Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem čísla je Stavební odpad. Současným stavem a posledními trendy v oblasti nakládání s odpady čtenáře provede řada odborníků. Dále se v novém čísle najdete rozhovor s Bedřichem Moldanem, polemiku na téma smog a mnoho dalších velmi zajímavých informací. - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
29.-30.3.

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017

30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
30.3. PRAVIDLA PRÁCE dle 258/2000Sb.-nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
31.3. Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém
Duben    
4.-5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (2 dny)
4.-5.4. 17. energetický kongres ČR
4.-5.4.

Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce

Opakování: 10.-11.4.

5.4. Nebezpečné chemické látky a směsi - podrobný rozbor povinností běžného podniku (1 dny)
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.4. Zadržování vody v krajině - cesta k vodnímu komfortu
6.-7.4. RECYCLING 2017
11.4.

OBALY V PRAXI 2017

11.4.

CHEMICKÉ LÁTKY/SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

11.4. Chemické látky a BOZP – novinky v roce 2017
Opakování: 12.4.
12.4. Informační zákony v praxi
18.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 19.4., 12.9.
19.4. Vodojemy
20.4.

Zkušenosti z kontrol České inspekce životního prostředí

20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
24.4.

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
3.5. Nakládání s vodami v roce 2017 ochrana vod a tvorba havarijních plánů
Opakování: 4.5.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

19.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

24.03.2017 20:23

Stát bude muset kupovat každé čtvrté auto s alternativním pohonem

Od prvního září budou mít ústřední orgány státní správy a jeho podřízené organizace a podniky s majetkovou účastí státu povinnost nakupovat každé čtvrté vozidlo kategorie N1 a M1 s alternativním pohonem. Počítá s tím novela nařízení vlády ministerstva pro místní rozvoj, které je právě v připomínkovém řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejnými zadavateli v rámci každé veřejné zakázky na pořízení vozidel.

Za vozidla s alternativním pohonem budou považována vozidla na zkapalněný ropný plyn, zemní plyn (stlačený i zkapalněný), hybridní vozidla (klasická hybridní vozidla a plug-in hybridní vozidla), elektrická vozidla, vozidla na směsné motorové palivo E85 či čisté biopalivo a vozidla na vodík.

Výše povinného minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem bude vyjádřena určením způsobu, jakým se tento minimální podíl vypočítá: počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení se vydělí čtyřmi a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. Tedy například v případě, že veřejný zadavatel vyhlásí zadávací řízení na pořízení 10 vozidel, bude veřejný zadavatel povinen pořídit z tohoto počtu vozidel minimálně 2 vozidla s alternativním pohonem. V případě pořízení 4 vozidel by byl povinen pořídit jedno vozidlo s alternativním pohonem a v případě pořízení nižšího počtu vozidel (0 až 3 vozidla) by nemusel pořizovat žádné vozidlo s alternativním pohonem.

Opatření má být realizováno každým ústředním orgánem státní správy a jeho podřízenými organizacemi a podniky s majetkovou účastí státu. Opatření se nevztahuje na terénní a speciální vozidla, pokud jsou nezbytná pro výkon činnosti.

Termín pro připomínky je stanoven na 10. dubna 2017. Novela by měla být platná od 1. září 2017. Další informace a dokumenty ke stažení ZDE.

24.03.2017 18:26

Krádeže kovů klesly za poslední dva roky o 72 procent

Teď v březnu jsou to přitom dva roky, co začala platit novela vyhlášky, která zakazuje výkup šrotu za hotové. Pochvalují si ji především starostové a shodují se, že peněženkám zlodějů uštědřila velkou ránu. Nejnovější celostátní policejní statistiky ukazují, že krádeže kovů loni proti roku 2014 klesly o 72 procent, způsobené škody pak za stejné období o 74 procent. Ještě v roce 2014 evidovala Policie ČR po celé republice téměř 12 tisíc trestných činů spojených s krádežemi kovů s celkovou způsobenou škodou za 565 miliónů korun. V roce 2015 trestné činy začaly klesat, o více než 50 procent na 5595 případů, a loni jich bylo 3284. Více ZDE

 

 

Zdroj: Novinky.cz

24.03.2017 18:13

OPŽP: Aktualizace postupů pro žadatele nezbytných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Státní fond životního prostředí ČR aktualizoval dokumenty s informacemi pro žadatele potřebnými pro k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U obou textů byl upřesněn postup, jak v záložkách v IS KP14+ vykázat změny v termínech souvisejících se skutečnou realizací projektu.

 

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: SFŽP

24.03.2017 17:56

V sobotu večer zhasnou některá světla kvůli ochraně klimatu

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Postupně se do happeningu zapojili lidé z více než 170 zemí světa, zhasíná více než 12 000 památek světového významu a během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční více než 600 000 doprovodných akcí. Hodina Země se uskuteční již tuto sobotu 25. března od 20:30. K Hodině Země se hlásí skoro stovka obcí, mnohé menší zhasnou své veřejné osvětlení, ve větších sídlech potemní slavnostní osvětlení památek. Vedle obcí se k hodině po tmě přidávají soukromé firmy jako jsou hotely, restaurace a kavárny. Všichni účastníci se registrují webu na www.hodinazeme.cz.
 

 

24.03.2017 17:41

Malí a střední podnikatelé mohou získat až 9 miliard Kč na bezúročné úvěry

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ukončily jednání týkající se financování programu Expanze a dnes podepsaly Dohodu o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů.

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Budou též přispívat k rozvoji sociálního podnikání.

O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci malí a střední podnikatelé žádat u ČMZRB po uveřejnění výzvy. K tomu dojde v horizontu několika následujících týdnů. Prostředky budou moci získat až do jejich vyčerpání, nejpozději však do konce tohoto programovací období, tedy do roku 2020, respektive roku 2023.

Program Expanze připravilo MPO v rámci OP PIK.  Jedná se tak o vůbec první program podpory v aktuálním programovacím období, který nebude realizován dotacemi, ale pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné investiční úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun.

„Tyto úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností,“ uvedl Jiří Jirásek, generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

„Na úvěry máme v první fázi připravenou čtvrtinu z celkových 8,8 miliardy korun. To znamená, že v konečném důsledku bychom mohli podpořit bezmála 900 projektů.“ dodal Jiří Jirásek.

24.03.2017 10:47

Pavel Poc patří mezi nejvlivnější europoslance v oblasti životního prostředí

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslancův oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí.

Široká studie se zaměřila nejen na politická prohlášení, ale na skutečné kroky a iniciativy, které v této oblasti poslanci dosáhli. Kromě hlasování a aktivity europoslanců se měřil jejich vliv na základě práce ve Výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin /ENVI/.  WWE analyzovala zprávy zabývající se otázkami životního prostředí, s výjimkou zdraví a politik souvisejících s potravinami. Do studie byly rovněž zahrnuty soubory na ochranu biologické rozmanitosti a vzácných druhů. Důležitou roli hrála i práce poslanců v pracovních skupinách EP, jako jsou biologická rozmanitost, rozvoj venkova, myslivost a rekreační rybolov, změny klimatu, udržitelný rozvoj, sociální péče a péče o zvířata.

V neposlední řadě se přihlíželo na aktivní účast na klíčové konferenci o klimatu v Paříži v roce 2015. Na základě objektivní a mnohostranné metody, /algoritmus k analýze vyvinulo více než 200 expertů EP/, bylo využito obrovského množství dat, které má organizace k dispozici.

24.03.2017 10:39

OPŽP: Předpokládané termíny schvalování žádostí o dotaci

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnili předpokládané termíny zasedání výběrových komisí a rozhodnutí řídicího orgánu. Tabulka bude průběžně aktualizovaná a uvedené termíny se mohou výjimečně měnit. O udělení či neudělení dotace rozhoduje řídicí orgán na základě doporučení výběrové komise. Jednotlivé žádosti jsou schvalovány zpravidla dávkově dle příslušnosti k vyhlášené výzvě.

 

 

Dokument ke stažení:

Termíny konání výběrové komise a vydání rozhodnutí

 

 

Zdroj: SFŽP

24.03.2017 10:24

Stanovisko průmyslu k návrhu revize Směrnice o OZE

Návrh revize obecně vítáme. Souhlasíme s důležitostí využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich přínosem k ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Souhlasíme s principem návrhu směrnice, že podpora obnovitelných zdrojů energie by měla být navržena a poskytována transparentně, konkurenčně, nediskriminačně a nákladově efektivním způsobem tak, aby docházelo k co nejmenšímu pokřivování trhu s elektrickou energií. Za podstatné také považujeme, aby jednou schválená podpora byla investorům vyplácena předvídatelně a transparentně, což jsou nezbytné předpoklady zajištění kontinuity rozvoje OZE. Taktéž jsme názoru, že by upravená směrnice měla za předem jasně stanovených podmínek (např. jen podpora na variabilní složce pokrývající rozdíl v provozních nákladech bez odpisů) umožnit pokračování podpory i po ukončení dosavadního subvenčního režimu pro již existující OZE, aby tak nedocházelo k ukončování provozu těchto zdrojů a jejich nahrazování zdroji novými, které by mohly být nakonec na podporu náročnější. Více ZDE

24.03.2017 07:47

OBALY V PRAXI 2017

Užitečnésemináře.cz si vás dovolují pozvat na seminář "OBALY V PRAXI 2017", který se uskuteční 11. dubna 2017 v Praze. Seminář se věnuje problematice zákona o obalech, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce baleného zboží, dovozce ale i některé jeho distributory.

Zmíněny budou i povinnosti týkající se výrobců a distributorů (prázdných) obalových materiálů. Prezentace je zaměřena samozřejmě i na zákonné možnosti plnění jednotlivých povinností, včetně informací týkajících se vyplňování výkazů o obalech.

 

PODTITUL: POVINNOSTI SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA VÝROBCŮ A DOVOZCŮ POTRAVINÁŘSKÉHO  ALE I JINÉHO ZBOŽÍ URČENÉHO SPOTŘEBITELŮM NEBO JINÝM UŽIVATELŮM (NAPŘ. VÝROBCI DOVÁŽEJÍCÍ SUROVINY, DÍLY PRO VÝROBU) A DALŠÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ S TÍMTO ZBOŽÍM DÁLE OBCHODUJÍ.

 

Část semináře je zaměřena na některá evropská témata ve vztahu k problematice nakládání s obaly, zejména jde o aktuální směrnici, která má omezit spotřebu plastových tašek v Evropě a způsob její implementace v ČR a dále návrhy změn evropské odpadové legislativy.

Dále budou prezentována nejčastější porušení zjišťovaná při kontrolách ČIŽP a doporučení jakým způsobem by měl být nastaven systém nakládání s obaly a odpady z obalů aby tento byl v souladu s platnou legislativou.


Přednášející a jejich přednášky:

Mgr. Ing. Ladislav Trylč, MŽP, Odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru

- POVINNOSTI STANOVENÉ ZÁKONEM O OBALECH A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI - VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBALECH

- AKTUÁLNÍ NÁVRHY PROJEDNÁVANÉ NA EVROPSKÉ ÚROVNI VE VZTAHU K NAKLÁDÁNÍ S OBALY A OBALOVÝMI ODPADY

- VEDENÍ EVIDENCE OBALŮ A OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ Z TÉTO EVIDENCE

 

Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP, ředitelství – odbor odpadového hospodářství

- PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ SYSTÉMU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH PŘI UVÁDĚNÍ OBALŮ NA TRH NEBO DO OBĚHU

- ZMĚNY V PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA POSLEDNÍ NOVELIZACE ZÁKONA O OBALECH

- PŘÍKLADY Z PRAXE

- NEDOSTATKY A NEJASNOSTI ZJIŠŤOVANÉ V PRAXI

- VÝSLEDKY KONTROL ČIŽP

- PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH V SOUVISLOSTECH - ROZŠÍŘENÁ ODPOVĚDNOST PŮVODCE, VÝVOJ OBALŮ, SYSTÉM SDRUŽENÉHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ (ODPOVĚDI NA DOTAZY SUBJEKTŮ PŘI KONTROLE)

 

Další informace:

Termín: úterý 11. dubna 2017, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác

Cena: 1650,- Kč bez DPH

 

 

Více informací - ZDE

 

 

23.03.2017 18:36

Výbor pro životní prostředí navrhuje pozměňovací návrhy k novele EIA

Garanční sněmovní Výbor pro životní prostředí projednal návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal 23. 3. 2017 usnesení - pozměňovací návrhy. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje novelu schválit. Projednávání novely zákonu je navrženo na pořad 56. schůze, která bude probíhat od 4. dubna 2017. Jedná se o transpoziční novelu zákona EIA, která má zjednodušit a zefektivnit samotný proces EIA. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž cílem je podle navrhovatele zjednodušení právní úpravy. Hospodářský výbor se novelu zabýval dne 22. 3. 2017. Anotace předpisu - ZDE.

23.03.2017 18:21

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE padesáti třemi miliony korun

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Počet předkládaných projektů a jejich úspěšnost z jednotlivých států EU je značně rozdílná. Česká republika patří zatím spíše k průměru. Důvodem je například složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké finanční náklady. MŽP se proto rozhodlo pro systémovou podporu, tak aby se ČR zařadila mezi úspěšnější žadatele.

Potenciální předkladatele projektových návrhů se snaží maximálně motivovat a nabízí možnost částečného spolufinancování podpořených žádostí LIFE a finanční dotaci na úhradu vzniklých výdajů spojených s přípravou projektových žádostí. Pro tyto účely MŽP vyčlenilo na rok 2017 ze svého rozpočtu celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace. „Na MŽP se snažíme český žadatelům nabídnout každý rok něco navíc. Proto jsme finanční podporu přípravy projektů v letošním roce upravili,“ uvedl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. „Vyšli jsme žadatelům vstříc a tuto částku navýšili o 50 000 korun na jeden projekt. Tedy z loňských 150 tisíc na letošních maximálně 200 tisíc korun na jeden projekt, “ dodal Kažmierski.

Pokud jde o spolufinancování projektů, žadatele, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. „To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování i nadále činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt,“ dodává Tomáš Kažmierski.

Program LIFE nabízí podporu projektům zlepšujícím stav životního prostředí a klimatu v celé EU. Podporuje nejen ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně, dobrou správu nebo ochranu přírody a biodiverzity. Přidanou hodnotou programu LIFE jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce. LIFE je vhodným zdrojem financování nápadů českých podnikatelů, představitelů malých, středních i velkých firem, zajímavý je i pro široké spektrum inovačních oblastí a komerční aplikace výsledků vývoje do praxe. Je nástrojem pro podnikatele, kteří pro realizaci svých nápadů potřebují finanční prostředky, pro vědecko-výzkumné instituce, jejichž snahou je aplikovat výsledky své práce ve výrobě, pro neziskové organizace, kraje, města nebo vysoké školy aj.

Přihlášku do národní výzvy lze podat do 6. dubna 2017. Následný rozpracovaný koncept lze předložit do 5. května 2017, zatímco rozpracovaný projektový návrh musí žadatel předložit do 22. června 2017. Předložení přihlášky, konceptu i rozpracovaného projektového návrhu je dobrovolné, přičemž s předložením všech tří dokumentů má žadatel nárok na nejvyšší finanční podporu přípravy projektu. Výsledky vyhodnocení národní výzvy budou uchazečům sděleny písemně nejpozději do 10. srpna 2017. Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz


Další informace o programu jsou dostupné - ZDE

23.03.2017 18:01

Prezident podepsal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 23. března 2017 devět zákonů mj. i zákon, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Novela navrací nárok na podporu ve formě zeleného bonusu pro výrobce elektřiny z malých vodních elektráren (MVE).

Novela zákona je doplněna o odstavec 10, který řeší uvedení do provozu rekonstruovaných a modernizovaných MVE. Dále je v ní ošetřeno právo výrobce vyrábějícího elektřinu v dotčených MVE na podporu elektřiny ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem, a to ve výši podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace MVE ukončena. Součástí novely zákona je i přechodné ustanovení, které upravuje vztah nové právní úpravy k právní úpravě dosavadní. Přechodné ustanovení upravovalo období, kdy operátor trhu nehradí výrobci podporu formou zeleného bonusu, tedy období od 1. ledna 2016 do nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích energie navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti a výrobcům elektřiny logicky navrací nárok na podporu podle toho, kdy byla rekonstrukce malé vodní elektrárny dokončena,“ uvedl dříme tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
 

Přehled podepsaných zákonů:

 

 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony,
 • zákon ze dne 9. března 2017, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 • zákon ze dne 9. března 2017, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel - VÍCE (T: 10.4.2017)

 

Novinky - březen 2017

 • Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vláda - 22.3. 2017

 • Politika ochrany klimatu v České republice

Senát - 8.3. 2017 (5. schůze)

 • Podporované zdroje energie
 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015
 • Rratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 21.2. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • xxx

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688)
 • Oprava nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014)
 • 7x Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 • Nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE