Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

23.06.2017 13:32

Na hraně: o dekonstrukci v architektuře

Stavební a demoliční odpad je velkou dominantou mezi odpady ukládané na skládky. Podzimní konference Předcházení vzniku odpadů 2017 se mimo jiné zaměří i na způsoby řešení tohoto problému. Jednu z cest například nabízí německé sdružení Zukunftsgeraeusche GbR. Více ZDE

 

 

 

23.06.2017 12:11

Ke stažení: Nová Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Dne 14. června 2017 projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 441 ze dne 14. června 2017 dokument s názvem „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“. Tím byl završen proces aktualizace české státní surovinové politiky, probíhající průběžně od roku 2012, přičemž vlastní schvalovací proces trval téměř rok a půl.

Aktualizace dříve platné surovinové politiky z r. 1999 byla zpracována s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 15 let, která vytyčí mantinely pro využívání nerostných surovin, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. Jakkoliv byla předcházející státní surovinová politika na dobu svého vzniku moderní a progresivní, došlo od té doby k řadě změn.

Tou nejpodstatnější je velká proměna surovinového průmyslu, a to především co do spektra surovin, o které má moderní průmysl zájem. Velký posun je zejména k moderním high-tech surovinám, které jsou využívány v elektronice a dalších moderních odvětvích a o které před 20 lety nejevil nikdo zájem.

Do návrhu nové státní surovinové politiky byly implementovány principy evropské integrované strategie Raw Materials Initiative, která vznikla v návaznosti na nárůst důležitosti surovinové bezpečnosti členských států EU v celoevropském kontextu, a na jejíž přípravě se ČR aktivně podílela. Surovinová politika je aktualizována rovněž ve vazbě na přijetí nové Státní energetické koncepce v roce 2015 a vytváří předpoklady a surovinové zázemí pro její naplnění.

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: MPO

23.06.2017 09:25

Co čeká na poslanci v příštím týdnu?

Příští týden v úterý odpoledne bude zahájena 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dle návrhu programu se budou poslanci už tentýž den zabývat novelou stavebního zákona vrácenou Senátem. Následující den čeká na poslance druhé čtení novely zákona o vodách a novely zákona o ochraně ovzduší. Poslanci by měli také projednávat Pařížskou klimatickou dohodu a to konkrétně  11. července.

 

 

Aktuality z jednání:

 

 

Přehled programu:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/7/ - vrácený Senátem  (Út 27. 6., 3. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení (St 28. 6., 9. bod ve 14.30 hodin)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení (St 28. 6., 7. bod ve 14.30 hodin)
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení (Út 11. 7., 3. bod)

 

Anotace předpisů:

 

Vodní zákon

Návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.


Nejzásadnější body a cíle novely:

 • Převod poplatkové agendy ve vodním zákoně a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se:
  • geologických prací spojených se zásahem do pozemku;
  • zavedení možnosti posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů;
  • odpadních vod a závadných a nebezpečných látek;
  • speciálních servisních zařízení jako součásti vodní cesty;
  • ochrany před povodněmi a záplavových území;
 • Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

 

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg CO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.

 

Stavební zákon

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) mění kromě zákona o územním plánování a stavebním řádu i dalších 43 souvisejících právních předpisů. Novela stavebního zákona má podle předkladatele - ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přinést zefektivnění povolovacích řízení, jejich zkrácení a současně i zavádí možnost pouze jednoho povolovacího řízení - tzv. koordinované řízení. Změny provedené ve stavebním zákoně jsou promítnuté i do dalších souvisejících zákonů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

 

Na úseku územního plánování dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení; v takových případech na rozhodnutí o pořízení aktualizace nebo změny bude navazovat přímo zpracování návrhu, v těchto případech se dále navrhuje sloučit společné jednání a veřejné projednání návrhu změny nebo aktualizace územně plánovací dokumentace,
 • cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen z 2 na 4 roky, ustanovení o průběžných aktualizacích doplňujících databáze při vzniku nových skutečností se nemění,
 • bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy (dosud omezeno na územní plánování),
 • ve vztahu k správnímu řádu a  soudnímu řádu správnímu budou zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti, dosavadní 3 roky u územně plánovací dokumentace působí velkou nestabilitu a nejistotu v území a zejména komplikují přípravu území pro výstavbu,
 • v  navazujících řízeních, v rámci kterých budou posuzovány záměry na provedení změn v území, budou soulad s územně plánovací dokumentací, stejně jako naplňování cílů a úkolů územního plánování a koordinace využití území zajišťovány formou závazných stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu,
 • podmínkou účinnosti aktualizace a změny územně plánovací dokumentace bude zveřejnění úplného znění této dokumentace po aktualizaci nebo změně z důvodu odstranění pochybností o aktuálním znění platné územně plánovací dokumentace,
 • územní studii bude smět nechat zpracovat i žadatel/investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru na provedení změny v území,
 • dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu.

 

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dochází mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:

 • zavedení možnosti spojení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení (v dosavadním legislativním procesu nazývaným koordinované řízení) s vydáváním jednoho rozhodnutí, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (vybraných staveb speciálních a jiných); příslušným k vedení tohoto řízení u obecných staveb bude obecný stavební úřad, u vybraných dopravních staveb speciální stavební úřad, u vodních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do koordinovaného řízení nebo do samostatného územního řízení,
 • navrácení kolaudačního řízení v případech, kdy nebude možné vydat kolaudační souhlas.

 

Související:

23.06.2017 08:26

Drahocenný popel ze spaloven, bakterie z něj získávají drahocenné kovy

Bakterie uvolňují kovy z popela ze spaloven komunálního odpadu i ze strusky. Metodu, jak tímto způsobem vyrobit kov, vyvinuli vědci z Rakouského střediska průmyslových biotechnologií (ACIB) v Linci. Systém označovaný pojmem Bioleaching (biologické louhování), který už při laboratorních pokusech osvědčil jako ekologicky šetrná metoda, zbývá už jen rozvinout pro průmyslové využití. Více ZDE

 

 

Zdroj: EURO

23.06.2017 07:31

E15: Firmy získají více peněz na energetické úspory

Ministerstvo průmyslu vyjednalo s Evropskou komisí, aby velké podniky mohly místo 20 procent dostat až 60 procent z 20 miliard korun dotací na energetické úspory.

Velké české firmy by už od podzimu měly dosáhnout na výrazně více evropských peněz určených na energetické úspory. Až dosud si z celkového balíku 20 miliard korun v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčleněných na efektivní nakládání s energiemi mohly velké podniky ukrojit jen 20 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu dojednalo s Evropskou komisí, že se tento podíl zvedne na 60 procent.

„Navýšení limitu by komise měla formálně schválit v září. Bude se pak vztahovat už na nynější výzvu pro podávání žádostí o dotaci,“ říká Milan Kyselák z odboru implementace strukturálních fondů na MPO. V aktuální výzvě, která končí příští rok v březnu, je na úspory energií k dispozici 11 miliard korun.

Pro velké firmy, jejichž projekty dokážou v průměru ušetřit zhruba třikrát více energie než opatření menších podniků, je změna vítanou vzpruhou. „Omezení pro velké podniky byla velká překážka v čerpání peněz. Příprava velkých projektů trvá dlouho a firmy se do ní nechtěly pouštět, když neměly jistotu, že pro
ně v programu ještě budou k dispozici peníze,“ říká Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy. Průzkum svazu mezi členskými firmami ukázal, že velké podniky žádosti teprve připravují a chystají se je podávat až na podzim. Navýšení limitu by mohlo přimět více firem, aby začaly chystat energeticky úsporná opatření.

Přímé dotace na investice do úsporných opatření ale nebudou Česku stačit, aby splnilo cíle pro úspory energie do roku 2020, varuje Vladimír Sochor, ředitel
odboru energetické účinnosti a úspor na MPO. V příštích letech by proto měl vzniknout fond energetických úspor, z nichž by se financovaly například  výhodněné úvěry na úsporná opatření.

MPO spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program bezúročných půjček na energetické úspory. Celkem na půjčky z OP PIK ministerstvo
vyčlenilo dvě miliardy korun. Podniky mohou úvěr dostat i na opatření, která by v soutěži o dotace neměla šanci. Mohou přinést jen třetinovou úsporu  nergie, navíc firma dodavatele nemusí vybírat podle pravidel veřejných zakázek. „Výhodou je také rychlé vyřízení úvěru. Během pár týdnů firma ví, jestli s penězi může počítat. Půjčku dostane až na deset let s dvouletým odkladem splátek,“ dodává Ivo Škrabal, člen představenstva ČMZRB.

 

 

Zdroj: E15

22.06.2017 19:10

Vyhláška o místním poplatku pro připojení na vodovod či kanalizaci musí být vydána v roce, kdy došlo ke kolaudaci

Dne 16. června 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jenž nabude účinnosti dnem 1. července 2017. Součástí tohoto zákona je i novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jíž dochází mimo jiné ke změně úpravy místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále také jen „poplatek“).

Změna úpravy spočívá v zavedení lhůty, ve které je obec oprávněna poplatek zavést. Nově je možno poplatek zavést nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí příslušné stavby vodovodu nebo kanalizace, kterou došlo ke zhodnocení stavebních pozemků. Stanovením této lhůty pro vydání obecně závazné vyhlášky by měl být dostatečně zajištěn princip právní jistoty případných poplatníků.

Zákon o místních poplatcích ve znění účinném do 30. června 2017 neupravuje žádné bližší podrobnosti vztahující se k možnosti obce vydat obecně závaznou vyhlášku, tj. ze znění zákona nevyplývá, zda má být poplatek zaveden před samotným zhodnocením stavebního pozemku, nebo až v návaznosti na realizované zhodnocení, popř. v jakém termínu od zhodnocení. Obce tohoto nedostatku v zákoně zneužívaly a poplatek zaváděly s nepřiměřeným časovým odstupem i několika let po samotném zhodnocení stavebních pozemků, což v některých případech vedlo k narušení principu právní jistoty vlastníků zhodnocených stavebních pozemků.

Na tuto nesprávnou praxi reagoval Městský soud v Praze, který dne 13. prosince 2016 vydal rozsudek č. j. 7 Af 3/2012-49, ve věci žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, jímž bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru, jímž byl vyměřen místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace zavedený obecně závaznou vyhláškou několik let po kolaudaci stavby vodovodu.

Ministerstvo vnitra zastává názor, že poplatek je možno zavést pouze v souvislosti s konkrétním zhodnocením stavebních pozemků v obci, tj. v souvislosti s konkrétní kolaudací stavby vodovodu nebo kanalizace vybudovanou obcí, a proto akceptovalo, pokud byl poplatek zaveden ve lhůtě jednoho roku následně po kolaudaci stavby vodovodu nebo kanalizace, aby bylo zřejmé, ke kterému konkrétnímu zhodnocení stavebních pozemků se poplatek vztahuje a aby bylo možno ověřit, zda byla sazba poplatku stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Od 1. července 2017 lze tedy vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Do 30. června 2017 bude Ministerstvo vnitra považovat za souladné se zákonem ty obecně závazné vyhlášky, které zavedly poplatek ve lhůtě do jednoho roku od momentu zhodnocení stavebních pozemků. V případě obecně závazných vyhlášek, které byly vydány s delším časovým odstupem od zhodnocení stavebních pozemků, vznikají pochybnosti o zákonnosti zavedení poplatku.

 

Dokument ke stažení:

Informace MV (530 kB)

Sdělení MF (474 kB)

 

 

Zdroj: SMOČR

22.06.2017 19:01

Druhý život vysloužilých solárních panelů: stane se z nich cenná surovina, ale budeme si muset počkat

Kolem fotovoltaiky existuje celá řada mýtů. Jedním z nich je například představa, že solární panely jsou nebezpečným odpadem a po skončení životnosti zůstanou ležet ladem na polích. Opak je totiž pravdou – studie ČVUT ukázala, že likvidace v Česku běžných křemíkových solárních modulů se zaplatí ze získaného hliníku, mědi, stříbra a řady dalších využitelných ušlechtilých kovů, které tyto panely obsahují.

„Recyklací krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získáme mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků. Mezi tyto materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, jako jsou stříbro, indium, galium, germanium, molybden a další. Pro sklo platí, že recyklací lze získat až 95 % skleněného materiálu s čistotou 99,99 %. Pro hliník tato hodnota dosahuje téměř 100 % a nízká energetická náročnost procesu ušetří až 70 % energie nutné pro výrobu nového hliníku,“ říká Ladislava Černá z Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT v Praze.

Studie dále potvrdila, že celkový výnos z prodeje surovin získaných recyklací fotovoltaických panelů v České republice by se pohyboval ve výši 1,7 miliardy korun. Likvidace panelů si tedy v budoucnu vydělá sama na sebe. Na to si však budeme muset ještě počkat - životnost solárních panelů se totiž podle ředitelky Solární asociace Veroniky Hamáčkové odhaduje na více než 40 let. Druhým faktorem toho, proč se trh s recyklací panelů nerozvíjí, je nejasný přístup Energetického regulačního úřadu k výměnám panelů a komponent na solárních elektrárnách. Proto je třeba najít jednoznačné řešení pro odstranění legislativní nejasnosti bránící provozovatelům solárních elektráren měnit panely v obavě, že by jim mohlo hrozit riziko ztráty nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V České republice je ekologická likvidace panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zajišťována kolektivními systémy, které díky příspěvkům vybraným od provozovatelů fotovoltaických elektráren zajistí recyklaci panelů po uplynutí jejich životnosti. Největším kolektivním systémem, který dnes zajišťuje recyklaci panelů po uplynutí jejich životnosti, je REsolar sdružující 23 výrobců a dovozců solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. REsolar na trhu funguje od roku 2013 a je leaderem v oblasti ekologického zpracování odpadů z fotovoltaických modulů s téměř třetinovým podílem na trhu. Úspěšnost tohoto kolektivního systému ilustruje i to, že Radek Brychta, jeden z jeho zakladatelů a současný předseda dozorčí rady, byl nedávno vyhlášen v prestižní soutěži Manažerem roku 2016 v kategorii Energetika - obnovitelné zdroje.
 

22.06.2017 13:29

Téměř čtvrtina finančních prostředků šla loni na ochranu ovzduší

Vláda byla včera seznámena se Zprávou o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016. Celkové příjmy Fondu v roce 2016 dosáhly výše 2,11 mld. Kč a výdaje 1,07 mld. Kč. Největší podíl peněz, téměř čtvrtina, šla na ochranu ovzduší. Zbytek pak například na zlepšování stavu přírody, zastavování poklesu biodiverzity, odpadového hospodářství nebo na ochranu vod.

Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků, z dotací ze státního rozpočtu SR na úhradu výdajů vynaložených z technické pomoci programů EU na jejich administraci. Příjmy netvoří součást SR.

Na celkových příjmech Fondu se podílely příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí částkou 1 375,3 mil. Kč. Příjmy z pokut a finančních postihů dosáhly loni výše 65,2 mil. Kč. Níže uvádíme tabulku rozboru příjmů k 31.12.2016 v mil. Kč. Upozorňujeme, že tabulka neobsahuje všechny sloupce uvedené ve zprávě o hospodaření Fondu (Tab. č. 2). A dále tubulku skladby příjmů a výdajů podle složek životního prostředí v mil. Kč.

 

Celkové finanční výdaje dosáhly v roce 2016 výše 1 067,1 mil. Kč. Rozhodujícího podílu (22,8 %) ve skladbě celkových finančních výdajů dosáhly výdaje na realizaci akcí ochrany ovzduší v souhrnné výši 243,8 mil. Kč.

O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje dle zákona o Fondu ministr životního prostředí na základě doporučení Rady Fondu jako poradního orgánu (nejméně 17 stálých členů, Radu jmenuje ministr).

Veškeré podrobnosti najdete v níže uvedené zprávě o hospodaření SFŽP ČR za rok 2016.

 

Dokument ke stažení:

Zpráva o hosp_SFŽP ČR_2016.pdf (1339765)

 

22.06.2017 12:24

Připomínky k aktualizaci Zásad urbánní politiky

Dokument zároveň slouží jako podklad pro připravovanou Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která bude zároveň obsahovat detailní popis její implementace (včetně implementace v urbánním prostoru). Strategie regionálního rozvoje ČR 2020+ bude v části věnované urbánnímu rozvoji aktualizované Zásady urbánní politiky reflektovat. Platnost aktualizovaných Zásad urbánní politiky je do roku 2023, kdy se předpokládá další aktualizace, a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání v rámci současného programového období EU.

Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu shrnut do pěti zásad:

 • Zásada 1 Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst
 • Zásada 2 Polycentrický rozvoj sídelní soustavy
 • Zásada 3 Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území
 • Zásada 4 Péče o městské životní prostředí
 • Zásada 5 Zajištění implementace Nové městské agendy

 

Dokument ke stažení:

Materiál

 

 

22.06.2017 12:17

Skupina ČEZ pokračuje v investicích do německé větrné energetiky

Dalších 14 větrných turbín o celkovém instalovaném výkonu 35,4 MW získala na německém trhu Skupina ČEZ. Všechny stroje rozmístěné v jediné lokalitě Lettweiler Höhe poblíž Rehbornu na území spolkové země Porýní-Falc jsou již v provozu. Součástí kontraktu s prodávajícím, renomovaným subjektem v oblasti správy aktiv a investic do OZE, společností KGAL, je i získání provozní podpory ve formě garantovaného výkupního tarifu na 20 let.

„Další velkou akvizicí na německém trhu obnovitelných zdrojů energie pokračujeme v naplňování naší strategie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z obnovitelných zdrojů o dodatečné 3 mld. Kč. Naše větrné elektrárny v Německu vyrobí nyní více než 280 GWh elektřiny ročně, a pokryjí tak spotřebu 120 tisíc domácností. I nadále nás zajímají již vystavěné parky na pevnině, ale i ty na moři, stejně jako projekty ve fázi developmentu,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika a distribuce.

Nejnovější akvizice zahrnuje 14 větrných turbín získaných od KGAL, renomovaného německého subjektu v oblasti aktiv a investic, specializovaného na investice do nemovitostí a obnovitelných zdrojů. Park byl dříve součástí portfolia fondu ESPF3. Stroje o celkovém instalovaném výkonu 35,4 MW postavila firma Juwi Energieprojekte, jeden z nejvýznamnější developerů v Německu. Větrný park, který je již kompletně v provozu, se nachází v jediné lokalitě na území spolkové země Porýní-Falc, severně od Kaiserslauternu. Součástí kontraktu je i získání provozní podpory ve formě garantovaného výkupního tarifu na 20 let. Díky poslední akvizici zvýšil ČEZ svou přítomnost na německém trhu obnovitelných zdrojů na téměř 135 MW instalovaného výkonu.

Již koncem loňského roku získala Skupina ČEZ na německém trhu devět větrných parků situovaných napříč celou zemí.

Skupina ČEZ získala v Německu i akvizice v oblasti nových technologií. Prostřednictvím svého investičního fondu INVEN CAPITAL dosud realizovala kvarteto investic do společností působících v oblasti nové decentralizované energetiky (sonnen, Sunfire, tado° a Cloud&Heat Technologies).

Kromě německého trhu sleduje ČEZ vhodné příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů také v ostatních evropských zemích s cílem vystavět stabilní portfolio aktiv v různých fázích životního cyklu a poskytovat navazující služby.

 

22.06.2017 10:10

Dvacet řek je zodpovědných za dvě třetiny odpadu přinášeného do světových moří

Pět tisíc metrických tun plastového odpadu se splaví denně řeky do světových oceánů. Víme to díky čerstvé studii holandské organizace Ocean Cleanup, která množství odpadu poprvé globálně kvantifikovala. Použila k tomu data ze 182 zemí a 40 760 řek ústících do oceánu. Studie Cleanup zjistila, že dvacet odpovědných za dvě třetiny celkového odpadu přinášeného do světových moří.  Dvěma nejhoršími znečišťovateli jsou čínská Jang c´-ťiang a indická Ganga. Ocean Cleanup má ambiciózní plán: do roku 2020 chce odstranit polovinu odpadků z tzv. velkého pacifického odpadkového pásu. Více ZDE

 

 

Zdroj: Reflex.cz

22.06.2017 08:44

Českou republikou projede Recyklojízda

Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projede Českou republiku od východu na západ speciální tým Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí 5. září z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovat bude především městské a obecní úřady a do některých škol zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích i kdekoliv po trase. Akci organizuje nezisková společnost ECOBAT. Informace o projektu a přípravách jsou průběžně aktualizovány na FB profilu Recyklojízda 2017 a na www.ecobat.cz.

„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České republice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. Projektem Recyklojízda také ECOBAT podporuje Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. září.

 

Recyklojízda se rozrůstá

Recyklojízda je koncipována jako otevřený projekt a zapojit se do něj může kdokoliv. Princip je jednoduchý. Kdekoliv po trase se mohou lidé připojovat a kus cesty s týmem Recyklojízdy zdolat. Vítáni jsou lidé nejen na elektrokolech, ale i na běžných kolech, koloběžkách nebo zdatní běžci. „Už v tuto chvíli máme potvrzeno, že s námi část cesty pojedou handicapovaní i zdraví sportovci pod hlavičkou projektů Cesta za snem, K4 Cyklo tým nebo cyklisté ze Senior Fitnes. Například na Lysou horu vyrazíme v doprovodu Jána Čupy, otužilce a nadšence, který den co den, v létě v zimě, zdolává vrchol většinou svlečený jen do půl těla a někdy i bos,“ říká Eva Gallatová a dodává: „Počet dobrovolníků se každým dnem rozšiřuje a my vítáme každého, kdo se chce připojit, ať už jde o jednotlivce, skupiny, školy, zájmové spolky nebo třeba firemní kolektivy.“

 

RECYKLOJÍZDA – základní info

 • Startuje v úterý 5. září 2017 v Aši a končí 14. září 2017 v Bukovci
 • 3členný základní tým Recyklojízdy stráví 10 dní v sedle elektrokola a zdolá přes 700 km
 • Po cestě zavítá do 23 českých a moravských měst a obcí
 • S programem Recyklace hrou bude na trase navštěvovat vybrané školy

Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na webu www.ecobat.cz

 

 

Podpora z měst a obcí

V městech a obcích, které jsou na trase Recyklojízdy, se uskuteční krátká setkání s obyvateli a také se zástupci vedení městských a obecních úřadů. Většina z nich ke spolupráci přistupuje aktivně. Například v Novém Jičíně nebo Nymburce zorganizují sběrové akce a vybrané baterie předají přímo týmu Recyklojízdy. V některých městech, jako třeba v Aši, Nymburce a Kralupech se k pelotonu Recyklojízdy připojují na kolech i starostové, místostarostové nebo další pracovníci úřadů.  

 

Zatím jen polovina baterií končí na recyklaci, pojďme to změnit!

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl Recyklojízdy – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud ještě nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete na vyhledavači mapa.ecobat.cz.

Velký dík patří firmě MOJEKOLO, která pro projekt Recyklojízda 2017 zdarma zapůjčila elektrokola pro zdolání celé trasy, a která provozuje síť prodejen s pobočkami v Praze 3, Brně, Ostravě, Pardubicích, Kobeřicích u Opavy a specializovanou prodejnu na elektrokola v Praze 10. Zásluhou společnosti Eurosat CS bude možné Recyklojízdu sledovat na recyklojizda.ecobat.cz takřka v přímém přenosu 24 hodin denně. A to díky jejich sytému AutoGPS – elektronické knize jízd určené k monitorování vozidel, osob, zboží a majetku pomocí systému GPS.

 

Dokument ke stažení:

Recyklojízda_2017_základní info.pdf (955589)

 

Čtěte také:

Díky recyklaci baterií získáme cenné kovonosné suroviny k dalšímu využití (12.6.2017)

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE