Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

17.08.2017 13:24

Firma bez povolení nakládala s kontejnery a sudy od chemikálií, inspektoři jí uložili pokutu 300 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti EKO – CONTAINER SERVICE, s.r.o. za to, že ve svém areálu v Týništi nad Orlicí bez povolení nakládala s IBC kontejnery a sudy znečištěnými různými chemikáliemi.

 

Od října 2015 do konce května 2016 převzala firma od různých subjektů bezmála 29 tisícpoužitých IBC kontejnerů a sudů. Ve svém zařízení se zabývala jejich čištěním například od toxických či dráždivých látek a vyčištěné nebo repasované je potom uváděla na trh. „Problém byl v tom, že k provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů neměla firma povolení. Dopustila se tak porušení zákona o odpadech,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

 

Firma se dopustila také dalšího pochybení, protože více než sedm tisíc těchto kontejnerů a sudů do svého zařízení přijala v rámci přeshraniční přepravy. Tato přeprava odpadních obalů však nebyla řádně oznámena a povolena Ministerstvem životního prostředí. Inspektoři ČIŽP dále zjistili, že společnost přes hranice do Německa přepravila 161 tun odpadní plastové drtě k dalšímu využití, přičemž k přepravě přes hranice opět neměla povolení. Firma se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však její odvolání zamítlo a pokutu potvrdilo.

 

Zdroj: ČIŽP

17.08.2017 12:26

Výsledky schůze senátu

Výsledkem včerejší schůze Senátu bylo například odsouhlasení odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra nebo schválení tří zákonů připravených Ministerstvem zemědělství.

 

Odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra (IEF)

Předkládaný návrh na odstoupení České Republiky schválila vláda v květnu letošního roku a Senát taktéž odstoupení odsouhlasil. Důvodem pro odstoupení byly mimo jiné členské poplatky ve výši téměř 600 000 Kč za rok, které neodpovídají získaným přínosům. Světová geopolitická situace prošla za poslední desetiletí výraznou proměnou a IEF tak již neplní hlavní úlohu zprostředkovatele zásadního politického dialogu mezi státy OECD a OPEC. Dále bylo konstatováno, že členství poskytuje přístup k některým informacím o trhu s ropou či zemním plynem, nicméně jejich informační hodnota nepřevyšuje informační hodnotu, jíž mají data obsažená v databázích IEA, které Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně využívá. Zástupci MPO se v IEA pravidelně účastní jednání vrcholného řídícího orgánu a stálých platforem i pracovních skupin. Z hlediska potřeb ČR tedy IEA problematiku mezinárodního energetického dialogu i tvorby analýz týkajících se ropy i plynu pokrývá dostatečně.

 

Návrhy Ministerstva zemědělství

Senátoři schválili tři důležité zákony, které připravilo Ministerstvo zemědělství. Novely zákonů o osivu, rostlinolékařské péči a veterinárního zákona přinesou výrazné změny. Především zjednoduší pravidla a zpřesní kontrolu, takže lépe ochrání veřejnost.

 

Novela o rostlinolékařské péči posiluje kontrolu nad distribucí přípravků na ochranu rostlin. Jejím záměrem je ochránit trh před nelegálními a padělanými přípravky. Nově se budou povinně u Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) registrovat distributoři přípravků a pomocných látek pro profesionální použití. Zvyšují se sankce za nejzávažnější přečiny proti zákonu, například pokud firma nebo podnikatel neposkytnou ÚKZÚZ údaje o spotřebě přípravku, nebo když použijí zařízení pro aplikaci přípravku v rozporu se zákonem, mohou dostat pokutu až 500 tisíc korun (podle zatím platného zákona je to jen 200 tisíc korun). Pokud někdo uvede na trh přípravek, který není v ČR povolený, může sankce dosáhnout až 3 milionů korun (dosud 1 milion korun).

 

Novela veterinárního zákona mění pravidla pro domácí porážky zvířat. Maso a orgány ze skotu se mohou spotřebovat v domácnosti chovatele. V případě jiných zvířat, například při zabíjačce domácího prasete, si budou moci odnést výslužku i osoby blízké chovateli, tedy i ty, které s ním nebydlí v jedné domácnosti. Tato novela se dotýká také boje proti takzvaných množíren.  Novela o osivu zase zjednodušuje registraci úředně uznaných ovocných odrůd a hlavně řeší neuspokojivou situaci na trhu s česnekem spojenou s nepoctivými prodejci. Novela proto upravuje požadavky na uznávání, balení, označování a uvádění do oběhu sadby česneku. Více ZDE.

 

Zdroj: Senat.cz, MZe

17.08.2017 12:02

EU a Švýcarsko jsou blízko k propojení systémů pro obchodování s emisními povolenkami

Evropská unie se o krok přiblížila k propojení svého systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) se švýcarským. Komise přijala dva klíčové návrhy na dokončení dohody se Švýcarskem. Spojení obou systémů má napomoci snižování množství emisí skleníkových plynů i souvisejících nákladů vynakládaných na boj s klimatickými změnami.

 

Dohodě předcházela řada náročných jednání, která byla zahájena už v roce 2010 a dokonce již v lednu 2016 byla dohoda připravena. K jejímu podpisu však nedošlo díky švýcarskému referendu. Nyní čeká návrh na rozhodnutí Rady ministrů Evropské unie. S konečnou platností může být dohoda podepsána do konce roku a v platnost by vstoupila na počátku roku 2018.

 

Propojení trhů může mít vzhledem k předpokládanému sjednocení cen významný dopad zejména pro Švýcarsko. Na evropském trhu se povolenky pro letošní prosinec obchodovaly v průměru okolo 5 EUR/t, přičemž ve Švýcarsku v březnu okolo 8 EUR/t. Vzhledem k velikosti Švýcarska se tak očekává posun k cenám na úrovni EU. Ty by však mohly být v období po sjednocení systémů dokonce i vyšší.

 

Zdroj: EK, oenergetice.cz

17.08.2017 10:07

6 žadatelů z programu LIFE obdrží příslib dotací z MŽP ve výši 53 milionů korun

Hodnotící komise Ministerstva životního prostředí schválila příslib finančního příspěvku šesti projektům, které byly podány do letošní národní výzvy programu LIFE. Vybrané projektové návrhy splnily veškeré podmínky této výzvy a zároveň mají podle komise velkou šanci uspět i ve výzvě evropské, kterou vyhlásila Evropská komise letos v dubnu. Pokud se tak stane, rozdělí mezi ně ministerstvo přes 50 milionů korun na spolufinancování projektů.

 

Komise vybírala z rekordních 37 projektových návrhů, které obdrželo Ministerstvo životního prostředí k červnovému datu ukončení národní výzvy 2017 programu LIFE. „Jsme tím potěšeni, protože jde zatím o největší počet podaných žádostí během existence programu LIFE v ČR. Odbornou a formální stránku projektových návrhů hodnotili odborníci z Ministerstva životního prostředí a přizvaní externí hodnotitelé,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Jejich bodové hodnocení sloužilo jako podklad pro hodnotící komisi MŽP, která na základě jejich doporučení a vlastního posouzení nakonec schválila příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splnily předpoklad, že vyhoví náročným hodnotícím kritériím Evropské komise a uspějí v evropské výzvě.“

 

Dalších dvanáct hodnocených projektů označila komise za tzv. rezervní. Tyto projekty mají šanci na dotaci z finančních prostředků MŽP, pokud uspějí v evropské výzvě a zároveň některý z primárně vybraných šesti projektů neprojde sítem Evropské komise.

 

Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení předešlých národních výzev. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

 

Také v tomto roce je součástí národní výzvy finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 200 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. Ostatní žadatelé, i když nedostali příslib kofinancování od MŽP, mohou zaslat své projektové návrhy Evropské komisi a čekat, zda EU v rámci evropské výzvy přijme jejich projekt a uvolní evropské peníze na jeho financování.

 

Jedním ze zajímavých projektů, který obdržel příslib finančních prostředků od MŽP, je například projekt Správy NP Šumava s názvem Přeshraniční obnova rašelinišť pro biodiverzitu a hydrologii v krajině na Šumavě a v Bavorském lese. Reaguje na aktuální problém, jehož dopad na přírodu i společnost se v poslední době stupňuje. Jde o nedostatečné zadržování vody v krajině. Jednou z příčin je dramatický úbytek rašeliništních mokřadů. Tyto biotopy jsou schopny účinně zadržovat a akumulovat vodu a zmírňovat tak negativní dopady postupující klimatické změny a s ní spojených klimatických výkyvů. Správa NP Šumava chce tuto situaci řešit obnovou a zlepšením stavu poškozených mokřadních biotopů, včetně obnovy jejich hydrologických funkcí a biodiverzity.

 

Přehled podpořených projektů:

 • Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří (Arnika)

 • Divočina je příroda sama o sobě! (Hnutí DUHA)

 • Přeshraniční obnova rašelinišť pro biodiverzitu a hydrologii v krajině na Šumavě a v Bavorském lese (Správa NP Šumava)

 • Inovační technologie založená na mokřadech pro úpravu kontaminovaných vod pesticidů (Technická univerzita v Liberci)

 • Řízení vodních zdrojů v návštěvnických areálech (Technická univerzita v Liberci)

 • Ochrana vlka a rysa ve střední Evropě (Hnutí DUHA Olomouc)

 

Ke stažení: seznam projektů

Zdroj: MŽP

17.08.2017 08:48

Pozvánky na akce pořádané TA ČR

Seminář k 1. veřejné soutěži programu ÉTA. Technologická agentura České republiky pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu ÉTA, který se uskuteční 4. září 2017 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 13:00 hodin.

 

Program ÉTA je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

 

Uchazeči se na semináři seznámí zejm. se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a se způsobem a kritérii hodnocení. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže. Na semináři se uchazeči dále dozvědí, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

 

Registrovat se lze ZDE. Seminář bude také vysílán živě s možností on-line chatu pro případné dotazy k veřejné soutěži. Odkaz naleznete před zahájením semináře na našich webových stránkách TA ČR.

 

Předtržní konzultace k projektům MVČR - GEOINFOSTRATEGIE

TA ČR pořádá dne 21. září od 9.30 hod. v sídle TA ČR, Evropská 1692/37, Praha 6, veřejný seminář pro zájemce o řešení projektů MV v oblasti implementace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) připravovaných pro řešení ve formě výzkumných projektů prostřednictvím programu BETA2.

 

Cílem semináře je představit a konzultovat s odbornou veřejností zaměření jednotlivých potřeb a diskutovat možné varianty a způsoby řešení. Účast na semináři je bezplatná, vyžaduje však registraci ZDE.

 

Technologická agentura míří ve spolupráci s agenturou CzechInvest do krajů

Především na regionální úrovni prohloubí Technologická agentura ČR (TA ČR) spolupráci s agenturou CzechInvest. Těsnější kontakt má v budoucnu usnadnit firmám a výzkumným organizacím v krajích přístup k podpoře jejich projektů, užší propojení s investory, rozvoj inovačního potenciálu regionů a dále posílit podporu investic s vysokou přidanou hodnotou.

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Technologická agentura ČR, klíčový poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, chtějí společně dále posilovat konkurenceschopnost České republiky díky stále se zvyšujícímu propojení podpory aplikovaného výzkumu a podpory investic. Intenzivněji budou obě agentury spolupracovat zejména v regionech, ale posiluje se také například propojení se zahraničními zastoupeními agentury CzechInvest. Prohloubení spolupráce stvrdilo vedení obou organizací 15. srpna 2017 podpisem dodatku k již existující společné dohodě o spolupráci.

 

„Technologická agentura, na rozdíl od agentury CzechInvest, nemá vlastní regionální pobočky. Registrujeme však zřetelnou potřebu, aby právě v regionech byla blíže svým žadatelům, mohla jim efektivněji pomoci konzultacemi. Zároveň také má potřebu získávat informace z regionálního inovačního prostředí, analyzovat je a přizpůsobit jim svou podporu,“ představil základ nového aspektu spolupráce dvou klíčových agentur podporujících výzkum, inovace, podnikání a investice předseda TA ČR Petr Očko a dodal: „Každý kraj má určitá specifika a to i v oblasti inovačního prostředí a tedy i schémata podpory výzkumu, vývoje a inovací by tato specifika měla odrážet. Proto je užší komunikace s regiony pro efektivní nastavení podpory ze strany naší agentury do budoucna velmi významná.“

 

Vznikne tak systém pro vzájemné informování a plánování využití inovačního potenciálu krajů, dále pro předávání informačních materiálů o programech TA ČR regionálním pracovníkům CzechInvestu a jejich školení, nebo společné organizování seminářů přímo v regionech. „Především to bude ale o sdílení informací z inovačního prostředí regionu, na které může TA ČR nějakým způsobem reagovat. CzechInvest je dnes v krajích respektovaným subjektem, jeho zástupci mají dnes velmi dobrý přehled o investorech v regionu, regionálním firemním prostředí a v podstatné míře i o výzkumném zázemí a to jsou pro nás cenné informace. TA ČR je pak nejen poskytovatelem podpory, ale je dlouhodobě aktivní i v mapování inovační kapacity v regionech, i v dalších analytických aktivitách a může tak zase napomoci agentuře CzechInvest v podpoře investic zaměřených na výzkum a vývoj,“ konstatoval předseda TA ČR. Umožní se tím také intenzivnější spolupráce v oblasti podpory start-upů. „Naším cílem jsou nejen high-tech investice velkých firem, ale také větší rozvoj začínajících podnikatelů a menších firem. Jejich inovační podnikání tak chceme rozvíjet nejen v rámci našich programů jako jsou ESA BIC Prague, CzechAccelerator a další, ale také je za podpory TA ČR cíleně propojit s výzkumem, například na vysokých školách,“ vysvětlil generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

 

Obě agentury spolupracují již několik let. Dosud TA ČR, která také od letošního ledna předsedá Evropské síti inovačních agentur, fungovala spíše na národní úrovni. „CzechInvest je agentura, která primárně láká investory, podporuje sofistikované investice, a to české i zahraniční. Spolupráce s naší agenturou, která dnes už podpořila na dva a půl tisíce projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v klíčových sektorech české ekonomicky, otevírá nové možnosti. Tím, že přitáhneme investory díky CzechInvestu k výsledkům našich projektů, pomůžeme jejich lepší, rychlejší aplikaci v praxi,“ představuje jednu z hlavních myšlenku kooperace Petr Očko. Česká republika má v oblasti výzkumných kapacit co nabídnout, řeší se tady množství významných výzkumných projektů v klíčových oblastech, který je zajímavý i pro potenciální investory. „Když investory výsledek některého námi podpořeného projektu zaujme, rozhodnou se do něj investovat a rozšíří výrobu v dané oblasti. To je jeden z přínosů ke spolupráci s CzechInvestem,“ uzavřel Petr Očko.

 

Zdroj: TA ČR

 

 

17.08.2017 08:39

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2018

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

 

Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Dotčené změny: změna popisu datového standardu společné části common, F_VOD_common a F_ODP_common, změna datového standardu F_ODP_common, doplnění číselníků.

 

Datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2017, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů, obalů a vod, lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici v záložce Datové standardy na portálu ispop.cz.

 

Zdroj: ISPOP.cz

17.08.2017 08:31

Nová verze Závazných pokynů pro specifický cíl 2.1 OPŽP

K 16. 8. 2017 došlo k aktualizaci dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 v 16. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa 2 se zaměřuje zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifický cíl 2.1 pak na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Žádosti o podporu byly zpřístupněny a přijímány od 14. srpna 2015 do 30. září 2015.

 

Změny se týkají obsahu kapitoly 8 o nesrovnalostech a jejich řešeních, konkrétně byly přidány postupy při pochybeních a informace o univerzálním účtu Ministerstva financí ČR – Platebně certifikačního orgánu.

 

Ke stažení: Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1

 

Zdroj: OPŽP

17.08.2017 08:06

Novinky z hlavního města Prahy

Situace v čistírně odpadních vod se po loňské havárii zlepšila. Provozovatel Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV), Pražské vodovody kanalizace, a.s., (PVK) provedl řadu opatření, která snižují možnosti havárie na zařízení čistírny a zlepšují čistící proces. Reagoval tak na havárii Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově loni v září a následný zápach z areálu kalového hospodářství Drasty.

Jde o celou škálu nápravných opatření, která jsou účinná. Celkově je možno hodnotit stav ÚČOV jako zlepšující se. S realizací investic Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., (PVS) bude zajištěna vyšší bezpečnost a odolnost provozu ÚČOV proti havarijním situacím.

 

Praha se připojí k mezinárodnímu projektu UNaLab

Rada hl. m. Prahy souhlasila s podepsáním konsorciální smlouvy mezi hlavním městem, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a dalšími partnery mezinárodního projektu „Urban Nature Lab“, zkráceně UNaLab, realizovaného v rámci komunitárního programu Horizon 2020. Ten je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni v letech 2014-2020. Podepsání smlouvy musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Cílem projektu UNaLab je čelit výzvám navázaným na vysokou míru urbanizace a zavádět řešení pomocí zelené a modré infrastruktury v ulicích za účelem zvýšení odolnosti města vůči změně klimatu a v souvislosti s vodohospodářstvím. „Projekt umožní rozpracovat adaptační strategii Prahy, která je v současnosti vytvářena odborem ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, do konkrétního akčního plánu s projekty za podpory pracovníků z nejprestižnějších zahraničních výzkumných institucí a měst,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Pilotními městy v tomto projektu jsou: Eindhoven, Janov a Tampere. Projekt je metodicky podporován špičkovou německou výzkumnou organizací Fraunhofer.

 

Městu pomůže s odpadem i Re-Use centrum

Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy začne hlavní město hledat vhodné prostory pro pilotní projekt otevření hlavního Re-Use centra nebo několika menších center. Tato zařízení slouží pro opětovné využití starších, ale stále funkčních věcí, které by jinak skončily nenávratně v odpadu.

Re-Use centra fungují tak, že je občané využívají k odložení věcí, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, nebo naopak k jejich nákupu za symbolický poplatek. Pražské Re-Use centrum bude také zásobováno ze sběrných dvorů stejnými věcmi (nábytek všeho druhu, knihy, hračky, textil apod.), které sem budou převezeny se souhlasem původního vlastníka.

V Re-Use centru bude po celou stanovenou otevírací dobu přítomna obsluha, která bude návoz, distribuci a prodej materiálu a předmětů koordinovat. Výtěžek z prodeje upotřebených předmětů by měl být využit na podporu systému nakládání s odpady v Praze. Vhodným prostorem pro zřízení Re-Use centra může být například prostorná a zastřešená hala, která bude splňovat prostorové parametry pro přechodné uložení dodaného materiálu, a která bude zároveň dobře dostupná pro potenciální zákazníky i pro obsluhu.

Re-use centra fungují například ve Vídni nebo Budapešti, ze strany měst jsou velmi hodnocena zejména s ohledem na sociální rozměr těchto projektů a jsou také velice kladně vnímána i ze strany široké veřejnosti včetně té odborné. V českých podmínkách mají s podobným projektem zkušenosti například v městě Brně, kdy se model zapojení a využití provozu brněnských sběrných dvorů do projektu Re-Use osvědčuje a jeví jako životaschopný a udržitelný.

 

Zdroj: Praha.eu

17.08.2017 07:38

ČT24: Česko má smluvně zajištěnu třetinu peněz z EU

Česká republika měla ke konci července smluvně zajištěnou zhruba třetinu evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o téměř dvě stě miliard korun z celkově přidělených 593,1 miliardy korun, potvrdilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). To by chtělo mít do konce roku smluvně zajištěno minimálně 40 procent evropských peněz.

 

Z jednotlivých operačních programů je na tom nejlépe program Zaměstnanost, který dosahuje nejvyšší podíl „přiklepnutých“ prostředků vzhledem k jejich celkovému objemu. Má již smluvně zajištěno 65 procent z přidělených 56 miliard korun. Naopak nejhůře čerpá operační program Praha – pól růstu, s vyčerpanými 14,5 procenty. Program má podpořit například výzkum, technologický rozvoj a inovace nebo boj proti chudobě. Operační program životní prostředí patří také spíše k podprůměru s vyčerpanými 23,8 %, resp. 15,9 mld. Kč.

 

V některých oblastech však stále chybí dostatek kvalitních a připravených projektů, a podle Šlechtové je na řídicích orgánech, aby případně upravily parametry výzev. MMR – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci s jednotlivými řídicími orgány, ministerstvy a Magistrátem hl. m. Prahy, které řídí jednotlivé programy, hodnotí jednotlivé programy v rámci takzvaného hodnocení rizikovosti programů a následně navrhuje konkrétní opatření a pravidelně je předkládá na jednání vlády. V případě předchozího roku tak bylo například navrženo více než sto opatření, například zjednodušení pravidel u některých programů a výzev nebo využívání vratné formy dotací – tak zvaných finančních nástrojů. Pro rok 2017 stanovil MMR-NOK navazující opatření, kdy do konce roku 2017 musí řídicí orgány programů vykázat ve stavu „přiklepnuté“ prostředky na konkrétních schválených projektech alespoň 40 % prostředků, které má daný program k dispozici. Analytici však upozorňují, že zatím jde hlavně o smluvní zajištění peněz, ale ne přímo o čerpání. To však zabere další porci administrativy, která potřebuje čas. Více ZDE.

 

Zdroj: ČT24.cz

17.08.2017 07:21

Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Příjem žádostí bude ukončen dne 17.11.2017. Tento operační program je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů. Celková alokace výzvy je stanovena ve výši 70 mil. Kč.

 

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů v oblasti druhotných surovin bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny,
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu Výzvy

 

Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV,
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV,
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

 

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč,
 • maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 50 tis. Kč.

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

 

Ke stažení: Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny - Výzva III

 

Zdroj: MPO

16.08.2017 11:12

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky“, schválená vládou České republiky dne 24. července 2017 usnesením č. 528, je strategický dokument, který byl zpracován na základě výstupů činnosti Mezirezortní komise VODA-SUCHO skupinou pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a VÚV TGM v. v. i.

 

Hlavním cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (dále jen „Koncepce“) je vytvoření strategického rámce pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v ČR. Koncepce reaguje na aktuální výskyt epizod sucha v období 2014–2016, kdy se rok 2015 zařadil mezi historicky nejsušší roky. Následky pociťuje Česká republika prakticky doposud. Dramaticky podnormální stavy podzemních vod způsobují značné problémy na mnoha místech České republiky ještě i v roce 2017.

 

Východiskem pro zpracování návrhu koncepce byla činnost „Mezirezortní komise VODA-SUCHO“, která vznikla dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí v první polovině roku 2014. Členové Komise připravili materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který vláda schválila usnesením č. 620/2015. Tento dokument definoval 50 úkolů, jejichž řešením bylo pověřeno několik ministerstev. Jednalo se o Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Plnění jednotlivých úkolů pod názvem „Informace o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ bylo projednáno vládou 9. ledna 2017 a stalo se východiskem pro návrh Koncepce.

 

Koncepce obsahuje rozsáhlou analytickou část, která v České republice doposud chyběla. Z této části vyplývá, že stávající zdroje vody jsou u nás sice zatím ve většině regionů dostačující, avšak scénáře vývoje změny klimatu svědčí o tom, že tato situace se bude dramaticky měnit, zejména v oblastech s častým současným výskytem sucha. Některé regiony v České republice jsou tedy velmi zranitelné již nyní, což se bude dále zhoršovat. Do oblastí rizikových z hlediska nedostatku povrchových vod spadají 3 % plochy území České republiky a 18 % je potenciálně rizikových. Mapy výskytu zemědělského sucha v období 2040–2060 a 2080–2100 za situace, kdy se klima bude vyvíjet jako doposud, indikují velmi výrazné zhoršení. Z rozboru dále vyplývá, že velkým problémem je zhoršená kvalita vody, která může v období sucha znemožnit její využití, a tím způsobit nedostatek vody v dané oblasti.

 

Koncepce se zaměřuje na strategické cíle pro ochranu před suchem a navrhuje komplex opatření, kterými je možné nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit či zcela eliminovat. Je zde definováno pět základních pilířů, které jsou rozvedeny do konkrétních opatření. Opatření vedou k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu, k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě úpravami zemědělského hospodaření, což přispěje jak k omezení zemědělského sucha, tak k zachování dostatečných průtoků ve vodních tocích po delší dobu než dosud, a obsahují zásady zodpovědného hospodaření se srážkovými vodami a šetření vodou v různých technologiích.

 

Ke stažení:

 

Zdroj: MZe

16.08.2017 09:55

Pozvánka: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

Český spolek pro péči o životní prostředí při ČSVTS ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na seminář s diskusí "Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů". Seminář proběhne ve čtvrtek 14. 9. 2017 od 9 hod. v budově Ministerstva životního prostředí (Vršovická 10, Praha 10, zas. mistn. č. 900).

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními změnami v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, tj. s právě vyšlou novelou stavebního zákona  pod č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, která zavádí zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona o posouzením vlivů na životní prostředí (EIA),  která provádí další podstatné změny , např. ve věci platnosti stanoviska EIA. Více informací ZDE.

 

Přednáší: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., ředitel odboru legislativního MŽP

Odborné a organizační zajištění: RNDr. Vlastimila Mikulová ČSPŽP

 

Ke stažení: Pozvánka na seminář

 

Zdroj: ČSVTS

 

 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 •  

Vláda - 24.7. 2017

 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky
 • Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017
 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE