ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Listopadové číslo se věnuje tématu biologického odpadu. Redakce si popovídala se starostou vzorné obce Trojanovic v Beskydech Jiřím Novotným. V polemice zas obrátila svou pozornost ke skutečnosti, která v době růstu cen na sběrový papír náramně trápí mnohé starosty. Tématem je i ZEVO Praha Malešice z pohledu metody LCA a možné důsledky zavedení takzvané „recyklační slevy" - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
6.12. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Most - workshop
6.12. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
6.12.

Konference SMART CITY EXPO 2016

7.12. Ochrana ovzduší v roce 2017
7.12. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
8.12. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Olomouc)
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
13.12. ROZVOJ INTERPERSONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY
14.12. Novela zákona o ochraně ovzduší
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
5.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 1. termín)

11.1. ISPOP - novinky 2017
10.1. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 11.1.2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
20.1. Kontroly a provoz domácích topenišť od 1. ledna 2017
24.1. Rozhovor teorie s praxí - EIA
Únor    
1.-2.2. Vodárenská biologie 2017
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

2.2. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
2.2.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 2. termín)

9.2. Financování vodárenské infrastruktury 2017
21.-22.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM
Březen    
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí
Duben    
6.-7.4. RECYCLING 2017
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

03.12.2016 14:43

Hon na auta s naftovými motory pokračuje. Čtyři světová metropole je chystají zakázat

Tokyo zakázalo používání naftových vozidel na přelomu tisíciletí. V plném rozsahu začalo opatření platit v roce 2003. Nyní se k japonskému hlavnímu městu zřejmě připojí další metropole. Ty si slibují, že kromě snížení emisí zmíněných látek přispějí také k řešení globálního oteplování.

Auto s dieselovým motorem do roku 2025 chtějí nově na svém území zakázat také v Paříži, Madridu, Aténách a Mexico City. Závazek města přijali na konferenci Cities 40, která sdružuje významné světové metropole. Jejich cílem je vytvořit prostředí pro větší rozšíření vozidel na alternativní pohony, případně cyklistické a pěší dopravy.

Můžeme tak konstatovat, že hon na auta s naftovými motory pokračuje. Navíc auta se podílejí na celkových vypouštěných exhalacích jen několika málo procenty. Jenže jde o velmi snadnou kořist. Lodím do přístavu vjezd nikdo nezakáže a letadlům přistávat na letištích také ne.

 

Zajímavost:

V Anglii chtějí bojovat proti neplynulé jízdě, která zvyšuje vypouštěné emise. Britští experti z Národního institutu pro kvalitu zdraví a péče (NICE) proto hledají další možnosti, jak kvalitu ovzduší v městech zlepšit. Řešením má být i zrušení zpomalovacích prahů. Dalším zajímavým navrhovaným prostředkem je adaptivní omezování rychlosti, které už je často používáno na dálnicích kolem německých měst. Při jeho využití se povolená rychlost upravuje v závislosti na dopravě, aby se nevytvářely kolony. NICE by chtěl také zavést zóny, v nichž by auta měla zakázáno zastavovat s nastartovaným motorem. Cyklostezky by zase dle NICE neměly vést hned vedle silnice, ale měly by být odděleny alespoň stromořadím.

 

02.12.2016 17:39

ČHMÚ vydal publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“

Dnešního dne vychází souhrnný materiál ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“. Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší má od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než v 90. letech minulého století. Navzdory tomu některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví stále překračují zákonem stanovené imisní limity na řadě lokalit. Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. Prostřednictvím grafů, map, tabulek a textových komentářů je dokumentován nejen stav ovzduší v roce 2015, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. 

Hlavní problémy kvality ovzduší České republiky představuje znečištění suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem. „Úroveň znečištění v daném roce závisí na množství emisí a na převažujícím charakteru počasí v průběhu roku, zejména na rozptylových podmínkách. Jinak tomu nebylo ani v roce 2015, kdy například horké léto přineslo takové meteorologické podmínky, které vedly ke vzniku a trvání vysokých koncentrací přízemního ozonu.“ seznamuje se závěry analýz ČHMÚ jeho ředitel Václav Dvořák.

K překračování imisních limitů dochází ve všech zónách a aglomeracích, nejzávažnější situace však přetrvává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Vysoké koncentrace škodlivin zde způsobuje značná koncentrace průmyslové výroby po obou stranách hranice, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura.  

Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek měřené v Praze a Brně pak pocházejí převážně z dopravy. „Zhoršená kvalita ovzduší však představuje problém i v malých sídlech, kde se především z lokálního vytápění do ovzduší dostávají suspendované částice a benzo[a]pyren“ dodává náměstek ČHMÚ pro ochranu čistoty ovzduší Jan Macoun.

Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl v roce 2015 překročen na 2,5 % území České republiky, kde žije 10,4 % obyvatel. Roční imisní limit částic PM2,5 byl překročen na 0,9 % území České republiky, kde žije 5,1 % obyvatel. Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu překročily imisní limit na 20,3 % území České republiky, kde žije 50,8 % obyvatel. Oproti předchozím rokům byla větší část území i obyvatel České republiky vystavena nadlimitním koncentracím přízemního ozonu (26,8 % území a 9,5 % obyvatel).

V roce 2015 došlo k lokálnímu překročení imisního limitu pro kadmium, a to v okolí Tanvaldu. Na dvou lokalitách v Praze s vysokou intenzitou dopravy byl naměřen nadlimitní oxid dusičitý. Nadlimitní koncentrace benzenu, arsenu, olova, niklu, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého nebyly v roce 2015 naměřeny na žádné měřicí stanici Státní sítě imisního monitoringu.

Ročenka vychází v tištěné podobě, její elektronickou podobu najdete na webových stránkách ČHMÚ. Společně se souhrnným tabelárním přehledem „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2015“ je distribuována i na CD.

02.12.2016 13:19

Obce měly největší zájem o dotace na pořízení domovních kompostérů

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 1 215 žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do čtyř měsíců.

O finanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Velký zájem byl ze strany obcí zejména o dotace na pořízení domovních kompostérů pro občany. Evropské dotace ale půjdou i na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic. Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl - přispět ke snížení množství odpadů, které bude končit na skládkách.

 

40. výzva – prevence vzniku odpadů

V rámci této výzvy bylo pro žadatele připraveno 100 milionů korun na projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu prostřednictvím domovních kompostérů. Přijímány byly dále i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného použití odpadů. O dotaci v celkové výši téměř 500 milionů korun, tedy téměř 5x převyšující stanovenou alokaci, si řeklo celkem 315 žadatelů.

 

41. výzva – materiálové a energetické využití odpadů

Přesně 900 přijatých projektů s celkovými náklady přes pět miliard korun a požadavkem dotace necelé tři miliardy korun – to je výsledek ukončené výzvy zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Své žádosti mohli zájemci o dotace podávat na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek, zařízení pro materiálové využití odpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů nebo na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

U některých typových projektů 41. výzvy, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, mohou žadatelé kromě dotace navíc získat i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR s nízkou úrokovou sazbou již od 0,45 %. Na tyto půjčky Fond vyčlenil 250 milionů korun a zájemci díky nim mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o ně mohou až do konce roku 2018, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Získání půjčky je podmíněno schválením dotace z OPŽP.

 

 

Zdroj: SFŽP

02.12.2016 12:07

Indie uvedla do provozu největší solární elektrárnu na světě

Solární park v jihoindickém státě Tamilnádu má výkon 648 megawattů. Se svým výkonem tak předstihla kalifornskou Solar Star. Výstavba dva a půl milionu modulů na ploše deset čtverečních kilometrů trvala jenom osm měsíců. Stavbu financovala distribuční společnost Adani, která tvrdí, že je největším soukromým výrobcem elektřiny v Indii. Obří solární park ji v přepočtu přišel na 679 milionů dolarů a jeho elektřina by měla stačit pro 150 tisíc domácností. Celkový výkon solárních elektráren v Indii stoupl přibližně na deset tisíc megawattů a budou přibývat další, takže země by se měla v příštím roce stát třetím světovým trhem solární energie - hned za Čínou a USA. Ústřední vláda v Dillí si předsevzala, že obnovitelné zdroje se budou nejpozději v roce 2030 podílet na výrobě elektřiny zhruba 40 procenty.

 

Zdroj: iHNED.cz

 

02.12.2016 11:05

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o ochraně ozonové vrstvy

Dne 29.11. ve 14 hodin byla zahájena 53. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by měli projednávat ve třetím čtení novelu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech či problematiku ochrany přírody a krajiny. Na programu je i ratifikace Pařížské dohody nebo novela zákona o ochraně ovzduší. Novelu zákona o odpadech, která na minulé schůzi prošla prvním čtením, dnes projedná sněmovní výbor pro životní prostředí.

 

 

Aktuality z jednání:

2.12. - Plán:

 • 1. bod - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - schváleno (jednotná pravidla pro národní parky - více ZDE)
 • 2. bod - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - schváleno
 • 3. bod - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - schváleno ve třetím čtení (schválena úprava účinnosti - nově: prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, původně 1.1.2017)

 

1.12.

 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - první čtení přerušeno (Poslanci ji museli odročit kvůli absenci ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, jehož přítomnost si před třemi týdny k tomuto bodu na návrh opoziční ODS vyžádali. Mládek se z dnešního jednání dolní komory omluvil kvůli zahraniční cestě.)
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 /sněmovní tisk 733/ - souhlas
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení přerušeno

 

Přehled vybraných bodů programu:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech – 3. čtení
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda – 1. čtení (Čt 1. 12., 5. bod po písemných interpelacích)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisky: 501 a 739) – 3. čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (PHM) – 1. čtení
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států - druhé čtení 


Anotace předpisů:


Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kgCO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.
 
Novela zákona o obalech:

Hlavním cílem novely obalového zákona je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. MŽP navrhuje zákaz bezplatného poskytování lehkých plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek.

Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Způsob bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.

Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Navrhovaným zákonem se dále také zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva.

Navrhovaná úprava se týká též § 9 odst. 10, v němž je osobám, které uvádějí do oběhu nápoje v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, stanovena povinnost nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh, s výjimkou osob uvádějících tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2. Namísto zrušení daného ustanovení, které původně požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se jako kompromisní řešení navrhuje zúžení působnosti předmětného ustanovení pouze na tři nejběžnější druhy piva (stolní pivo, výčepní pivo a ležáky). Důvodem je stále trvající poptávka po vratných zálohovaných obalech ve vztahu k pivu.


Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (ST 877)

Novela zákona upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Upravuje dále ustanovení týkající se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementace nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z MŽP na soukromé subjekty. A v neposlední řadě doplňuje sankční ustanovení a povinností vybraných provozovatelů zařízení a rozšíření pravomocí ČOI.

Novela upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší. Tzv. nehermeticky uzavřená zařízení plněná fluorovanými skleníkovými plyny smí být podle čl. 11 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 prodávána konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede podnik certifikovaný v souladu s článkem 10 tohoto nařízení (tj. osoba, která je držitelem certifikátu podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb.). Při instalaci chladicích a klimatizačních zařízení jsou odborné znalosti a praktické schopnosti zcela nezbytné k tomu, aby byl vyloučen únik fluorovaných skleníkových plynů, který by mohl být způsoben neodborným zacházením. Navrhuje se proto stanovit povinnost prodejcům nehermeticky uzavřených zařízení, aby zajistili, že instalace bude provedena certifikovanými osobami. K zajištění kontroly této povinnosti musí prodejci současně vést evidenci prodaných nehermeticky uzavřených zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny spolu s uvedením čísla certifikátu certifikovaných osob, které provedly jejich instalaci.

V návaznosti na nové povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se navrhuje rozšířit pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol, měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti, umožnit efektivnější kontrolu stanovených povinností, případně vypustit úpravu povinností, které představují neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro dotčené subjekty. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2017.


Ochrana přírody a krajiny (ST501):

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje jednotnou právní úpravu pravidel pro všechny národní parky, při zachování hierarchie a kontinuity právních předpisů v této oblasti. Podle MŽP jde o řešení systémové, které zároveň zohledňuje vazby na související právní předpisy (zejm. lesní zákon, zákon o myslivosti, stavební zákon). Cílem má být zajištění maximální účelnosti při procesu vyhlašování národních parků, tj. předejít administrativně náročnému procesu vyhlašování národních parků samostatnými zákony.


Ochrana přírody a krajiny (ST739):

Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zájem na ochraně přírody. Novela zákoan by měla být účinná od 1. ledna 2017.

 

02.12.2016 09:09

Návrh strategického rámce Česká republika 2030 k připomínkám

Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. eská republika 2030 nahrazuje Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý vládou v roce 2010. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Nemůže a nechce nahradit sektorové dokumenty. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty však ukazuje oblasti, které jsou rozhodující z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky. Česká republika 2030 je výsledkem více než ročního participativního procesu probíhajícího v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a vedeného Oddělením pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky. Dokumenty ke stažení ZDE

 

Evropský fond pro udržitelný rozvoj

Výbor stálých zástupců COREPER se včera dohodl na vyjednávací pozici Rady k Evropskému fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), zřízení záruky EFSD a garančního fondu EFSD. Text bude předložen k přijetí Radě v prosinci 2016. EFSD se bude skládat ze dvou regionálních investičních platforem, které podpoří investice a zlepší přístup k financování, a to především v Africe a oblasti evropského sousedství. Fond bude poskytovat podporu v podobě grantů, záruk a dalších finančních nástrojů, včetně tzv. blendingu s celkovým předpokládaným rozpočtem ve výši 3,35 miliard eur. Mobilizovat by měl investice v max. výši 44 miliard euro. Řízení bude v rukou Evropské komise v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou. Fond bude fungovat jako "one-stop shop" přijímat návrhy na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a dodávat širokou škálu finanční podpory.

02.12.2016 08:41

NOVÉ DOTACE: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny

Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a tím pokrýt celkové náklady na jejich zpracování.

Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností od 1. prosince 2016 až do konce roku 2019 nebo do vyčerpání vyhrazených 35 milionů korun.

„Podmínkou získání dotace je vydané rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v dotačním programu v gesci MMR – konkrétně v prioritní ose tři programu IROP určené na územní studie krajiny,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 % mohou získat z Národního programu Životní prostředí.

„Nevhodné zásahy do krajiny jsou také jedním ze současných aktuálních problémů, s nimiž se potýká životní prostředí. Obce nemají povinnost vypracovávat tyto územní studie. Doplněním dotace z Národního programu Životní prostředí k hlavní dotaci z operačního programu je chceme motivovat k jejich zpracování,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Územní studie krajiny musí být pořízena v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí z letošního února 2016 pod názvem – „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Podmínkou pro poskytnutí podpory je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci specifického cíle 3.3. Integrovaného regionální operačního programu.

 

Územní studie krajiny (ÚSK) se stane jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Tato studie bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řešeny obvyklými postupy podle stavebního zákona (v gesci MMR) a jsou relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky aplikovány, ve volné krajině, tj. v nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně využity. Více informací ZDE.

 

Dokument ke stažení (odkaz na SFŽP):

01.12.2016 20:42

Bilanční schůzka: Brabec by měl dokončit posudky EIA a ratifikaci pařížské dohody

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 1. prosince 2016 v rámci bilanční schůzky s ministrem životního prostřední Richardem Brabcem. Prioritními úkoly ministra bude vydání stanovisek EIA pro prioritní dopravní stavby, ratifikace Pařížské dohody a příprava dalších opatření proti suchu.

Ministerstvo dnes vydalo souhlasné stanovisko EIA k novostavbě dálnice D1 Říkovice - Přerov, před týdnem ho dostal úsek D49 Hulín-Fryšták. Problém s posudky mají stavby, u kterých proces proběhl podle starého zákona z roku 1992. Už neodpovídají evropským požadavkům a Evropská unie je přestala uznávat. Pro devět nejpotřebnějších staveb, u nichž se s výstavbou počítá od příštího roku, vláda dojednala s Evropskou komisí výjimku, podle které stavby absolvují jen zkrácené řízení.

Brabec řekl, že resort v nejbližších dnech chce vydat stanovisko ohledně D11. "V průběhu prosince další tři stanoviska včetně jednoho železničního. Na leden by tak zbývala tři a věřím, že do konce ledna by to mělo být kompletní," uvedl. Sobotka takové tempo označil za dostatečné, postup podle něj odpovídá plánu, se kterým vláda počítala.

Ministr by podle Sobotky měl také dotáhnout ratifikaci pařížské klimatické dohody. S ministerstvem pro místní rozvoj by měl Brabec spolupracovat na konceptu nového stavebního zákona. Řešit by měl také možné dopady polského záměru rozšířit těžbu na dole Turów.

Ministerstvu podle Sobotky pomohla personální stabilita, Brabec měl čas projekty dotáhnout do konce, dohnat resty a zavést systémový přístup. Premiér ocenil dočerpání "kriticky ohrožených peněz" z evropských fondů, spuštění projektu kotlíkových dotací, program Nová zelená úsporám, zavedení bezhotovostního výkupu kovů a novelizaci zákona o zemědělském půdním fondu.

 

Úkoly pro ministra životního prostředí Richarda Brabce:

 • Transpoziční novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
 • Dokončení vydání devíti závazných stanovisek k prioritním dopravním záměrům. Klíčové dopravní stavby by mohly mít stanovisko EIA do konce ledna.
 • Ratifikace Pařížské dohody.
 • Finalizace národního akčního plánu přizpůsobení se změnám klimatu.
 • Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na koncepci nového stavebního zákona.
 • Řešení dopadu polského záměru na rozšíření těžby na dole Turów.

 

01.12.2016 18:23

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017

Dne 1. prosince 2016 byl aktualizován Harmonogram výzev v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2017. Dále byly doplněny informace do části synergie a komplementarity výzev. Harmonogram výzev je k dispozici ZDE.

 

 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Strategický rámec Česká republika 2030, VÍCE (T: 2.1.2017)

 • Analýza dopadů environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní, VÍCE (T: 30.11.2016)

 • Ekoaudit, VÍCE (T: 28.11.2016)
 • Novela vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, VÍCE (T: 13.12.2016)

 

Novinky - prosinec 2016

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Vláda - 23.11. 2016

 • Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020
 • Senátní návrh zákona - novela energetického zákona - podpora pro malé vodní elektrárny
 • Program revitalizace Krušných hor

Senát - 30.11. 2016 (2. schůze)

 • Balíček ke snižování emisí skleníkových plynů
   

PSP ČR - 29.11. 2016 (53. schůze)

 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Ozonová vrstva
 • Ochrana přírody a krajiny

 

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)
 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2114 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091 ze dne 28. listopadu 2016 o neidentifikování látky hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2071 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1926 ze dne 3. listopadu 2016 o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 31.10.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti povodním i suchu, VÍCE
 • 25.10.: MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK, VÍCE
 • 24.10.: Návo Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná, VÍCE

 • 20.10. Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev ,VÍCE
 • 19.10.: MZe vyhlásilo druhou výzvu "Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE
 • 18.10.: MMR vyhlásilo dotace pro obce na pořízení územních plánů, VÍCE
 • 13.10.: Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské projekty i zajištění nestabilních svahů, VÍCE

 • 11.10.: SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE
 • 7.10.: MŽP vyhlásilo nový dotační program na likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE
 • 6.10.: Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, VÍCE
 • 5.10.: Na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP posílá 40 milionů korun, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • MZe: Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE (T: 30.11.2016)
 • MMR: dotace na pořízení územních plánů, VÍCE (T: 30.12.2016)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE