Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem zářijového čísla je předcházení vzniku odpadů. V novém čísle najdete rozhovor věnovaný prezentaci Česka na půdě OSN, bikesharing, opravitelnost zboží, souvislosti spodního prádla a oběhového hospodářství, plýtvání potravinami, textilní odpad  a pochopitelně nechybí téma bioodpadů. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 

 


REKLAMA

  

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
21.9.

Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 22.09., 11.10.

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
9.-10.10.

Konference a výstava o znovuvyužití odpadních a dešťových vod (Belgie)

10.10. Seminář Optimalizace řízení shromažďování a svozu odpadů obcí
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

20.09.2017 18:42

... ze vzduchu jde vyrobit i alkohol

Myšlenka vědce z nizozemské univerzity Minga Maa je důležitá v době, kdy ekologové pracují na způsobech, jak zemskou atmosféru zbavit milionů tun uhlíku.

Umět vyrobit jen tak něco ze vzduchu je výsada zpravidla komiksových postaviček, kouzelníků nebo sci-fi robotů z dalekých galaxií. Nyní však tato dovednost míří do reality. Tvrdí to alespoň doktorand Ming Ma z University of Technology v nizozemském Delftu.

V rámci své disertační práce totiž popisuje metodu, kterou lze kontrolovat proces zvaný elektroredukce. Ten je využíván při přeměně atmosférického CO2 na různé druhy uhlovodíkových
molekul.

Ma tvrdí, že právě kontrola elektroredukce na nanoúrov ni ovlivňuje výsledek celého procesu: například při použití měděných nanovláken mohou z CO2 vznikat delší řetězce uhlovodíků, zatímco při použití nanoporézního stříbra vzniká prostý CO.

Ma si zjednodušeně vzato změnami typů kovů a použitím různých délek jejich nanovláken hraje s elektrickým potenciálem celé reakce. Právě při jeho různých hodnotách mohou vznikat různé na uhlíku založené sloučeniny. Dosavadní výzkum ukazuje, že by mezi nimi mohl být i ke konzumaci vhodný etanol, palivový metanol nebo kyselina mravenčí, která by našla využití v palivových článcích.

Maova práce nyní prochází ověřením vědecké správnosti. Pro ekology pracující na způsobech, jak zemskou atmosféru zbavit milionů tun uhlíku, však přestavuje značnou naději. Stal by se totiž tím nejvíce přelomovým způsobem, jak se zbavit se atmosférického uhlíku, jakým lidstvo disponuje.

Stávající nadějné metody čištění ovzduší jsou totiž založeny například na zachytávání CO2 a jeho na pumpování do zemské kůry a poté chemickém vyvolání jeho ztvrdnutí, případně na jeho chemické přeměně na jedlou sodu či alternativ ní paliva.

 

Zdroj: E15

20.09.2017 18:11

Obyvatelé Ústí nad Labem nebudou od příštího roku platit za odpad

Obyvatelé Ústí nad Labem nebudou od příštího roku platit za odpad. O zrušení poplatku 500 korun ročně dnes rozhodli zastupitelé. Město tak přijde na poplatcích o desítky milionů korun ročně.

Vedení města navrhlo zrušení poplatku kvůli tomu, že zhruba třetina obyvatel poplatek neplatí a že město je nyní v dobré finanční kondici. Pro zrušení vyhlášky hlasovalo 24 zastupitelů, deset se hlasování zdrželo. Opoziční PRO!Ústí neuspělo s návrhem, aby poplatku byli zproštěni senioři nad 66 let, děti do 18 let, studenti do 26 let a lidé, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí.

V současné době by mělo poplatek hradit asi 90.000 obyvatel krajského města. Letošní rozpočet podle vedoucího finančního odboru magistrátu Rudolfa Jakubce počítal s příjmem 39 milionů. "V rozpočtu jsme ale uvažovali nižší výběr ze zkušenosti, že ne všichni občané platí," řekl už dříve Jakubec. Skutečný výběr poplatků je menší. Letos město vybralo 28 milionů korun.

Poplatek za komunální odpad se ve městě neplatil ani v letech 2009 a 2010, tehdejší vedení města ale výrazně zvýšilo daň z nemovitosti, ze které město získává asi 100 milionů ročně. Zmíněná daň i po dnešním rozhodnutí zastupitelů zůstává stejná. Za byt kolem 70 metrů čtverečních platí lidé zhruba 1200 korun za rok.

Skutečné náklady na likvidaci odpadu poplatky nepokryjí ani v současné době. Město každý rok platí za likvidaci zhruba 70 milionů. Radnice se navíc potýká s velkými dluhy za odpady a vyměřené sankce, které dosahují asi 140 milionů korun.

Poplatky za odpad neplatí například lidé v sousedních Teplicích. Finanční situace lázeňského města je ale odlišná. Ústí nad Labem je dlouhodobě zadlužené, do roku 2030 bude splácet úvěr od Evropské investiční banky. Ročně dává na splácení dluhů kolem 100 milionů.

 

Zdroj: ČTK

20.09.2017 17:36

MŽP otevřelo každoroční dotační výzvu na podporu projektů NNO

Ministerstvo životního prostředí pro rok 2018 vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. Neziskovky mohou podávat své projektové žádosti na MŽP ode dneška až do 16. října 2017. Podporu lze získat na projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v Programu pro nestátní neziskové organizace – Podprogram A. V roce 2018 MŽP podpoří neinvestiční projekty z dříve vyhlášených 18 témat se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání.

„Mezi aktivity, které chceme podpořit, patří například péče o cenné biotopy, zejména písčiny, stepní lokality, slaniska a podmáčené louky, zachování krajinného rázu, péče o remízky a další drobné krajinné prvky, ale i revitalizace keřových porostů, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí, apod. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na environmentálně odpovědnou spotřebu, energetické úspory a udržitelnou dopravu. V oblasti vzdělávání se chystáme podpořit výukové programy pro sociálně a jinak znevýhodněné cílové skupiny. Programem podporujeme organizace, které věnují ochraně životního prostředí velké množství dobrovolnické práce,“ upřesňuje zaměření dotačního programu ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Významnou novinkou bude podávání žádostí komfortně prostřednictvím elektronického systému. „Nový systém významně sníží administrativní zátěž žadatelů. Většina potřebných dokumentů bude předkládána pouze elektronicky,“ vysvětluje ředitel Kažmierski.

Díky této tradiční výzvě pro neziskové organizace mohlo MŽP vloni podpořit na 80 projektů, mezi ně patří projekty, jako např. Ukliďme svět, ukliďme Česko, RecyKafe (odběrná místa v kavárnách pro předcházení vzniku odpadu) nebo projekt Jděte ven – přímý kontakt s přírodou pro nejmenší.

O finanční příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, právně vedené jako spolek či pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba. Podmínkou je spolufinancování příjemcem dotace minimálně z 30 % rozpočtu projektu. Každá organizace může požádat o podporu nejvýše tří projektů. Minimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální 200 000 Kč na jeden projekt. Příjem žádostí končí 16. října 2017. Rozhoduje doručení žádosti do podatelny MŽP, nikoliv datum poštovního razítka.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz

 

Dokument ke stažení:

 

20.09.2017 16:52

Ke stažení: Teze rekodifikace stavebního veřejného práva

Jak jsme Vás informovali, toto pondělí MMR představilo na vládě materiál Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva. Předložený materiál představuje významný dokument, který identifikuje problémové oblasti současné úpravy veřejného stavebního práva s cílem podstatně zrychlit a zjednodušit přípravu a realizaci stavebních záměrů.

Základní teze představují identifikaci klíčových problémů a nastínění nejvýznamnějších oblastí, které bude nezbytné dále podrobně prověřit a vyhodnotit. Předkládané základní teze předpokládají nejen nový stavební zákon, ale i zásadní úpravy mnoha souvisejících zákonů a podstatnou reformu veřejné správy, zahrnující opatření legislativní, organizační i rozpočtová.

Teze identifikují, na jaké nové výzvy bude muset reagovat územní plánování, na jaké oblasti by mělo v budoucnu klást větší důraz, jaké nástroje územního plánování a jejich způsob projednání a schvalování by měly být prověřeny, či co je třeba řešit v souvislosti s rozšiřováním informačních technologií v územním plánování.

V oblasti územního rozhodování a stavebního řádu teze ukazují na klíčové problémy při umísťování a povolování staveb,  včetně nutnosti prověření působnosti stavebních úřadů, postupů povolování staveb i obecných požadavků na výstavbu. Teze definují též problémy v oblasti ochrany veřejných zájmů, resp. dotčených orgánů, v oblasti elektronizace veřejné správy a v neposlední řadě definují potřebu přehodnocení požadavků na úroveň odbornosti úředníků či na jejich technické vybavení.

 

Dokument ke stažení:
Podrobnější informace o tezích nového stavebního zákona naleznete ZDE

19.09.2017 18:01

Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty

Od dnešního dne mohou malí, střední ale i velcí podnikatelé získat zvýhodněné financování pro své energeticky úsporné projekty realizované na území ČR vyjma Prahy. Program Úspory energie byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu, které na něj celkově vyčlenilo v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) 1,9 mld. korun ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Podpora je poskytována ve formě bezúročných úvěrů, subvence úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.

„Jde o jeden z mála produktů, prostřednictvím něhož mohou získat podporu podnikatelé z cestovního ruchu. Vedle nich na ni dosáhnou také podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, vodohospodářství, energetiky, stavebnictví a služeb,“ přibližuje podmínky programu náměstek ministra Tomáš Novotný.

Bezúročné úvěry z programu Úspory energie bude možno využít například na zateplení budovy určené k podnikání, na výměny kotlů, osvětlení, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla a podobně. Rovněž je možné získat úvěr na nákup nových strojů a zařízení, které jsou energeticky efektivnější.

Program Úspory energie nabízí všem podnikatelům bez omezení velikosti bezúročné úvěry k financování jejich projektů zaměřených na energetické úspory. Úvěry budou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů projektů a jejich výše bude činit 1 – 75 milionů korun. Mohou mít až desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu.

Podnikatelé také mohou získat subvenci úrokové sazby komerčního úvěru určeného na spolufinancování projektu, a to až do výše 10 % tohoto úvěru, maximálně však 1,5 mil. Kč. Žadatelé budou moci rovněž získat finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, který je nutné přiložit k žádosti o zvýhodněný úvěr, a to až do výše 80 % výdajů na jeho zpracování, maximálně však 250 tisíc Kč.

„Hlavní výhodou podpory podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů je oprati dotacím jednoznačně jednoduchá forma podání žádosti a rychlost jejího vyřízení. Podnikatelé se mohou rovněž spolehnout, že na program je alokováno dostatečné množství prostředků, které je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno v budoucnu ještě v případě potřeby navýšit,“ dodává Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

První výzva programu byla vyhlášena dnešním dnem, tj. 19. zářím 2017, a poběží až do 15. září 2020. Žádosti přijímají veškeré pobočky ČMZRB. Podrobné informace o programu a formuláře, včetně výzvy, jsou k dispozici na webových stránkách www.cmzrb.cz. Veškeré informace a dotazy jsou připraveni předat a zodpovědět pracovníci ČMZRB.
 

19.09.2017 17:52

MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu - půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility. Obě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20. prosince 2020.

 

Každé město si zaslouží bikesharing, myslí si zakladatel bikesharingové společnosti Rekolo Vítek Ježek v rozhovoru pro aktuální vydání časopisu Odpadové fórum. Pochopitelně téma sdílené ekonomiky nemůže chybět ani na významné národní konferenci věnované problematice předcházní vzniků odpadů, která se bude konat 12. až 13. října v Praze.

 

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Informační kampaně mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny).

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost.

Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů.

Žádosti o dotace jak na osvětu v oblasti čisté mobility (č. 11/2017), tak na bikesharing (č. 14/2017) přijímá Státní fond životního prostředí ČR písemnou formou nebo elektronicky přes datovou schránku, a to do 31. ledna 2018. Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500 nebo na e-mailové adrese dotazy@sfzp.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty k výzvě č. 11/2017 najdete zde.

Dokumenty k výzvě č.14/2017 najdete zde.

19.09.2017 17:48

Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU

Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU, kterou oznámil ve svém projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jejím cílem je, aby se EU stala lídrem v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace. Komise tímto dokumentem sdružuje všechny horizontální a odvětvově zaměřené iniciativy na podporu průmyslu do komplexní strategie. Strategie obsahuje nové iniciativy v oblasti oběhového hospodářství, volného toku jiných než osobních údajů, čisté a propojené mobility, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, veřejných zakázek i surovin.

 

Zdroj: CEBRE

19.09.2017 17:45

Připomínky: Předběžný plán implementace Strategického rámce Česká republika 2030

Předběžný implementační plán vymezuje základní oblasti transformace, kterými Česká republika prochází a na které musí v zájmu udržitelného zvyšování kvality života občanů adekvátně reagovat. Tento dokument proto stanovuje řadu klíčových opatření v těchto oblastech, které jsou svojí povahou (zasahováním do širších struktur společnosti a gescí resortů), komplexitou a množstvím multiplikačních efektů natolik významná, že je možné je považovat za prioritní. Tato opatření, stejně jako oblasti transformace, procházejí napříč všemi šesti klíčovými oblastmi České republiky 2030.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Předkládací zpráva

19.09.2017 17:25

Inspektoři uložili pokutu 120 tisíc korun za nelegální navážení odpadů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti, která nakládala s téměř 44 tisíci tunami odpadů na pozemcích, které k tomu nebyly určené.

„Jednalo se o odpadní zeminy a stavební odpady. Firma je na místo navezla a pomocí nich zde prováděla terénní úpravy. K této činnosti však neměla povolení krajského úřadu. Šlo o odpady získané výkupem od jiných subjektů a částečně také o odpady z vlastní stavební činnosti firmy,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Po kontrole inspektorů ČIŽP společnost zažádala krajský úřad o povolení k nakládání s odpady na tomto místě. V současné době probíhá takzvané zjišťovací řízení. O tom, zda se na místo odpady budou moci navážet a provádět terénní úpravy, rozhodne krajský úřad.

19.09.2017 17:20

Sdílená ekonomika láká velký byznys

Sdílená ekonomika nabírá v Česku na síle. V Praze začne v nejbližších dnech fungovat jeden z nejambicióznějších světových start-upů. Je to čínská společnost Ofo, která se věnuje sdílení kol. Hodně je slyšet také o carsharingu čili sdílení aut. Podle informací HN do něj vstoupila i Škoda Auto. Více ZDE

Každé město si zaslouží bikesharing, myslí si zakladatel bikesharingové společnosti Rekolo Vítek Ježek v rozhovoru pro aktuální vydání časopisu Odpadové fórum. Pochopitelně téma sdílené ekonomiky nemůže chybět ani na významné národní konferenci věnované problematice předcházní vzniků odpadů, která se bude konat 12. až 13. října v Praze.

 

19.09.2017 17:14

Obejít se bez obalů je velká úleva pro životní prostředí

Jak prodávat potraviny bez obalů, dnes v Praze zájemcům vysvětlovali lidé z neziskové organizace Bezobalu. Podle ředitele organizace Petra Hanzela tvoří obaly kolem poloviny komunálního odpadu. Obejít se bez nich znamená velkou úlevu pro životní prostředí. Nezisková organizace dnes otevřela v Praze prodejnu a také školící centrum, ve kterém zájemcům vysvětlí, jak bezobalové prodejny fungují.

S obchodem s potravinami bez obalu má neziskovka zkušenosti od roku 2014, kdy otevřela zkušební prodejnu v Bělehradské ulici v Praze. Jak uvedl Hanzel, prodává v ní trvanlivé potraviny, například obiloviny, luštěniny a těstoviny. Druhá prodejna, která dnes zahájila provoz v Praze 6 spolu se školícím centrem, nabídne více výrobků bez sáčků či krabic.

Cílem neziskovky není jen prodávat, ale především přenést know-how k dalším lidem, kteří by v tomto oboru rádi podnikali. Dosud se podařilo rozjet podobné prodejny v Olomouci a ve Zlíně, podle Hanzela přibudou v nejbližší době obchody v Jihlavě, Opavě a dalších městech. "Ozvalo se nám přes 200 zájemců, kteří by takovou prodejnu chtěli otevřít," řekl. Právě tito lidé se budou moci obrátit na školící a poradenské centrum.

Rozjezd prvního pražského obchodu Bezobalu podpořil grant z ministerstva životního prostředí, neziskovka usiluje o další grant, který by pokryl část nákladů na školení pro nové zájemce. "Navíc jednáme s jednou německou nadací pro životní prostředí," doplnil Hanzel. Právě Německo se stalo pro neziskovku velkou inspirací, podobným obchodům se tam podle Hanzela daří.

Prodej a nákup potravin a kosmetiky bez obalů může podle neziskové organizace významně snížit množství komunálního odpadu. Předpokládá to, že zákazníci se naučí chodit pro zboží s dózami, plátěnými pytli či lahvemi. Výhodou mohou být nižší ceny, protože pro výrobce znamená podle Hanzela bezobalový prodej nižší náklady na logistiku, balící linky i marketink.

Prodejnu a školící centrum v Praze 6 podpořila crowdfundingová kampaň na portálu HitHit, v níž zhruba 2000 lidí přispělo částkou téměř 1,2 milionu korun. Část nákladů zaplatila Nadace Vodafone.

 

Zdroj: ČTK

 

18.09.2017 17:44

Praha vybere provozovatele velkoobjemových kontejnerů a mobilních sběrných dvorů

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o vypsání veřejné zakázky na výběr provozovatele velkoobjemových kontejnerů a mobilních sběrných dvorů na území hlavního města Prahy. Smlouva se stávajícím dodavatelem končí v polovině příštího roku, nová smlouva je plánována na další tři roky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 90 000 000 Kč.

„Velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory umožňují občanům odkládat bezplatně odpad. Zabraňujeme tak vzniku mnoha černých skládek,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů umožňuje odložení objemného odpadu zejména těm občanům, kterým není umožněno své odpady odložit na provozovaných sběrných dvorech. Je to rovněž prevence vzniku černých skládek na území města. Každý rok je v ulicích města přistavováno po celém jeho území cca 5 500 ks kontejnerů o minimálním objemu 10 m3.

Mobilní sběrné dvory jsou dočasně zřízená stanoviště několika velkoobjemových kontejnerů. Tato služba je určena zejména pro městské části, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem. Každý rok je na území hlavního města realizováno zhruba 110 mobilních sběrných dvorů.
 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, více ZDE (T: 3.10.2017)
 • Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ tzv. Ekoaudit (T: 13.10.2017), více Z DE

 

Novinky - srpen 2017

 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda - 21.8. 2017

 • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2016

 • Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření


Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE