ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Zářijové číslo se zaměřilo na plýtvání v každém úseku potravinového řetězce a novelu zákona o potravinách. Švédský vzor je druhým podzimním tématem. V rámci něj se dozvíte o švédském odpadovém hospodářství. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
29.9. Ekonomické souvislosti aktuální novelizace legislativy v odpadovém hospodářství
29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10. ODPADY 2016 a jak dál?
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

6.-.7.10. Městké vody
7.10.

Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024

11.10. Nakládání s odpady z pohledu legislativních povinností
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
12.-13.10.

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX

13.10. Šetrná energetika a oběhové hospodářství
18.10. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
Opakování: 29.11.2016
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
20.10. Vodní díla a jejich povolování dnes, připravované změny
20.10. Ochrana zdraví před hlukem - novela zákona o ochraně veřejného zdraví
20.-21.10. Aktuální otázky řízení skládek
20.10. 11. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
24.-25.10.

TŘETÍ ROČNÍK NÁRODNÍ KONFERENCE

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (PVO)
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín)

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

27.09.2016 12:05

Stav životního prostředí minulý rok stagnoval

Uvádí návrh zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2015. A to i přes ekonomický růst a s ním související růst průmyslové a stavební výroby, zvyšování celkové spotřeby energie a přepravních výkonů v osobní a nákladní dopravě. Pokračoval růst veřejných výdajů na ochranu životního prostředí, který překročil 1 % HDP.

Vývoj teplotních a srážkových podmínek vedl k rozvoji půdního a hydrologického sucha, které mělo vliv na všechny složky životního prostředí. Na území ČR spadlo pouze 79 % normálu srážek, sucho se tak výrazně projevilo na podnormálním stavu podzemních vod a ovlivnilo zemědělství i výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách, zásobování obyvatelstva vodou však nebylo výrazněji narušeno.

V oblasti vodního hospodářství mělo sucho vliv především na odběry vody, které se výrazně zvýšily v zemědělství a naopak byly omezeny v oblasti energetiky. Jakost vody se sice z dlouhodobého hlediska zlepšuje, ale meziroční změny již nejsou příliš výrazné. Problémem zůstává znečištění dusičnany, způsobené především nárůstem spotřeby statkových a minerálních hnojiv v zemědělství, který byl zapříčiněn snahou o minimalizaci škod extrémního sucha v roce 2015. Následkem byla také zvýšená eutrofizace vod.

Přestože nadále pokračuje trend snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší, nebyla kvalita ovzduší v ČR v roce 2015 vyhovující. Stále dochází k překračování imisních limitů pro suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzo(a)pyren a přízemní ozon. Zásadními faktory, které dlouhodobě ovlivňují kvalitu ovzduší v ČR, je průmyslová a energetická výroba, vytápění domácností (a to zejména v inverzních polohách) a doprava. Kvalitu ovzduší v roce 2015 navíc nepříznivě ovlivnil průběh meteorologických podmínek. Dlouhodobě je nejzávažnější situace v Moravskoslezském kraji, a to především v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Důsledkem intenzivního imisního zatížení v uplynulých desetiletích je mimo jiné špatný zdravotní stav lesních porostů, vyjádřený procentem defoliace. Pozitivně se však projevuje trend pomalého přibližování se k přirozenější struktuře lesních porostů, a to především dlouhodobým pozvolným zvyšováním podílu listnáčů na celkové ploše lesa. I přesto, že v ČR dochází k nárůstu podílu ekologicky obhospodařované půdy, převládá v krajině stále nevhodný způsob hospodaření, spojený s masivním scelováním pozemků a absencí zatravněných pásů, což zvyšuje potenciální riziko ohrožení půdy vodní a větrnou erozí. Krajina je rovněž i nadále ovlivňována nárůstem umělých ploch spojených s rozvojem silniční infrastruktury, která způsobuje vysokou míru fragmentace krajiny. Ta se odráží i na stavu biodiverzity, jež je reprezentována dlouhodobým poklesem početnosti populací všech běžných druhů ptáků.

Vzhledem k tomu, že průmyslová produkce v roce 2015 meziročně vzrostla, došlo také ke zvýšení konečné spotřeby energie, na které má průmysl mezi ostatními sektory největší podíl. Naopak výroba elektřiny klesla, a to i přesto, že se její domácí spotřeba zvýšila. Tato nerovnováha je kompenzována výrazným poklesem exportu elektrické energie do zahraničí. V dopravním sektoru došlo k výraznému růstu přepravních výkonů osobní i nákladní dopravy, výrazně stoupla i individuální automobilová doprava. Díky modernizaci vozového parku silničních vozidel však nárůst dopravy nevedl k nárůstu emisí znečišťujících látek z dopravy do ovzduší.

Produkce odpadů v ČR dlouhodobě stagnuje. Jako pozitivní se jeví fakt, že v nakládání s odpady dominuje jejich využití, především materiálové, a to i u obalových odpadů. V případě komunálních odpadů však i nadále převažuje skládkování, i když postupně dochází k jeho snižování. Problém představují i nadále staré ekologické zátěže, které mohou životní prostředí značně ohrožovat, a proto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost zejména jejich sanaci.

V roce 2015 pokračoval růst veřejných výdajů na ochranu životního prostředí, které jak v případě centrálních zdrojů, tak i územních rozpočtů překročily 1 % HDP. V rámci financování ze zdrojů EU pokračovalo úspěšné čerpání prostředků z OPŽP, v roce 2015 se tak podařilo vyčerpat téměř celou finanční alokaci (99,7 %) OPŽP pro programové období 2007–2013. Byl rovněž schválen navazující OPŽP pro programové období 2014–2020, v rámci něhož již byly vyhlášeny nové výzvy.

 

Další podrobnosti a zpráva ke stažení - ZDE

27.09.2016 08:14

Přepracovaná novela vodního zákona je připravena pro vládu

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.

Další informace a text novely ke stažení ZDE

 

 

Související článek:

Poplatková novela vodního zákona bude stažena ze zítřejšího jednání vlády (23.8.2016)

27.09.2016 07:48

Program Týdne vědy a techniky AV ČR zveřejněn!

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Letošní, šestnáctý ročník se uskuteční od 1. do 13. listopadu 2016. Připraveno je na 600 akcí: přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědními  obory. Vstup na festival je zdarma.

 

Sběratelé kostí počesku i Horizont událostí

Festivalovým děním ožije tradičně budova Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Od 1. do 11. listopadu se zde budou konat přednášky, výstavy, workshopy či experimenty. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet medicínu v praxi, ekologický 3D tisk či poodhalit, jak postupují kriminalističtí antropologové při identifikaci kosterních pozůstatků a co o člověku prozradí kosti.

Mottem 16. ročníku je „Za hranice známého“ a právě její překročení se vynasnaží ztvárnit haptická světelná výstava Event horizont, která se pokusí zprostředkovat pocit při cestě za horizont událostí.

Program v budově Akademie věd ČR doplní 85 přednášek předních českých vědců, mezi jinými například profesora imunologie Václava Hořejšího, orientalisty  Bronislava Ostřanského, profesora ekologie a evoluční biologie Jaroslava Flegra, neurofyziologa Josefa Syky,  forenzní entomoložky Hany Eliášové a dalších.

 

Filmová sekce přinese dokumenty i sci-fi

Unikátní český film Kronika králů, satirická komedie Oldřicha Lipského Muž z prvního století, sci-fi snímek Ikárie XB 1 nebo dokumentární snímek Pohyby o skupině českých geologů, kteří se vypravili za polární kruh – to jsou filmy, které v rámci festivalu promítnou pražská kina.

 

Speciální program

Novinkou 16. ročníku je tzv. „speciální program“, který vedle netradičních science show zahrnuje například i koncerty, křest knihy, komentované prohlídky, pozorování ptactva, projížďku elektromobilem nebo divadelní hru.

 

Posiluje program v regionech

Oproti předchozím rokům se organizátoři více zaměřili také na program v menších městech a regionech napříč Českou republikou, akcemi nabitý listopad tak potěší milovníky vědy například ve Valašském Meziříčí, v Prostějově či v Libereckém kraji, Olomouckém kraji a na Vysočině.

 

Vyšší smysl festivalu

Festival se bude věnovat i problematice současné společnosti. „Letos se zaměřujeme mimo jiné na téma bezpečnost,“ objasňuje manažerka Eva Jurková. „Prostřednictvím výstavy „BESIP – vidíme se" chceme upozornit na bezpečnost na silnicích, jak je důležité, aby lidé byli na silnicích dobře vidět,“ dodává E. Jurková. Festival se bude věnovat také problematice rakoviny prsu nebo boji proti depresím.

 

Dny otevřených dveří

I letos se veřejnosti otevře více jak 80 pracovišť Akademie věd České republiky a partnerských organizací.

 

Festival po celé České republice

Žít vědou budou v listopadu všechna krajská města a mnoho dalších míst po celé České republice.

Vstup na festival je zdarma, na některé akce (zejména přednášky, vědecké kavárny, science show a filmy) je však potřeba rezervovat si dopředu místo na www.tydenevedy.cz.

27.09.2016 07:44

Vyhlášku o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě projedná Legislativní rady vlády

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předkládá Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která provádí ustanovení zákona o odpadech, v oblasti použití kalů. Cílem návrhu je zavedení jednoznačných požadavků pro používání upravených kalů na zemědělské půdě.

Vyhláška stanovuje požadavky pro provozovatele zařízení na úpravu kalů tak, aby bylo prokazatelné, že technologie úpravy je schopna účinně kaly hygienizovat na požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů. Současně jsou upravena mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělskou půdu. Vyhláška dále vzhledem ke kontinuální produkci kalů po celý rok a jejich aplikaci na zemědělskou půdu v jarním a podzimním období upravuje podmínky pro uložení kalů v ČOV,  uložení kalů u zemědělce a způsob skladování kalů. V neposlední řadě vyhláška reaguje na nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Další informace informace a text vyhlášky ZDE

26.09.2016 20:17

AVE CZ: Projekt spalovny je stále živý

Společnost AVE CZ obdržela rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje, které zamítá integrované povolení k přestavbě spalovny v Rybitví na moderní velkokapacitní zařízení. Právě toto rozhodnutí umožní společnosti v projektu pokračovat, uvedla společnost v tiskové zprávě. Poskytlo totiž potřebný materiál pro legitimní zpochybnění EIA.

„Rozhodnutí kraje nám paradoxně přineslo možnost, jak projekt spalovny nadále rozvíjet. Konečně máme v ruce dokument, který nám umožní dovolat se našich práv. Abychom mohli stanovisko EIA napadnout, potřebovali jsme dokument od autority, který bude potvrzovat, že právě EIA znemožňuje vydání integrovaného povolení. Nyní už tak můžeme podat dovolání k ministrovi životního prostředí. Pokud bychom u ministra neuspěli, obrátíme se na soud. Projekt spalovny je stále živý,“ řekl Aleš Hampl, obchodní ředitel a prokurista AVE CZ.  
 

26.09.2016 16:05

Ministři ČR a SR dnes probrali problematiku sucha a ratifikaci klimatické dohody z Paříže

Ministr životního prostředí Richard Brabec se dnes sešel se svým slovenským protějškem Lászlem Sólymosem při příležitosti v pořadí již čtvrtého společného zasedání vlád České a Slovenské republiky. Zasedání obou vlád se tentokrát konalo v Bratislavě. Mezi hlavní témata setkání obou ministrů patřila urychlená ratifikace tzv. klimatické dohody z Paříže, průběh čerpání evropských prostředků z programového období 2014–2020 a spolupráce v oblasti vodního hospodářství včetně problematiky sucha.

V Bratislavě dnes proběhlo společné zasedání české a slovenské vlády. Ministr životního Richard Brabec se již poněkolikáté setkal se svým slovenským protějškem Lászlem Sólymosem. Jedním z aktuálně diskutovaných témat nejenom v ČR či na Slovensku je rychlá ratifikace tzv. Pařížské klimatické dohody, kterou v posledních 14 dnech ratifikovali jedni z největších světových producentů skleníkových plynů – USA a Čína (společně se podílejí z 38 % na celosvětové produkci skleníkových plynů). V rámci EU byla smlouva zatím ratifikována ve Francii, Maďarsku, Německu, Rakousku a nově také na Slovensku.

Česká republika intenzivně pracuje na ratifikaci Pařížské dohody, vláda schválila návrh ratifikace této nové smlouvy 21. září a Parlament ČR jej začne projednávat s největší pravděpodobností hned na první schůzi po krajských volbách. „Je důležité, aby EU a její členské státy ratifikovaly Pařížskou dohodu co nejdříve a mohly se tak plně zapojit do rozhodovacích procesů nezbytných pro její implementaci, a to již od prvního zasedání smluvních stran Pařížské dohody. ČR současně podporuje schválení návrhu rozhodnutí k ratifikaci Pařížské dohody jménem Evropské unie a podpoří v tomto ohledu kroky slovenského předsednictví EU,“ řekl při jednání ministr Brabec.

Smlouva se stane závaznou 30 dní poté, co ji ratifikuje 55 zemí produkujících nejméně 55 % emisí skleníkových plynů. K 26. září 2016 ratifikovalo Pařížskou dohodu 61 smluvních stran, které pokrývají v souhrnu 47,79 % globálních emisí GHG. Do splnění druhé podmínky, tj. dosažení 55% podílu na globálních emisí GHG zbývá tak přibližně 7,1 %. Při současném stavu je reálné, že by dohoda mohla vstoupit v platnost už před 22. zasedáním smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne ve dnech 7. – 18. listopadu 2016 v Maroku. Evropská komise proto aktuálně jedná o způsobu, jak umožnit přijetí Pařížské dohody v rámci EU i bez ratifikace všech jednotlivých členských států. 30. září 2016 proto proběhne mimořádné zasedání evropské Rady pro životní prostředí, na jehož programu bude i jednání o ratifikaci dohody jménem EU. Ministři dnes diskutovali i o dalších tématech. Patřilo mezi ně sucho a oblast vodohospodářství, respektive technická opatření, která jsou v ČR realizována v rámci současného programového období 2014–2020 směrem do vodohospodářského sektoru. „V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již čtyři výzvy zaměřené na vodohospodářské projekty. Ze strany žadatelů bylo podáno celkem 399 žádostí s požadavkem dotace z EU přes 6,6 miliardy korun. Z toho bylo schváleno 220 projektů s dotací ve výši cca 4,8 miliardy korun,“ řekl dnes ministr Brabec. Nejvíce finančních prostředků u aktuálně schválených projektů bude rozděleno na projekty výstavby a rozšíření kanalizačních systémů a výstavbu i intenzifikaci čistíren odpadních vod. Alokace byla původně stanovena na 3,3 miliardy korun. Vzhledem k velkému zájmu ze strany žadatelů a kvalitně zpracovaným projektům byla navýšena na 3,7 mld. Kč. Z nich bude podpořeno 88 čistíren odpadních vod, vybudováno 714 km stokových systémů, 58 km rozvodů pitné vody a 8 úpraven pitné vody.

Další miliardy z OPŽP jsou již čerpány nebo půjdou na přírodě blízká opatření v krajině, která jsou pro boj se suchem klíčová. Ministerstvo životního prostředí do konce roku 2016 vyhlásí z evropských fondů výzvy za další 3 miliardy korun, které se budou zaměřovat na udržení vody v krajině jako zvyšování retence vody v půdě a realizace drobných opatření v krajině. „Ministerstvo životního prostředí uvolňuje peníze na opatření proti suchu z OPŽP také v souladu se Strategií boje se suchem, o níž dnes slovenští kolegové vyjádřili velký zájem. Domluvili jsme se proto na konkrétní spolupráci v této oblasti," řekl ministr Brabec.

Ministři životního prostředí se naposledy setkali při příležitosti jednání států Visegrádské 4, které se konalo letos v Lednici (více zde). Slovensko od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 předsedá Radě EU. Jednou z priorit slovenského předsednictví je i energetická unie a politika v oblasti klimatu zaměřená do budoucnosti.

 

 

Zdroj: MŽP

26.09.2016 12:43

MŽP čelí další žalobě kvůli programu na ovzduší

Ministerstvo životního prostředí čelí další žalobě za znečištění ovzduší, tentokrát v hlavním městě Praze. K Městskému soudu v Praze ji dnes podal místní spolek Koalice Vlasta a občanka Olga Richterová s podporou právní kanceláře Frank Bold. Ministerský program pro zlepšování kvality ovzduší je podle nich neefektivní. Žalobu na stát v uplynulých dvou měsících podali občané také na Ostravsku, Ústecku (zóna severozápad) a v Brně. Domáhají se toho, aby soud programy zrušil a ministerstvo přijalo nové a lepší. Soud má devadesátidenní lhůtu na to, aby rozhodl, podle právničky Kristíny Šabové by měl rozhodnout do konce letošního roku.

 

Zdroj: ČTK

26.09.2016 09:47

PRŮMYSL: Novela stavebního zákona nenaplnila očekávání

Dne 21. 9. 2016 vláda České republiky odsouhlasila novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) nenaplnila však očekávání. SP ČR vládu podpořil v jejím programovém prohlášení zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Na to, že práce trvala přes dva roky, jsou výsledky nedostatečné, uvádí svaz v tiskové zprávě.

Novela vznikala více než dva roky a do praxe zavádí nové instituty, které by měly přispět ke zrychlení a zjednodušení povolovacího řízení. Zkušenosti členů SP ČR a diskuse s investory potvrzují totiž, že povolovací procesy jsou v ČR jednou z kritických bariér investičního prostředí. Podle Zprávy Doing Business 2016 je ČR v rychlosti povolovacích řízení až na 127. místě ze 189 sledovaných zemích. Oprávněný je proto požadavek SP ČR urychlit povolování staveb a v maximální míře ho propojovat a koncentrovat na jednom stavebním úřadu.

Požadavek SP ČR byl od počátku jednoznačný, a to umožnit, aby stavebník jakéhokoliv záměru neobíhal desítky jednotlivých úřadů, ale požádal pouze jeden stavební úřad, který vydá jedno povolení, na jehož základě může stavebník zahájit realizaci stavby. Tím by mohla probíhat i případná odvolací řízení „najednou“ a neprotahovala by tak neúměrně celý povolovací proces.

Diskutovaná novela stavebního zákona neřeší tento logický a jednoduchý požadavek stoprocentně, některé dílčí aspekty se přesto dají hodnotit pozitivně. Jde například o institut provázání společného územního a stavebního řízení s procesem EIA, upřesnění obsahu a rozsahu závazných stanovisek, úpravy mechanismů pro změny územně plánovacích dokumentací, zkrácení některých lhůt pro rozhodování stavebních úřadů. Jednou z hlavních výzev návrhu novely stavebního zákona bylo zavedení institutu společného územního a stavebního řízení, do kterého bylo navrženo zahrnout a provázat i některá další řízení, která jsou nyní oddělená, a stavebník si je musí zajišťovat samostatně. Jde například o proces posuzování vlivů na životní prostředí, povolení ke kácení, připojování ke komunikacím a dle jedné z variant navržených Ministerstvem pro místní rozvoj i vodoprávní řízení.

 

Komentář viceprezidentky Hospodářské Komory ČR Ireny Bartoňové Pálkové k novele:

HK ČR obecně oceňuje dnes schválenou novelu stavebního zákona. Je však nutné zdůraznit, že některé významné požadavky Hospodářské komory ČR dnes nebyly vládou akceptovány. Dle názoru HK ČR je nutné, aby došlo k zahrnutí vodních děl do koordinovaného řízení. To se však bohužel nestalo – vodní díla tak mají zůstat součástí pouze určitých typů staveb.

Zahrnutí vodních děl do koordinovaných řízení představuje stěžejní důvod, proč vůbec novelizovat stavební zákon. Díky tomuto kroku by došlo ke zkrácení lhůt stavebního řízení, stavební proces by se významně urychlil a došlo by také k administrativnímu zjednodušení celého procesu.

Věříme, že se Poslanecká sněmovna ČR zachová racionálně a zmíněný požadavek do návrhu zákona vrátí.

 

Z hlediska požadavků průmyslu byla rovněž požadována úprava návaznosti integrovaného povolení, jakožto provozního povolení, na povolování staveb podle stavebního zákona tak, aby podmínky pro získání integrovaného povolení nebyly přísnější, než jsou podmínky stanovené v příslušné evropské směrnici.

Návrh sice v řadě případů umožňuje sjednocení procesu z pohledu žadatele, ale rozhodnutí vlády u vodoprávního řízení považujeme za nešťastné. Z navržených variant vybrala tu, která toto řízení do společného územního a stavebního řízení nezahrnuje. Navíc díky legislativnímu propojení, znemožnila aplikaci společného územního a stavebního řízení u staveb, ke kterým je třeba provést proces posuzování vlivů na životní prostředí. Rovněž v oblasti integrované prevence nevyslyšela volání zástupců průmyslu po narovnání podmínek.

„Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala zrychlit a zjednodušit povolování staveb, avšak svým hlasováním v otázce vodoprávního řízení, učinila úplný opak. Její rozhodnutí tak neumožní v jednom řízení povolit například dálnici s retenční nádrží, ale ani rodinný domek se studní. V těchto případech bude stavebník nadále obíhat více úřadů a žádat je samostatně o jednotlivá povolení namísto toho, aby zažádal pouze u jednoho stavebního úřadu,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Zástupci SP ČR se účastnili přípravy novely stavebního zákona a aktivně navrhovali úpravy, které by mohly pomoci jak průmyslu, tak dopravě, ale rovněž každému občanovi. V problematice vodoprávního řízení absolvovali zástupci SP ČR mnoho jednání. „Když se podařilo najít řešení, se kterým stěžejní připomínková místa vyslovila souhlas, tak vláda tuto variantu nevybrala. Přestože řešila rovněž obavy Ministerstva zemědělství, které je dlouhodobě proti jakékoliv úpravě v oblasti povolování vodních děl,“ doplňuje prezident Jaroslav Hanák.

Absence sloučení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení okleštila využitelnost nového mechanismu, který novela stavebního zákona zavádí a devalvovala význam celé novely stavebního zákona. „V situaci, kdy má ČR problém využít prostředky z EU na dostavbu dálniční sítě, protože projekty nejsou připraveny a nedisponují nezbytnými povoleními, na což doplácí nejen české stavebnictví, ale celá společnost, rozhodne vláda proti svému programovému prohlášení a významný zrychlující a zjednodušující prvek zamítne,“ uvedl prezident SP ČR.

 

Související článek:

Vláda schválila novelu stavebního zákona, dotace pro POZE na rok 2017 a zahájila ratifikaci pařížské dohody (21.9.2016)

26.09.2016 09:09

MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2017. Uzávěrka příjmu žádostí je 25. října 2016 ve 12:00 hodin.

V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací.
Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2017. Minimální výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 3 projekty.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba Ing. Ladislav Osecký (e-mail: ladislav.osecky@mzp.cz).

 

 

Dokument ke stažení:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015, VÍCE (T: 30.9.2016)
 • Novela vyhlášky pro udělování licencí v energetice, VÍCE (T: 6.10.2016)

 

Novinky - září 2016

 • NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

 

Vláda - 21.9. 2016

 • Novela stavebního zákona
 • Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
 • podpora POZE na rok 2017

Senát - 24.8. 2016 (27. schůze)

 • Biocidy
 • Energetický zákon

PSP ČR - 6.9. 2016 (49. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Látky poškozující ozónovou vrstvu..
 • Obaly
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise, kterým se mění příloha VII REACH pokud jde o senzibilizaci kůže
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE
 • 1.9.: MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství, VÍCE
 • 1.9.: Na environmentální programy pro žáky půjde 13 milionů korun, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2016)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE