme všechny možné technologie jak z hlediska designu, tak z hlediska ceny. Tuto flexibilitu bychom si i do budoucna měli zachovat.

To vše je jen ukázka toho, že v energetice nelze připravit uniformní řešení, naopak právě zde platí slogan „jednotná v odlišnosti“. Tuto diverzitu je třeba respektovat a mít na paměti a unijní energetickou politiku nesvazovat příliš rigidními pravidly, ale naopak využít to nejlepší z každého řešení.

Předmětem fóra budou diskuze i k dalším tématům, v jejichž rámci můžeme sdílet své poznatky a názory.

Pro mě osobně je jaderná energie symbolem kvality českého inženýrství a know-how, na které jsme pyšní. Tato energie nám přináší stabilitu nejen z hlediska bezpečnosti sítě, ale také z hlediska dlouhodobé energetické soběstačnosti ČR. Proto nemohu souhlasit s tím, že se využití jaderné energie ideologizuje. Je tady snaha o její marginalizaci tak, jako v některých jiných zemích.

Naše dlouholeté zkušenosti dokazují, že jaderná energie je bezpečným a že je také stabilním zdrojem.

Pro ČR je důležité, aby bylo jádro součástí evropského energetického mixu.  Samotná naše země počítá s tím, že by v budoucnosti až 50 % elektrické energie bylo vyráběno z tohoto zdroje.

I z tohoto důvodu jsem rád, že se během naší vlády podařilo představit Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, zahájit práci Stálého výboru pro jadernou energetiku, jmenovat vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a začít jednat o financování výstavby nových jaderných zdrojů.

Právě na této platformě v současné době vznikají plány, jak výstavbu nového jaderného zdroje v České republice uskutečnit.

Prioritou pro moji vládu je přitom uskutečnit všechny kroky, abychom mohli rozvíjet a budovat nové jaderné zdroje, prioritně v jaderné elektrárně Dukovany – tam totiž končí plánovaná životnost reaktorů dříve.

Jaderná elektrárna Dukovany navíc v regionu Vysočiny podporuje růst průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, vytváří množství pracovních míst jak v samotné elektrárně, tak i v navazujících odvětvích, a samozřejmě také podporuje technické vzdělávání.

V otázce dostavby Dukovan postupuje moje vláda podle schváleného harmonogramu, který zadal a pravidelně sleduje právě vládní Stálý výbor pro jadernou energetiku.

V současnosti končí příprava dokumentace pro hodnocení vlivu na životní prostředí, závěrečné stanovisko bychom mohli znát příští rok.

Rovněž vedeme bilaterální jednání se všemi potenciálními dodavateli. Snažíme se dbát na to, aby všechny náklady, které jsou v této souvislosti vynakládány a budou vynakládány, byly maximálně hospodárné a efektivní. 

Shrnuto a podtrženo: Dámy a pánové, jádro považuji za legitimní a bezpečný zdroj energie pro nízkoemisní evropskou ekonomiku a energetiku 21. století. Je to zdroj, který nám pomůže dosáhnout stanovených klimatických závazků.

Vítám veškeré platformy, které nás přibližují k řešení současných výzev a také k překonávání bariér.

Chápu složitost debaty o některých aspektech využívání jaderné energie. Právě proto ale musíme sdílet své poznatky a fungující řešení.

Měli bychom podporovat racionální dialog o využití jádra založený na faktech. I proto jsem vděčný za potenciál platformy Evropského jaderného fóra, která nás k řešení současných výzev přibližuje.

Chtěl bych popřát tomuto jednání jaderného fóra úspěch a pevně věřím, že pro nás přinese jeho jednání zajímavé výsledky.


Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

 

 

23.05.2017 14:26

Sokolí mláďata vylétají z hnízd na komínech, vloni jich z umělých hnízd byla celá třetina

Právě v těchto dnech začínají z umělých hnízd na komínech řady průmyslových areálů vylétat na své první výpravy sokolí mláďata. Již sedmým rokem tak pokračuje úspěšný projekt umělého hnízdění vzácných sokolů stěhovavých na komínech, chladicích věžích či silech, který posiluje jejich populaci u nás. Loni už pocházela třetina odchovaných sokolích mláďat v ČR právě z těchto umělých hnízdišť.

V roce 2016 bylo na území České republiky zjištěno 89 párů sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Celkem bylo obsazeno 69 hnízd, z nichž vylétlo minimálně 121 mláďat. Na průmyslových stavbách bylo zjištěno 17 párů sokolů, z nichž 16 párů zahnízdilo a z toho 13 jich vyvedlo 41 mláďat, což je třetina všech loňských sokolích mláďat u nás. Podle ornitologa Václava Berana, hlavního koordinátora projektu a výzkumného pracovník ALKA Wildlife, o.p.s., trend vývoje populace sokola stěhovavého i díky hnízdům na stavbách v průmyslových areálech vykazuje stálý nárůst a zdecimovaná populace sokola stěhovavého pomalu sílí. Ještě ale není tak silná, jako ve 40. letech minulého století, kdy dosahovala vrcholu.

Umělá hnízda na výškových budovách v průmyslových areálech jsou navíc pro sokoly bezpečnější než přírodní hnízdiště. Na komínech a jiných stavbách je neohrožují přirození predátoři ani nevyrušují turisté či horolezci. Jsou chránění v případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh a deště). Snáší zde průměrně také více vajec i počet odchovaných mláďat je v umělých hnízdech vyšší než v přírodě. Může za to i dostatek potravy, sokoli mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů ve městech.

 

Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první kovová sokolí budka v České republice, se již na výškových průmyslových stavbách (zejména komínech či chladicích věžích) podařilo sokolům odchovat 111 mláďat.

Sokol stěhovavý je na území České republiky každoročně mapovaným druhem. V souvislosti s podporou sokola vyvěšováním budek na vysokých komínech průmyslových objektů a na význačných stavbách je sledováno mimo přírodní hnízdiště (od Šumavy, přes pás pohraničních pohoří a pískovcových oblastí v severovýchodních a středních Čechách, až po Jeseníky a také některé historické lokality na Českomoravské vrchovině, v Moravském krasu, v Podyjí a na Pálavě) také přes 40 lokalit mimo ně, zejména v Podkrušnohoří, ve středních Čechách a v Praze. Monitoring sokola bývá prováděn v době toku a hnízdění, tedy v období od poloviny února do konce června. Sokol stěhovavý je z pohledu ochrany velmi citlivý druh. To je také jeden z důvodů, proč jsou zveřejňovány pouze souhrnné údaje za celou Českou republiku s členěním na jednotlivé kraje.

Jen ve výjimečných případech se stává, aby se ptačí druh, který zcela vymizel z přírody, opět dokázal vrátit a úspěšně obsadit svá historická hnízdiště. Právě tohle je případ sokola stěhovavého. Jeho hnízdění u nás bylo známo již z poloviny 19. století, a to především z Čech. Od 30. let minulého století u nás jeho počty narůstaly díky ochraně a v důsledku omezeného odstřelu v průběhu II. světové války.

Ještě před rokem 1950 byla populace sokolů v Československu poměrně silná. Jeho rozšíření bylo limitováno pouze výskytem vhodných přírodních hnízdišť. Pak ale došlo k prudkému úbytku jejich stavu z důvodu nadměrného používání pesticidů, které se přes potravní řetězec dostávaly do těla dravců. To způsobovalo nízkou plodnost, mláďata hynoucí po narození a zeslabené skořápky vajec, které samice při zahřívání  rozmačkaly. Takové byly důsledky vysoké koncentrace zejména DDT, silně toxického insekticidu, který pronikal do těl sokolů společně s jejich potravou.

V 60. letech proto vyhynuli sokolové stěhovaví nejen u nás, ale také ve velké části Evropy a Spojených států. Tento stav, kdy i u nás nebylo při ornitologickém mapování zaznamenáno žádné hnízdění sokolů, přetrvával až do let osmdesátých, kdy se začaly objevovat pokusy o zahnízdění.

Díky zákazu používání chlorovaných uhlovodíků, zejména DDT, přísné ochraně a reintrodukčním projektům u nás i v zahraničí, se sokol opět do přírody pomalu vrátil. Na začátku tisíciletí byl počet hnízdících sokolů v Česku odhadnut na 20 párů. V mnoha případech šlo o jedince pocházející z Německa či Rakouska. V roce 2009 už bylo pozorováno 40 párů a do roku 2016 stoupl počet pozorovaných párů na 89. Z toho jich vloni už 16 využilo umělá hnízda na výškových stavbách a 1 pár se poblíž hnízda na komíně zdržoval.

Trend umělých hnízd na výškových stavbách k nám přišel z Německa, kde je již populace sokolů stěhovavých velice silná a kde vlastně hnízdění na lidských stavbách ve větším měřítku začalo. Dnes už tam takto hnízdí více než stovka párů a některé i na tak kuriózních místech, jako jsou velkorypadla v lomech. Postupně se z nejvyšších budov sokolové přesunují i níže, hnízdí třeba na mostech.

A jak to všechno začalo u nás? Jeden z nejvyšších komínů v republice v elektrárně Tušimice na Chomutovsku čekala v roce 2010 demolice. Ta se ale zkomplikovala, když se na jednom z ochozů komína ve výšce 250 metrů v klubku kabelů uhnízdil pár vzácných sokolů stěhovaných. Sokol v přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách. Hnízdo nestaví ani neupravuje, na skále často hnízdí přímo na holém podkladu. V Tušimicích si ale samička vybrala místo skály ochoz komína a snesla tu dvě vajíčka. Přes okamžité zastavení prací na komíně pro zachování klidu bylo nakonec hnízdění neúspěšné. V lednu 2011 však už ornitologové ve spolupráci s energetiky umístili na chladicí věž elektrárny Tušimice ptačí budky pro sokoly, kteří tu mimo rok 2012 pravidelně hnízdí a vyvedli již 16 mláďat. Rekordmany je pár sokolů v Chemparku u Litvínova, který od roku 2012 vychoval 18 mláďat. Další zajímavostí je například první hnízdění páru v Komořanech, který se spokojil s římsou kotelny ve výšce jen 40 metrů. Což je nejnižší doložitelná výška hnízdění na průmyslových stavbách u nás.

Kuriozitou je hnízdění sokolů v Elektrárně Prunéřov, které už podruhé překazila samice raroha velkého. Stejně jako vloni okupovala letos budku na komíně. Vloni se ji snažili vypudit se sokolí samicí dokonce dva samci, ale neúspěšně. Nakonec samice raroha odletěla po téměř třech týdnech se samcem, který se k ní připojil. Pokud by pár rarohů na komíně zahnízdil, byl by to pro ornitology ještě větší „úlovek“. Raroh je mnohem vzácnější než sokol a jednalo by se o nejzápadnější známé hnízdění rarohů vůbec a ještě k tomu na výškové průmyslové stavbě. U nás v posledních letech hnízdí maximálně 10 párů rarohů, všechny na jižní Moravě. Raroh je celosvětově ohrožený druh. V Evropě je těžiště jejich populace v Maďarsku. I pro rarohy se u nás připravuje záchranný program.

Po loňské premiéře a letošním opakování přímého sledování hnízdění sokolů na komíně teplárny TERMO v Děčíně na webu teplárny (http://ted.mvv.cz/) se letos s přenosy ze sokolího hnízda na komíně přidala teplárna mladoboleslavské automobilky ŠKO-ENERGO (http://www.sko-energo.cz/cs/sokoli/). Zatímco v Děčíně se k sobě v hnízdě choulí tři kuličky ještě s bílým prachovým peřím, v mladoboleslavském hnízdě už se sokolové podobají tmavým opeřením svým rodičům a poletují kolem komína.

23.05.2017 12:49

Moderní vodárenská technika a technologie se právě představují v Praze Letňanech

Dnes byl zahájen jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY-KANALIZACE 2017. Výstava, která probíhá ve dnech 23.–25. května na výstavišti v Praze-Letňanech, je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod.

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka ve svém projevu mimo jiné uvedl: „Důležitými úkoly zemědělského resortu je chránit obyvatele před následky povodní a zároveň zajistit dostatek pitné vody pro lidi, zemědělství, průmysl, energetiku a téměř všechny obory lidské činnosti, neboť je pro ně nezbytná. Délka kanalizační sítě byla v roce 2016 prodloužena o 1 257 kilometrů a dosáhla 47 141 kilometrů. Celkový počet čistíren odpadních vod v celé České republice se dle údajů Českého statistického úřadu zvýšil oproti předešlému roku o 59, tedy na 2 554. Z těchto čísel je patrné, jak velkou důležitost přikládá stát vodě a její distribuci obyvatelům. Ve své práci budeme samozřejmě pokračovat i nadále.“

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, ve své úvodní řeči upozornil na změnu klimatu a s ní související problémy se suchem, které nás v budoucnu bude trápit čím dál častěji. Zmínil nezbytnost dostupnosti a ochrany vodních zdrojů a možnosti dotací z Evropské unie, zejména Operační program Životní prostředí, který značné prostředky poskytuje právě vodohospodářství.

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Ing. František Barák zdůraznil, že výstava je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod a řady dalších výrobků a služeb a místem pro získání uceleného komplexu odborných informací z vodárenského oboru. „Na výstavě máme možnost seznámit širokou veřejnost s tím, jak komplikovaná a složitá je výroba a distribuce pitné vody,“ řekl Ing. Barák, „ a jak komplikované je odkanalizování a vyčistění odpadních vod. Ne každý si uvědomuje, co všechno je třeba udělat, než je možné doma otočit kohoutkem a pustit si kvalitní pitnou vodu. Plošné zajištění dostatku pitné vody v odpovídající kvalitě považuje SOVAK ČR za klíčový strategický a veřejný zájem.“

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) podotkl, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech.

Minulý ročník výstavy přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Ing. Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni - projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za dva roky s mezinárodní účastí.

Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

23.05.2017 09:07

Švýcaři odmítli v referendu jadernou energii

O víkendu proběhlo ve Švýcarsku všelidové referendum o nové energetické strategii v němž se Švýcaři celkem jasně vyslovili proti dalšímu využívání jaderné energie a proti budoucí stavbě dalších jaderných bloků. V zemi je nyní 5 funkčních jaderných elektráren, první by se měla uzavřít už v roce 2019. Země se chce nadále ještě více zaměřit na obnovitelné zdroje energií, které již nyní obstarávají cca 60% vyprodukované elektrické energie.

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

Politické vedení Francie podporuje OZE, očekává se proměna energetiky (oEnergetice.cz, 22.5.2017)

23.05.2017 08:35

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2016 ke stažení

Legislativní radě vlády bylo v roce 2016 přeloženo k projednání celkem 373 legislativních návrhů, z toho bylo 8 návrhů věcných záměrů zákonů, 101 návrhů zákonů včetně 2 návrhů ústavních zákonů, 88 návrhů nařízení vlády a 176 návrhů vyhlášek, které zpravidla projednávají pouze pracovní komise Legislativní rady vlády. Důležitými návrhy, které LRV ve sledovaném období posuzovala, je zejména, projednávání návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona, novely zákona o ochraně přírody a krajiny a pochopitelně návrhy nových odpadových zákonů (návrh zákona o odpadech a související návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností).

 

Dokument ke stažení:

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2016

23.05.2017 07:53

MF: Klíčový stavební zákon v ohrožení

Byl to jeden z hlavních trumfů vlády: měl usnadnit získání stavebního povolení od stavby rodinného domku až po nové dálnice. Slibovaná změna však nečekaně narazila v Senátu.

Šest z devíti senátorů v ústavně-právním výboru doporučilo kolegům, aby novelu ministerstva pro místní rozvoj zamítli. Vzhledem ke koaliční roztržce a blížícím se volbám je tak čím dál míň reálné, že by poslanci případné „veto“ Senátu zvládli přehlasovat.

Proti sobě teď bojují zastánci zákona a zejména ekologické organizace, kterým se nelíbilo, že do povolování nebudou moci tolik mluvit.

„Je pro mě velké zklamání, kam se projednávání dostalo. Povede to k tomu, že se nebude stavět skoro nic,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.

Naopak senátor Michael Canov (STAN) zákon odmítá: „Zdá se mi nedokonalý, příliš omezuje práva ostatních účastníků. Hrozí řada ústavních sporů,“ říká Canov.

Zákon se nelíbí ani ekologickým organizacím, protože podle nich ruší ústavou zaručená práva vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí. „Jednalo by se o největší omezení občanských práv po roce 1989,“ tvrdí občanské sdružení Zelený kruh, které zastřešuje protest proti novele.

Omezení prosadil v zákoně poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, především v reakci na některé průtahy, které ekologické organizace způsobují.

Poslanci původní verzi zmírnili, takže neprošly některé razantnější změny. Třeba zavedení takzvané předběžné držby, které by umožnilo státu stavět na pozemcích, které ještě nemá vyvlastněné. Takovou novelu minulý týden schválili na Slovensku a je běžná v Německu.

Senátoři mají o zákonu hlasovat na konci května, na schůzi se chystá i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Pokusí se je přesvědčit, aby normu schválili. Pokud neuspěje, bude k přehlasování  Senátu potřebovat 101 poslanců.

 

Zdroj: FM Dnes

22.05.2017 17:13

Vláda schválila rozpočet na vědu pro rok 2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Pro rok 2018 plánovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 36 miliard korun, což je navýšení o 1 miliardu oproti původně schválenému střednědobému výhledu. Finanční prostředky by měly směřovat do nanotechnologií nebo vývoj nových materiálů.

Pro rok 2019 jsou navrhovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 37,3 miliardy Kč a 38,5 miliardy korun v roce 2020. V letech 2020–2024 vzniká riziko poklesu podílu výdajů na VaVaI financovaných z veřejných zdrojů z 1 procenta HDP v roce 2017 až k hranici 0,6 procent HDP po roce 2023, které bude způsobené především snížením financí z programů EU.

Na vládě bylo rovněž dohodnuto, že střednědobé výhledy na roky 2019 a 2020, budou ještě předmětem další debaty při přípravě státního rozpočtu v září. Bude upřesňováno spolufinancování fondů EU návazně na verifikované prognózy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Zachování vládou schválených střednědobých výhledů, které jsou součástí státního rozpočtu, je nezbytnou podmínkou dlouhodobé stabilizace systému vědy a výzkumu.


„Naším cílem je především posilování excelence základního výzkumu směrem k růstu jeho kvality na nejvyšší evropskou úroveň. Stejně tak chceme posílit financování aplikovaného výzkumu v reakci na rostoucí poptávku soukromého sektoru. Konkrétní příklady perspektivních oblastí výzkumu, do kterých by měly finanční prostředky směřovat, jsou třeba IT, kybernetická bezpečnost, robotika, nanotechnologie a vývoj nových materiálů, vývoj 3D tisku nebo třeba genomika pšenice, ale jsou i další oblasti, v nichž máme vynikající výsledky a potenciál,“ uvedl místopředseda vlády Bělobrádek.

22.05.2017 16:54

Jak předejít rozvratu ekosystémů řeší unikátní vědecké centrum v Českých Budějovicích

Výzkumná infrastruktura SoWa se buduje v Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Jihočeskou univerzitou, Českou geologickou službou a Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR. Přinášet má komplexní odpovědi na palčivé problémy v dnešní krajině způsobené činností člověka, mezi něž patří např. klesající úrodnost půdy, snižující se schopnost půdy zadržet vodu, eroze, odtok živin z polí, znečištěné vodní plochy a další. Důraz je kladen i na to, aby se vědecké poznatky následně využily v praxi.

„Obsah organické hmoty v půdě neustále klesá. V České republice je na zemědělské půdě okolo 1,5 % organické hmoty, přičemž ideální podíl by byl dvojnásobný. Další pokles obsahu organické hmoty může vést k poklesu úrodnosti a schopnosti půd zadržet vodu, zvýší se eroze. Mohlo by dojít až k úplnému rozvratu ekosystémů,“ uvedl Jan Frouz vědecký ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa s tím, že zadržování organické hmoty v půdě je proto jednou z hlavních strategických priorit České republiky do roku 2030 v environmentální oblasti.

Dalším příkladem může být kvalita vody v Orlické přehradě. „Neustále se hledá řešení, jak zlepšit  kvalitu vody v přehradě, a tím zlepšit podmínky pro rozvoj turismu. Řešením ale není čistit přímo vodu v přehradě nebo vysazovat dravé ryby, to pomůže jen dočasně. Jediným dlouhodobě udržitelným řešením je změnit způsob hospodaření v povodí, zavést čističky a snížit množství živin a znečištění v přítocích Orlíku. To je jediný způsob, jak vyčistit Orlík,“ řekla Hana Šantrůčková, zástupkyně ředitele infrastruktury SoWa.  

Výzkum interakcí mezi půdou a vodou začíná u mikrosvěta v řádu nanometrů (mikrobi, bakterie, chemické látky, atd.) a pokračuje přes jednotlivé ekosystémy (pole, lesy, řeky, nádrže, apod.) až k velkým krajinným celkům v řádech tisíců kilometrů čtverečních. Experimenty provádějí vědci jednak v laboratorních podmínkách v malých pokusných nádobách, jednak mají trvalé experimentální plochy, které studují už desítky let. Aby bylo možné předpovědět chování ekosystémů na úrovni celé krajiny, plánují výzkumní pracovníci vybudovat umělé povodí o rozloze několika stovek metrů čtverečních. Ve světě je jen několik málo institucí, které se zabývají půdními a vodními ekosystémy v tak komplexním měřítku. Výzkumná infrastruktura SoWa bude nejen provádět vlastní výzkum, ale bude také poskytovat zázemí a služby dalším badatelským týmům či podnikatelské sféře.

„Náš výzkum směřuje k hledání způsobů, jak ekosystémy dlouhodobě a udržitelně užívat, a máme zájem na tom, aby se výsledky naší práce použily,“ doplnil Jan Frouz. Prvním krokem ke sbližování vědecké komunity se zástupci státní sféry a dalších subjektů s rozhodovací pravomocí je diskusní seminář, pořádaný v Českých Budějovicích v pátek 19. května 2017.

22.05.2017 12:31

Květnová Priorita představuje program Dešťovka a nové dotace na zlepšení ovzduší

Aktuální vydání Priority seznamuje čtenáře s parametry nového dotačního programu Dešťovka, který českým domácnostem nabízí jedinečnou příležitost získat dotaci na efektivní využívání dešťové vody a recyklaci vody z koupelen.

Součástí Priority je i představení nových dotačních výzev v Národním programu Životní prostředí, které se soustředí na zlepšení kvality ovzduší v České republice. V programu byly aktuálně otevřeny výzvy na předkládání žádostí o dotaci na zpracování akčních plánů pro ovzduší a zavádění nízkoemisních zón.

Měsíčník Priorita dále nabízí informace o nové službě Státního fondu životního prostředí ČR, který žadatelům z Operačního programu Životní prostředí, jež mají uzavřenu hlavní realizační smlouvu, aktivně pomáhá odstraňovat komplikace při práci s monitorovacím systémem IS KP14+.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 5/2017

 

Zdroj: SFŽP

22.05.2017 09:35

IPPC: Schválení závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení

Dne 28. 4. 2017 na zasedání Výboru dle čl.75 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích byly schváleny závěry o nejlepších dostupných technikách (angl. BAT Conclusions) pro velká spalovací zařízení. Závěry o BAT jsou základním dokumentem pro povolování podle této směrnice a jsou závazné jak pro průmysl, kde jsou dané techniky použity, tak pro povolovací orgány.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) pro velká spalovací zařízení (LCP angl. Large Combustion Plants) započala v roce 2011. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu BREF LCP. Jejich platnost započne od data, kdy budou vydány rozhodnutím Evropské komise, zároveň od data schválení závěrů o BAT bude platit čtyřletá lhůta pro schválené emisní limity. Při hlasování nesouhlasily, s navrženými emisními limity pro spalování hnědého uhlí, tyto státy: DE, PL, CZ, BG, RO, HU, SK, FI (34,86 %). Ostatní státy souhlasily. Blokační menšina je 35 %. Závěry o BAT byly tedy schváleny. V České republice se schválené emisní limity budou týkat cca 120 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

Rozhodnutí o závěrech o BAT bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v úředních jazycích členských států Evropské unie. Odborný překlad závěrů o BAT bude zajištěn skrze příslušné Evropské technické pracovní skupiny (TWG angl. Technical Working Groups).

 

 

Zdroj: MPO

22.05.2017 09:06

Úroveň zpětného odběru pneumatik dosáhla více než 71%

V dubnu 2016 udělilo Ministerstvo životního prostředí autorizaci na činnost prvního kolektivního systému Eltma pro zpětný odběr pneumatik, který provozuje nezisková společnost ELT Management Czech Republic. Tento krok byl jednoznačně krokem vpřed ve snaze nastavit podmínky pro zpětný odběr a snížit výskyt pneumatik na černých skládkách či náklady v rozpočtech obcí. První objednávka byla v systému zapsána 18.4.2016 a od té doby se již realizovalo tisíce svozů ze stále rostoucího počtu sběrných míst.

„Účastníci kolektivního systému Eltma dohromady v roce 2016 uvedli na trh přes 51 tis. tun a námi zpracováno bylo přes 36 tis. tun opotřebovaných pneumatik. To je množství odpovídající kompletní výbavě u 1,3 miliónu osobních aut“ uvedl Ing. Radim Filák, jednatel společnosti ELT Management Czech Republic.

Úroveň zpětného odběru dosáhla více než 71% a to společnost sbírala méně než 12 měsíců. Rekordmanem sběru na obyvatele je Středočeský kraj, následovaný Jihomoravským a krajem Vysočina. „Pro rok 2017 očekáváme další navýšení sběrných míst a počtu vysbíraných pneumatik. Naší snahou je, aby se stále více občanů rozhodlo vrátit pneumatiku do zpětného odběru výrobci než na sběrný dvůr obce. Pneumatika není komunální odpad a její nejkratší cesta k výrobci je právě přes místa zpětného odběru. Podporujeme navýšení úrovně zpětného odběru tak, jak ji navrhuje MŽP. My jsme připraveni,“ dodává Ing. Filák.

I nadále je možnost pro místa zpětného odběru se registrovat pro svozy vysbíraných opotřebovaných pneumatik. Stejně tak pro firmy, které uvádí pneumatiky v ČR na trh a které si mohou plnit své zákonné povinnosti právě připojením se do kolektivního systému.

Pneumatiky se po sběru vytřídí a jsou dále zpracovávány. Najdete je například v površích hřišť a sportovišť, tlumících pásech pod tramvajemi apod. Více informací o zpětném odběru, mapu sběrných míst a dokumenty pro registraci najdete na http://www.eltma.cz. Pojďme společně vytvářet lepší svět.

22.05.2017 08:35

Pozvánka: Konference V4 k oběhovému hospodářství

Dne 1. června 2017 zve Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO)  do prostor Stálého zastoupení Maďarska při EU na konferenci o oběhovém hospodářství v zemích Visegrádské 4. Akce s názvem Circular Economy in V4 Countries – Current State and Challenges má za cíl představit iniciativy a aktivity týkající se oběhového hospodářství v zemích V4. Na prezentace bude navazovat panelová diskuze s příspěvky jednotlivých zemí. Více informací naleznete ZDE (registrace - ZDE).

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE