Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

24.07.2017 13:04

Ústavní soud rozhodne o kontrolách domácích topenišť

Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl o návrhu pravicových poslanců na zrušení několika pasáží zákona o ochraně ovzduší. Poslancům vadí to, že úřady mohou kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Spatřují v tom vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí, a to nejen ve vztahu k majitelům nemovitostí, ale i případným nájemcům.

Fyzická kontrola je krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona postih až 50.000 korun.

Podle návrhu dostupného na webu soudu je novela odrazem "neustálé touhy po regulaci" a otevírá "mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny", které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.

Návrh vyjadřuje obavu z toho, že "dálnice pro regulace a omezení svobod" nakonec skončí třeba kontrolními kamerami vlády na záchodech v bytech, protože "řádné a pravidelné vyměšování je zdravotně správné". Takový zásah do soukromí by prý bylo možné zdůvodnit ochranou zdraví, stejně jako zákon nyní ospravedlňuje kontroly kotlů právem na příznivé životní prostředí.

Skupina poslanců zdůraznila také to, že Listina základních práv a svobod umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení, nikoliv na základě zákona o ochraně ovzduší. Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů. Mezi ně sice patří ochrana života nebo práv a svobod druhých, ovšem podle poslanců nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv "neurčitých osob v neurčité míře". Vždy by měla existovat přímá vazba mezi vstupem do obydlí a záchranou člověka, majetku či naplnění jiného nesporného cíle.

Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Podle zjištění ČTK ale až do června novela žádné pokuty nepřinesla a příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory.

 

 

Zdroj: ČTK

24.07.2017 12:37

Vláda schválila koncepci ochrany před suchem. STAHUJTE!

Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem, která stojí na 5 základních pilířích. Koncepce počítá například s informační platformou o suchu a nedostatku vody, rozvojem a posilováním vodních zdrojů, se zvýšením retenčních a akumulačních schopností krajiny. Důležitou roli budou hrát plány pro zvládání sucha. Samotnou koncepci si můžete stáhnout níže. Audio záznam z tisková konference po jednání vlády - ZDE.

Opatření vedou k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu nebo ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše krajiny. To má přispět jak ke snížení deficitu půdní vláhy, tak k omezení výskytu nedostatečných průtoků v tocích. Další soubor opatření vede k zodpovědnému hospodaření s vodou, tj. k jejímu opětovnému využívání a snižování míry znečištění vody, která se navrací do přirozeného prostředí.

 

Tematické pilíře Koncepce

1) Vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody  - Prvním krokem při zvládání rizika sucha a nedostatku vody, je vytvoření informační platformy pro monitoring sucha a stavu vodních zdrojů. Aktivity navržené v rámci tematického pilíře směřují k naplnění strategického cíle 1 - zajišťují srozumitelné informace o aktuálním stavu sucha a vodních zdrojů včetně očekávaného vývoje, aby bylo možné včas zahájit přijímání potřebných operativních opatření v souvislosti s probíhající nepříznivou hydrologickou situací.

2) Posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů -  Druhý tematický pilíř směřuje k naplnění strategického cíle 2 a je zaměřen na posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů. Představuje reakci na pozorované nepříznivé trendy v množství a jakosti dostupných vodních zdrojů a rovněž na nepříznivé dopady změny klimatu. Do této skupiny opatření primárně spadají opatření na stávající vodárenské infrastruktuře, opatření na ochranu množství a jakosti dostupných vodních zdrojů a strategické aktivity zaměřené na přípravu a realizaci nových vodních zdrojů. Do tohoto pilíře byla zařazena rovněž opatření na rozvoj zemědělské závlahy a opatření na zvýšení požární ochrany.

3) Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a ochrany půdy - Třetí tematický pilíř směřuje k naplnění strategického cíle 2 v zemědělství a lesnictví. Opatření navržená v rámci tohoto pilíře představují reakci na zhoršující se vláhovou bilanci, klesající retenční a infiltrační schopnosti zemědělské půdy, nepříznivé dopady vodní eroze a znečištění vody látkami na výživu a ochranu rostlin. Cílem opatření navržených v rámci tohoto tematického pilíře je snížení následků sucha v zemědělství, zlepšení fyzikálních vlastností půd, zpomalení odtoku vody z krajiny a ochrana jakosti vody.

4) Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny - Čtvrtý tematický pilíř vede k naplnění strategického cíle 3 a zahrnuje veškeré aktivity k nápravě nepříznivých důsledků systematického odvodnění krajiny a zásahů člověka do sítě vodních toků. Cílem opatření přijatých v souladu s touto prioritou je zvýšení retence vody v krajině a zvyšování odolnosti vodních ekosystémů vůči hydrologickým extrémům.

5) Podpora principů zodpovědného hospodaření s vodou napříč sektory - Pátý tematický pilíř vede k naplnění strategického cíle 2 a 3 a je zaměřen na snižování poptávky po vodě, její opětovné využívání a snižování míry znečištění vody, která se navrací do přirozeného prostředí. V této oblasti je k dispozici řada nových technologií, které zatím nejsou v praxi uplatňovány a mohou výrazně přispět ke snižování následků sucha a nedostatku vody na společnost, hospodářství a na životní prostředí.

 

Během vyhodnocení suché epizody z roku 2015 se ukázalo, že vážným nedostatkem je chybějící ucelená legislativa řešící problematiku sucha a nedostatku vody ve vodním zákoně. Je tedy podle MŽP nutné, nastavit celý systém operativního řízení a vytvořit mu právní podporu. Koncepce proto popisuje návrh tzv. suché hlavy novely vodního zákona, zahrnující definice základních pojmů, rozlišení mezi pojmy „stav sucha“ a „stav nedostatku vody“. Zatímco stavem sucha se rozumí míra nebezpečí sucha vázaná na směrodatné limity (zejména množství srážek, velikost průtoků ve vodních tocích a výška hladin podzemních vod), stavem nedostatku vody se rozumí dočasný stav, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vody a kdy je nezbytné omezovat nakládání s vodou a přijímat další opatření s potenciálním dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

V souvislosti s připravovanou novou hlavou zákona o vodách se uvažuje o nastavení procesů pro zavedení plánování pro zvládání sucha. Základním nástrojem pro zvládání sucha a nedostatku vody budou plány pro zvládání sucha (jejich cílem je zajistit dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizovat dopady na vodní útvary a hospodářskou činnost). Pro období nedostatku vody budou na úrovni krajů, popř. obcí s rozšířenou působností svolávány komise pro zvládání sucha, které budou dle zmíněného plánu rozhodovat o přijetí definovaných opatření. Základní strukturu plánů stanoví vodní zákon, další náležitosti tvorby a obsahu budou upraveny metodikou nebo vyhláškou. Plány budou povinně zpracovávány na úrovni krajů krajskými úřady. Pro svůj správní obvod budou mít možnost pořídit plán také obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jejich soulad s krajským plánem musí schválit kraj. Krajské plány budou projednány MŽP.

Koncepce počítá s plány pro zvládání sucha. Připravovaná novela vodního zákona bude zavádět povinnost zpracování „Plánů na zvládání sucha“, resp. metodické postupy pro veřejnou správu různých úrovní k uplatňování operativních opatření v období sucha. V souladu s procesy navrhovanými v nové hlavě vodního zákona budou tak ve spolupráci výzkumných institucí a institucí státní správy realizována opatření na vytvoření informační platformy na sucho, zahrnující rozvoj a propojení monitoringů sucha, vznik varovného systému na sucho, program hospodaření s omezenými vodními zdroji nebo předpověď vývoje stavu vodních zdrojů.

Zavede se jednotný on-line systém pro zvládání sucha, který půjde používat jako webovou či mobilní aplikaci. On-line systém „zvládání sucha“ bude přehledně podávat kompletní informace o kvantitativním stavu vod, požadavcích na odběry se zahrnutím cca 200 nejvýznamnějších vodních nádrží a převodech vody. Systém bude zahrnovat i výhledovou předpověď počasí a informaci o aktuální intenzitě sucha (pomocí plánovaných indikátorů). Starostové, podniky povodí, občané tak budou mít k dispozici kompletní informaci o stavu sucha. Systém bude sloužit jako podklad pro operativní rozhodování tzv. „komise pro zvládání sucha“ a jako podklad pro připravovaný „plán pro zvládání sucha“. Spuštění testovací verze MŽP plánuje na konec letošního roku. Opatření zaměřená na ochranu před suchem pak zahrnují širokou škálu přírodě blízkých i technických řešení.

Letos v lednu vládou schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je klíčovým dokumentem koncepce pro zvládání sucha. Svými 52 prioritními opatřeními mj. sleduje zachování kvality podzemních a povrchových vod v souvislosti s používáním hnojiv a pesticidů, nastavení pravidel pro plnění podmínek tzv. greeningu (ozelenění v zemědělství), standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, podporu rozvoje ekologického zemědělství, podporu provádění komplexních pozemkových úprav, opatření na lesní půdě, obnovu přirozených funkcí vodních toků a niv, obnovu mokřadů v krajině, podporu realizace protierozních opatření v krajině, opatření na snižování spotřeby vody v energetice a v průmyslu, podporu hospodaření se srážkovými vodami, podporu opětovného využívání vyčištěných odpadních vod nebo podporu moderních technologií čištění odpadních vod.

Financování ochrany před suchem má zajistit v následujících letech zejména pomoc z evropských fondů. MŽP vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu v evropských zdrojích zhruba 13,52 mld. Kč, tzn. do r. 2020 je zatím připraveno ještě přes 6,5 miliardy korun, dále z národních zdrojů je nyní připraveno ještě na letošek dalších 240 mil. Kč.

 

Dokument ke stažení:

24.07.2017 11:41

Požádat o dotaci na udržení vody v krajině bude možné až do ledna 2018

Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes oznámil, že došlo k prodloužení termínu pro příjem žádostí u výzev č. 50 a 51 do 5. ledna 2018. Výzva č. 50 je zaměřena na zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, výzva č. 51 je cílena na opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu i v druhé polovině roku. Výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů. SFŽP doporučuje záměry konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR, případně je možné položit dotaz: dotazy-PO4@nature.cz.

 

Další informace:

24.07.2017 10:58

MPO hledá posilu do oblasti energetiky a energetické účinnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetika, státní instituce zastřešující legislativní a metodické prvky v oblasti energetiky a úspor energie, oznamuje, že bude v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašovat výběrové na pozici: referent /ka ministerský rada v oblasti energetiky a energetické účinnosti. Více ZDE

24.07.2017 09:38

Příští rok půjde ze státního rozpočtu 26 miliard na podporované zdroje energie

Počítá s tím návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018. Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má vláda České republiky stanovit nařízením vlády prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na dotaci do 30. září roku 2017.

Nařízení vlády stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace ani další náležitosti. Podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb., a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a  podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2018.

Nařízení vlády musí stanovit pro rok 2018 rozsah finančních prostředků na  podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů tak, aby byly pokryty všechny nároky uvedené v ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.

K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanoví pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.

 

 

Dokument ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

24.07.2017 08:05

HN: Český plán, jak na sucho: přehrady, mokřady a do lesů zpátky koně

Výjimečný materiál, jenž zatím nejdůkladněji shrnuje recepty na boj proti suchu, dnes projedná vláda. Text, který vypracovali experti ministerstva životního prostředí, ukazuje, jak se v příštích letech bránit zejména ubývání vody a ničení zemědělské půdy. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: iHNED.cz

24.07.2017 08:00

Vláda má na programu sucho, environmentálního značení, výkupy kovů či světelné znečištění

Vláda by měla dnes dle zveřejněného návrhu programu projednat návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (schváleno, více ZDE). Dále má vláda v plánu projednávat Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017 (schváleno), světelné znečištění, problematiku výkupu kovů nebo návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.

 

Podpora elektřiny a tepla - schváleno

Navrhované nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie je předkládáno s cílem jednoznačně stanovit postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, a to za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu. Nařízení vlády tedy umožňuje operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, a to na základě již vydaných cenových rozhodnutí Evropským regulačním úřadem. Nepřijetím legislativních úprav by byla podle MPO v řadě případů reálně ohrožena návratnost vložených finančních prostředků do projektů.

 

Výkup kovů - pro informaci

Vláda projedná i zprávu k plnění usnesení vlády č. 611/2015 - Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR. Tzv. bezhotovostní vyhláška podle Ministerstva životního prostředí se jednoznačně osvědčuje. Krádeže kovů srazila o 72 % oproti době před vyhláškou. Vedle snížení počtu trestných činů krádeží kovů a způsobené škody byl zaveden centrální registr provozovatelů sběren a výkupen kovů, dále také meziresortní specializovaný tým – malou Kobru složenou z inspektorů ČIŽP, policistů, celníků a ČOI, nebo posílit personální zdroje a technické vybavení ČIŽP. Více ZDE.

 

Světelné znečištění - pro informaci

Vláda se také bude dnes zabývat problematikou světelného znečištění. Materiál konstatuje, že v současné době světelné znečištění není v České republice komplexně právně ošetřené, žádný právní předpis nestanoví, který správní orgán tento veřejný zájem chrání ani jaké jsou pro světelné znečištění limitní hodnoty. Zároveň mapuje stávající dílčí předpisy a jejich bílá místa z pohledu světelného znečištění. Např. ve stavebním zákoně a jeho vyhláškách, jsou zmiňovány limity světelného znečištění, ty ale v žádných podzákonných normách neexistují. Obtěžování umělým světlem by ideálně mělo být minimalizováno už při plánování staveb. Dokud ale problematika světelného znečištění nenabyde jasného vymezení věcné působnosti správních orgánů, nelze v rámci stavebního zákona tuto problematiku posuzovat.

Jinou možností je zapracování limitů světelného znečištění do přestupkového zákona, kde by se tak otevřela možnost pro občany bránit se proti rušení nočního klidu umělým osvětlením. Ke snižování negativního vlivu světelného znečištění se nabízí regulace pro omezení vlivů na přírodu i životní prostředí a na zdraví člověka jako veřejný zájem. Sem patří svícení do oken, svícení s nevhodnou teplotou chromatičnosti (barvou světla) nebo intenzitou. Bylo by zapotřebí posílit pravomoci obcí pro lokální regulaci problematiky světelného znečištění, vymezit limity pro světelné podmínky a v neposlední řadě omezit nadměrné svícení jako způsob naplňování požadavků na hospodárné využívání energie nebo dosahování energetických úspor podle zákona o hospodaření energií. Do budoucna je zapotřebí definovat veřejný zájem na ochraně před světelným znečištěním a následně ho promítnout do více předpisů (zákonů různých rezortů) nebo na technické normy, na něž by se dalo odkazovat.

 

Další informace:

24.07.2017 07:49

Novela stavebního zákona vychází ve sbírce

Novela zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vychází ve sbírce pod číslem 225/2017 Sb. (částka č. 82/2017 Sb.). Novela má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Novela nabude účinnosti šest měsíců po jejím vyhlášení. Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době pracuje v souvislosti s novelou na aktualizaci často kladených dotazů, brožuře a také rezort plánuje pořádat školení k novele stavebního zákona.

 

Související článek:

21.07.2017 13:16

Azbest je potřeba více kontrolovat

ROZHOVOR Nebezpečí azbestu je známé a jeho používání je zakázáno od roku 1995, i přesto podle slov Ing. Zoji Guschlové, Ph.D. je většina případů odstraňování azbestu v České republice v rozporu se zákonem. Zoja Guschlová, která je konfrontována se situací v oblasti azbestu v České republice jako soudní znalec se specializaci azbest a ostatní anorganická vlákna, sdělila Odpadovému fóru, co brání, aby se v České republice azbest řádně odstraňoval a ukládal na skládky k tomu určené. Více ZDE

21.07.2017 12:17

Informace MŽP k problematice výkupu kovových odpadů

Tzv. bezhotovostní vyhláška Ministerstva životního prostředí se jednoznačně osvědčuje, krádeže kovů srazila o 72 % oproti době před vyhláškou. A nejen to, plněny jsou i další úkoly, které schválila vláda v materiálu MŽP k řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR. Vedle snížení počtu trestných činů krádeží kovů a způsobené škody se podařilo zavést centrální registr provozovatelů sběren a výkupen kovů, založit meziresortní specializovaný tým – malou Kobru složenou z inspektorů ČIŽP, policistů, celníků a ČOI nebo snížit počet případů souběžného získávání příjmů z prodeje kovových odpadů a pobírání sociálních dávek.

Pozitivní dopad plněných opatření z materiálu k řešení problematiky výkupu kovových odpadů, který připravilo MŽP a vláda jej schválila v létě 2015, je jednoznačný. Dokládá to hodnotící zpráva, s níž ministr Richard Brabec v pondělí seznámí vládu. Asi nejvýraznější efekt přinesla tzv. bezhotovostní vyhláška Ministerstva životního prostředí.

 

Bezhotovostní platba za kovové odpady zabrala

„Naše bezhotovostní vyhláška přinesla první pozitivní výsledky takřka okamžitě. Už na podzim roku 2015 jsme z policejních statistik viděli, že krádeží kovů ubylo o víc než polovinu a poloviční byly i způsobené škody. Dnes, skoro po dvou a půl letech platnosti vyhlášky jsou čísla ještě lepší. Zatímco v roce 2014 evidovala Policie ČR celkem na 12 tisíc trestných činů spojených s krádežemi kovů s celkovou způsobenou škodou za 565 milionů korun, v roce 2015 trestné činy spadly na 5595 případů a v roce 2016 jich bylo dokonce jen 3284. To je pokles o 72 % oproti době před vyhláškou. Zrcadlově s tím dramaticky klesla i způsobená škoda. To jsou naprosto průkazné přínosy zavedení bezhotovostního výkupu kovů, který jsme v roce 2015 zavedli,“ komentuje ministr Richard Brabec pozitivní dopad bezhotovostní platby při výkupu kovových odpadů.

„Dřív se ztrácelo úplně všechno – od trakčního vedení na železnicích přes pietní předměty, dopravní značky, cedule u dálnic až po poklopy od kanálů a další kovové předměty, jejichž krádeže znamenaly i bezprostřední ohrožení lidských životů. Právě dráhy dnes hlásí úbytek krádeží až o 90 %! Naše vyhláška tak nejenže chrání soukromý i veřejný majetek, ale především lidské životy," dodává ministr Brabec.

 

Co se ještě povedlo v boji s kriminalitou spojenou s kovy

Vedle bezhotovostní vyhlášky MŽP mají jednoznačný pozitivní přínos i další opatření obsažená v usnesení vlády k problematice kovových odpadů. Dokládá to hodnotící zpráva k plnění 27 úkolů souvisejících s řešením problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR, kterou ministr Brabec nese v pondělí na vládu. Vyplývá z ní, že 25 úkolů je plněno a 2 úkoly jsou plněny částečně.

„Povedlo se například definovat pravidla bezhotovostní platby při výkupu kovů, zřídit centrální registr provozovatelů všech sběren a výkupen kovů, posílit personálně Českou inspekci životního prostředí nebo zřídit malou Kobru složenou ze zástupců ČIŽP, Policie ČR, ČOI či celníků. A povedlo se taky snížit počet případů souběžného získávání příjmů z prodeje kovových odpadů a pobírání sociálních dávek, což sleduje Úřad práce ČR,“ vyjmenovává další plněné úkoly ministr Brabec.

Řada dalších opatření je součástí návrhu nového zákona o odpadech jako např. zavedení kamerového systému ve sběrnách a výkupnách kovů, definice závažných porušení zákona o odpadech, na základě kterých je možné odebrat souhlas k provozování sběren, stanovení povinnosti proškolení obsluhy sběren, omezení možnosti výkupu kovových odpadů v mobilních sběrnách nebo rozšíření sankčních pravomocí krajských úřadů. „Tato opatření dále napomůžou ke snížení trestné činnosti při výkupu kovových odpadů. Je proto na budoucí vládě, aby urychlila přijetí nového zákona o odpadech, který ministerstvo spolu s novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností během tří let připravilo,“ uzavírá ministr Brabec.

 

Mezi opatření, která byla realizována, patří:

 • Zavedení centrálního registru provozovatelů všech zařízení ke sběru a výkupu kovů (při zavedení registru řešit oblast zpracování osobních údajů). V registru zařízení zřízeném dle stávajícího zákona o odpadech lze nastavit vyhledávací kritéria (katalogová čísla, typ zařízení) tak, aby byla zobrazena všechna zařízení pro sběr a výkup kovových odpadů.
 • Definovat pravidla a způsoby bezhotovostní platby při výkupu kovů. Způsoby bezhotovostní platby za výkup kovových odpadů byly stanoveny novelou zákona o odpadech z r. 2015. Platit lze převodem na účet nebo poštovní poukázkou.
 • Založení meziresortního specializovaného týmu složeného ze zástupců ČIŽP, Policie, GŘC, ČOI k odhalování závažné kriminality týkající se i sběru a výkupu kovů. První jednání meziresortního specializovaného týmu proběhlo v lednu 2016, od té doby se pravidelně dvakrát ročně schází a mj. koordinuje jednotlivé kontrolní a sankční pravomoci, podává informace o statistice kontrol a sankcí aj.
 • Posílit personální zdroje a technické vybavení ČIŽP. Od 1. 1. 2016 bylo na ČIŽP pro kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství zřízeno 12 míst.
 • Propojit platby za výkup kovů s vyplácením sociálních dávek na úřadech práce. Platby za výkup kovů jsou započítávány jako příjem pro účely stanovení nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi. Příjemci těchto dávek jsou povinni veškeré rozhodné skutečnosti včas dokládat Úřadu práce ČR. Pokud tak neučiní, může jim být dávka odejmuta, případně vyčíslen přeplatek na dávce, který musí vrátit. Úřad práce ČR pravidelně provádí hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů příjemců dávek, ve kterém příjemci dokládají výpis z bankovního účtu. Novela zákona o odpadech umožnila odkup kovových odpadů pouze bezhotovostní formou, což Úřadu práce ČR umožňuje příjmy z prodeje kovu snáze kontrolovat. Úřad práce ČR má i kompetence k tomu, oslovit přímo fyzické nebo právnické osoby (např. konkrétního provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů), aby mu sdělily údaje potřebné pro stanovení nároku a výše jednotlivých dávek.

 

Dokument ke stažení:

Tabulka - Pokles krádeží kovů od r. 2014

21.07.2017 11:49

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila informaci, že předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA je konec října. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Program je určený pro podniky (právnické i fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost) a výzkumné organizace.

Vyhlášení první veřejné soutěže programu THÉTA bude předcházet informační seminář pro zástupce z řad potenciálních uchazečů, které TA ČR uspořádá začátkem října. Informace k chystanému semináři budou zveřejněny v předstihu na webových stránkách TA ČR.

Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu THÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

21.07.2017 09:48

Udržet a pěstovat zdravé lesy je jedním ze způsobů, jak bojovat proti změnám klimatu

Lesy hrají klíčovou roli v našem ekosystému například tím, že pohlcují oxid uhličitý, který by jinak způsoboval oteplování planety. Europoslanci připravují návrhy, díky nimž by byly státy EU nuceny kompenzovat emise vzniklé kvůli odlesňování. Finální hlasování pléna přijde na řadu v září. Přečtěte si, co poslanci prosazují a proč jsou lesy tak cenné a důležité.

Lesy v EU pokrývají plochu 182 milionů hektarů, což představuje 43% půdy EU. Největší podíl na tom mají lesy finské, francouzské, německé, italské, polské, španělské a švédské: Zalesněné plochy těchto sedmi zemí tvoří dohromady víc než 70% lesních ploch unijní osmadvacítky. V jiných státech tak rozsáhlé lesní plochy nenajdeme, intenzita zalesnění je v EU různá.

Nejenom že může být procházka lesem příjemná a blahodárná, lesy mají také několik důležitých funkcí v našem ekosystémů: Chrání půdu před erozí, udržují koloběh vody v přírodě, upravují místní klima, poskytují úkryt a útočiště mnohým druhům a tím zajišťují jejich přežití a biodiverzitu. Zdravé lesy pohlcují ze vzduchu díky fotosyntéze oxid uhličitý a proto jsou klíčovým prvkem boje proti změnám klimatu.

Lesy EU pohlcují každý rok tolik, kolik odpovídá 10,9 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Naopak odlesňování, změna lesní půdy na ornou a zemědělství (chov dobytka i pěstování plodin) skleníkové plyny vytváří.

To, jak využíváme lesy a půdu, včetně změn ve využívání půdy, tvoří sektor, který jednak produkuje skleníkové plyny, ale je také schopný je pohlcovat. Tato oblast naší činnosti by měla podle europoslanců být zahrnuta do klimatické politiky Evropské unie a do mechanismu pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů.

Obecně jde o to podpořit země EU v udržitelném využívání lesů (například tím, že ty vykácené budou nahrazovat novými). Poslanci také vytkli cíl, aby od roku 2030 EU více skleníkových plynů pohlcovala, než produkovala. Zapadá to totiž do závazků, ke kterým se Evropa přihlásila podepsáním Pařížské dohody o klimatu.

Výbor pro životní prostředí hlasoval o příslušném návrhu nařízení 11. července, v září o něm bude rozhodovat celé plénum a na základě toho usnesení začne Parlament vést jednání s členskými státy. Cílem je, aby od roku 2021 měla Evropská unie právně závazný rámec.

V listopadu 2016 se Evropská unie připojila ke světové dohodě o klimatu a zavázala se mimo jiné snížit do roku 2030 emise nejméně o 40% v porovnání s rokem 1990 a to ve všech sektorech hospodářství. Kromě návrhu omezit emise vznikající v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví připravuje EU další legislativní opatření, která mají pařížské klimatické závazky převést do praxe:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, VÍCE (T: 24.7.2017)

 

Novinky - červenec 2017

 • Novela stavebního zákona

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE