Více času na podstatné

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Prosincové číslo se věnuje zdravotnickým odpadům. Dalšími tématy jsou jednorázové plenky nebo fentanylové náplasti. Redakce na téma nového slovenského zákona o odpadech si povídala s ředitelkou odboru odpadů MŽP SK Eleonórou Šuplatovou. Nechybí ani inspiraci ze zahraničí. Tentokrát ji našla redakce v Belgii. Tématem je i novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Redakce se věnuje vlivu způsobu vytápění na zdraví a životní prostředí - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Leden    
23.1. Česká moderní energetika
23.-26.

Infotherma 2017

24.1. Rozhovor teorie s praxí - EIA
24.1.-7.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
25.1. Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu: Mezinárodní srovnání preferencí Čechů, Britů a Poláků
26.1. Konference Chemická legislativa 2017
31.1. NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI PO JEJICH REGISTRACI; NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADŮ
Únor    
1.-2.2. Vodárenská biologie 2017   
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

2.2. ISPOP roku 2017 – změny a novinky, Brno
2.2. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
2.2.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 2. termín)

3.2.

Zákon o odpadech a obalech

7.-9.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY
8.2. Platná legislativa ochrany ovzduší a z ní vyplývající povinnosti, ISPOP, poplatky, IRZ
9.2. Financování vodárenské infrastruktury 2017
9.2. Adaptace na změnu klimatu
14.-15.2.

Konference Inspirujme se...udržitelností

15.2. NOVINKY V OBLASTI BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2017
21.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Opakování: 22.2.
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM   
Březen    
1.3. Vodovodní přípojky
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
7.3. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.3.-11.5. REKVALIFIKAČNÍ KURZ "OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD"
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí   
30.-31.3. ODPAD ZDROJEM 2017
Duben    
5.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
6.-7.4. RECYCLING 2017
12.4. Informační zákony v praxi
20.4. Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

AKCE: Odpadové fórum a Tretiruka.cz:

  

 

Novinky

23.01.2017 14:39

Připomínky: Návrh novely zákona o hospodaření energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novelu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Návrh zákona legislativně upravuje zvyšování energetické účinnosti v ČR, podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov. Změny se dotknou i oblasti energetických auditů. Novela zavádí nový přístup k naplnění této povinnosti a přesněji stanoví, koho se tato povinnost dotýká. Termín připomínek je stanoven na 20. února 2017. Více ZDE

 

 

23.01.2017 13:57

Přípravy konference TVIP 2017 vrcholí

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017 letos proběhne ve dnech 21. – 23. března v Hustopečích u Brna. TVIP 2017 je odborná konference zastřešující tradičně dvě tematicky specializovaná odborná setkání: symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. Přihlášky účasti je možné zasílat do 1. března 2017.

Odpadové fórum opět pojímá celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží se účastníci mohou těšit i na témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

APROCHEM tematicky pokrývá řízení rizik obecně, tj. včetně průmyslových rizik a rizik ovlivňujících správu regiónů, měst a obcí. Významnou část bude věnovat zkušenostem z implementace směrnice k SEVESO III. Podtitulem „Připravme se na budoucnost“ chce upozornit na rizika přicházející s prosazováním všeho, co nazýváme „smart“. Konference nezapomíná ani na problematiku nových materiálů a inovativních technologií rozvíjející nové technické obory a sloužící ku prospěchu životního prostředí. Na tuto oblast se pořadatel České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) zaměřuje zejména v souvislosti se svou akreditací na ověřování inovací evropskou metodikou ETV.

 

ODPADOVÉ FÓRUM

Pořadatelé mimo jiné neustále usilují o zkvalitňování odborného programu, a tak prohloubili spolupráci s dosavadními odbornými partnery a navázali spolupráci s partnery novými. Novým partnerem je například Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší při VŠCHT v Praze garantující nedávno rozšířenou část symposia - o téma ochrany ovzduší. Odborné zaměření sekce ponese podtitul „Udržitelné zdroje energie“. Příspěvky účastníků partnera jsou zaměřeny na tři základní oblasti v rámci řešení globálních klimatických změn. První oblastí je výzkum procesů záchytu oxidu uhličitého emitovaného při spalovacích procesech. Uvedené metody jsou známé pod souhrnným označením CCS (carbon capture and storage). Druhou oblastí je vývoj metod uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a třetí prezentovanou oblastí je vývoj bezpečných jaderných reaktorů, jež by umožnily nahradit fosilní paliva.

Častým tématem tradiční odpadové části budou biologicky rozložitelné odpady (BRO). Například zástupci Ústavu Inženýrství Ochrany životního prostředí UTB Zlín představí výsledky svých prací zaměřených na nové možnosti využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrolidonu (PVP) nebo využití jílových materiálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a kreatinového hydrolyzátu. Dále pak představí možnosti průmyslového kompostování jakožto racionálního způsobu nakládání s BRO za současných legislativních podmínek. Diskutovány budou jejich technologické, provozní a ekonomické parametry. Zajímavé pak bude doplnění v podobě osobní zkušenosti z pohledu měst a obcí. Reprezentant města Prachatice přednese příspěvek „Bioodpad řešíme společně“ vyhodnocující provoz nově otevřeného sběrného dvora a kompostárny včetně zahájení třídění bioodpadu, a to z pohledu dosažených výsledků odpadového hospodářství.

Účastníci se také mohou těšit na zajímavý příspěvek „Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích“ zástupců Ústavu procesní a zpracovatelské techniky z ČVUT v Praze. Na vybrané technologii bude demonstrováno, že díky vyšším výkupním cenám produktů (chemicky cenné látky a kapalná biopaliva) a maximálnímu využití odpadní suroviny i emisních plynů lze dosáhnout pozitivní ekonomické bilance procesu. Téma biorafinerie bude dále diskutováno z pohledu výroby bioplynu. Současná technologie výroby bioplynu z lignocelulózových odpadů je málo účinná a bez využití dotací ekonomicky nerentabilní. Příspěvek se tak zaměří na možnosti provozování bioplynových stanic v konceptu biorafinerie s variantním posouzením hospodárnosti provozu.

Odpadovou problematiku doplní také pohled na stále populárnější nanomateriály. Přednáška zástupců Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU OstravaNanoodpad jako nově vznikající druh odpadu: výzvy a příležitosti“ poukáže na skutečnost, že si společnost s tímto novým druhem odpadů, u něhož nejsou alarmující ani tak nebezpečné vlastnosti jako spíše jeho množství, neví rady zejména po legislativní a technologické stránce jejich zpracování ve fázi odpadu. Na evropské úrovni dosud neexistují pravidla pro nakládání s nanoodpady, nejsou zařazeny ani v katalogu odpadů, a tak tato problematika představuje výzvu nejen pro výzkumné pracovníky.

Sekce věnovaná odpadním vodám nabídne například přednášku „Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod“ společnosti ASIO, spol. s r.o., která se zaměřuje na celosvětový trend snižování provozních nákladů komunálních čistíren odpadních vod pomocí energetické optimalizace. Zajímavostí pak je zaměření se na menší čistírny odpadních vod (pod 10 000 EO). Ekonomikou se bude zabývat také přednáška „Experimentální model vyhnívací nádrže ČOV“ z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Konkrétně pak metodou správného promíchávání vyhnívacích nádrží v ČOV mající vliv na produkci bioplynu a zanášení dna.

 

APROCHEM

Konference TVIP 2017 se neomezuje pouze na území České Republiky a akce se zúčastní i zástupci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinské univerzity v Žiline. Zástupci fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity představí v rámci konference APROCHEM projekt „Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather“, zaměřující se na vývoj systematického rámce pro rizikový management. Fakultní tým je mimo jiné odpovědným řešitelem balíčku WP3 (Land Transport Vulnerability), jehož součástí je řešení tří úkolů: 1. identifikace a přehled potenciálních prvků kritické pozemní dopravní infrastruktury a možných poruch v důsledku působení extrémního počasí, 2. přehled metod na ochranu kritické pozemní dopravní infrastruktury, 3.  možné dopady na společenskou zranitelnost.

Představení dalších přednášek:

 • Štefan Győrög (KÚ Jihočeského kraje) se zaměří na řešení problematiky objektů, ve kterých podnikatelé nakládají s nebezpečnými látkami. Podle něj nelze postupovat pouze podle zjednodušených ustanovení zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcích předpisů.
 • Adam Hendrych (MV-GŘ HZS ČR) se zabývá analýzou rizik zpracovanou jednotlivými hasičskými záchrannými sbory krajů (ve spolupráci s dalšími partnery a orgány veřejné správy) na krajskou úroveň. Pozornost zpracovatelů byla soustředěna zejména na hrozby, které byly předchozí celostátní analýzou vyhodnoceny jako nepřijatelné.
 • Kateřina Blažková (HZS Moravskoslezského kraje) bude informovat o postupech a zásadách, které HZS vedly k zařazení 15 objektů dle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B. Pro tyto objekty stanovil krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zóny havarijního plánování podle nové vyhlášky.
 • Josef Senčík (VUBP, v. v. i.) se zmíní o svých zkušenostech při územním plánování a navazujících řízeních, kdy nejsou brány v úvahu cíle prevence závazných havárií a to při udržování vzájemných odstupů mezi SEVESO podniky a obytnými budovami. Příspěvek představí možná řešení.
 • Josef Petr (Hexion, a.s.) zmíní stručný popis bezpečnostních procedur, které jsou používány ve společnosti Hexion, a.s. pro zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků, technologických procesů a okolí areálu společnosti.
 • Miroslav Dítě (TLP, spol. s r.o.) bude informovat o šestnácti praktických zkušeností s vývojem legislativy prevence závažných havárií, aplikací a kontrole plnění požadavků prevence havárií (SEVESO III).
 • Vilém Sluka (VÚBP, v.v.i.) se zmíní o požadavcích a mantinelech při posouzení rizik. Identifikuje nedostatečné zpracování posouzení, následné příčiny a následky, včetně poučení z posudků návrhů bezpečnostní dokumentace.
 • Zuzana Galajdová (DHL IT Services s.r.o.) bude hodnotit individuální riziko incidence a mortality kolorektálního a plnícího karcinomu v JMK a celostátním měřítku za období 2007-2015. Ty mají rostoucí trend, přičemž riziko incidence převyšuje riziko mortality a vykazuje výrazně progresivnější tendenci.
 • Jaroslav Rožnovský (Mendelova univerzita v Brně) se zaměří na problematiku změny klimatu. Lze odhadovat, že se změny klimatu na našem území budou v nejbližších desetiletích projevovat zvyšováním teploty vzduch, ale množství srážek bude v podstatě stejné. Proto bychom se měli zabývat riziky jako jsou četnější výskyt sucha, lokálních povodní, rychlých změn teploty vzduchu s extrémními projevy apod.
 • Marian Němec (AEC a.s.) se zaměří na tzv. hybridní válku jejímž největším problémem je fakt, že ji jen velmi těžko rozpoznáme. V příspěvku odpoví na otázky, zda je čas začít panikařit nebo zda je vůbec možné se před tímto fenoménem chránit a jakým způsobem.

 

Bohatý odborný program bude jako každý rok zpestřen exkurzemi, které se připravují. Uvažuje se o návštěvě Báňské záchranné služby (HBZS) nebo provozu společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. s připravenou degustací. Účastníci mohou své přihlášky zasílat až do 1. března 2017 na stránkách konference www.tvip.cz, kde jsou uvedeny veškeré informace o akci. Příjem přihlášek příspěvků byl ukončen, avšak v případě zájmu je stále možné kontaktovat pořadatele a individuálně se s ním domluvit.

 

 

Přehled přihlášených příspěvků - ZDE

23.01.2017 09:43

CHLP novinky: Aktualizované pokyny a rozšíření Kandidátského seznamu

ECHA zveřejnila v závěru roku 2016 aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce. ECHA dále zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů a v neposlední řadě na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky. Více v článcích rubrice CHLP ZDE

23.01.2017 09:16

ČIŽP pokutovala za REACH a za nelegálně odebranou vodou k zasněžování

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 250 tisíc korun pardubické společnosti za to, že českým ani evropským úřadům neposkytla informace o nebezpečných chemických směsích, které uváděla na trh v České republice. Jednalo se o několik čistících prostředků ze Švýcarska a určené například pro hotely nebo nemocnice.

„Firma jako dodavatel těchto nebezpečných chemických směsí na český trh zodpovídala za jejich řádné a včasné ohlášení do registru ministerstva zdravotnictví. O vlastnostech chemických látek měla také informovat Evropskou chemickou agenturu (ECHA) a registrovat tyto látky dle nařízení REACH. Své povinnosti dané chemickou legislativou však zanedbala,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Registr chemických látek a přípravků ministerstva zdravotnictví (CHLAP) je přitom základní databází nebezpečných chemických látek a přípravků dostupných na trhu v ČR. „Informace o vlastnostech chemických látek z tohoto registru využívají lékaři při poskytování první pomoci po úrazech způsobených těmito látkami. Pokud potřebná data chybí, může dojít k ohrožení zdraví lidí,“ vysvětlil ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Firma si musí chybějící registrace nebezpečných chemických látek co nejdříve zajistit. Zda to udělala, budou inspektoři dál kontrolovat.

Dále inspektoři z inspekce uložili pokutu 155 170 korun provozovateli lyžařského areálu. V lednu a prosinci roku 2014 při zasněžování sjezdovky odebrala více povrchové vody z řeky, než měla povoleno vodoprávním úřadem. Dopustila se tak porušení vodního zákona.

„Při kontrole jsme zjistili, že v lednu 2014 provozovatel skiareálu odebral 39 326 kubíků povrchové vody z Úpy, tedy o více než 30 procent více, než měl pro tento měsíc povoleno. Pochybení se opakovalo i v prosinci téhož roku, kdy z řeky pro potřeby zasněžování lyžařského areálu opět odčerpal o dvacet procent více vody, než stanovovalo povolení,“ popsal Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Celkově tak provozovatel lyžařského areálu z krkonošské řeky nelegálně odčerpal přes 15,5 tisíce kubíků vody. Výši sankce inspektoři stanovili výpočtem podle zákonné sazby, která určuje pokutu za kubík nelegálně odebrané vody.

„Odběr povrchové vody z řek nad povolenou míru může způsobovat nejen vysychání koryt ale také úhyn vodních živočichů i rostlin. Nedovolené odběry také zmenšují samočistící schopnosti řek,“ popsal negativní dopady na vodní toky ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Proti pokutě uložené inspektory se firma odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

23.01.2017 08:00

Protierozní vyhláška má začít platit již v polovině tohoto roku

Vláda aktuálně vytváří speciální vyhlášku, která zemědělcům určí, kolik tun ornice mohou z konkrétního pole za rok maximálně ztratit. Kontrolovat to budou úředníci obcí s rozšířenou působností. Limity pro tyto „přípustné ztráty“ se co čtyři roky budou zpřísňovat. Roli bude hrát, v jaké lokalitě dotčený pozemek leží, jaká je v místě geologická skladba či zda není terén z kopce. Ministerstvo životního prostředí tak chce posílit ochranu zemědělského půdního fondu před vodní erozí. Takzvaná protierozní vyhláška by měla začít platit již v polovině tohoto roku. Kdo stanovené limity překročí, zaplatí pokutu. Sankce má činit až sto tisíc korun pro fyzickou a jeden milion pro právnickou osobu.

 

Zdroj: MF DNES

23.01.2017 07:41

Téměř 10 miliard na ochranu přírody a krajiny nepřineslo výrazné zlepšení, uvedl NKÚ. MŽP jeho závěr odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a užití peněz na ochranu a péči o přírodu a krajinu v letech 2013 až 2015. Peníze přidělovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) z fondů EU v rámci operačního programu Životní prostředí 2007–2013 (OPŽP) a také ze státního rozpočtu v rámci dvou národních dotačních programů. Celkem z nich MŽP rozdělilo asi 9,4 miliardy korun. Navzdory tomu se ale stav přírody a krajiny zásadním způsobem nezlepšil, v některých směrech došlo naopak ke zhoršení. Ubylo například zemědělské půdy, klesla rozloha nefragmentované krajiny a nepříznivá situace je také u vodních toků. Česká republika přitom získala ve srovnání s ostatními zeměmi EU druhý největší podíl peněz na podporu biologické rozmanitosti a ochrany přírody.

Kontroloři zjistili, že MŽP nemohlo vyhodnotit, jestli byly peníze vynaloženy účelně a měly skutečný přínos pro přírodu a krajinu. Nestanovilo totiž u programů, z nichž rozdělovalo dotace, konkrétní a měřitelné cíle. Příkladem mohou být dílčí cíle u OPŽP, podle nichž mělo prostřednictvím operačního programu dojít k „posílení biologické rozmanitosti“ nebo „zlepšení přírodních poměrů v lesích“.

Co se výstupů z programů týče, ministerstvo sice stanovilo konkrétní hodnoty pro jejich splnění, často je ale natolik podhodnotilo, že byly pak ve skutečnosti mnohonásobně překročeny. V případě OPŽP se tento problém týkal tří ze čtyř ukazatelů. Ministerstvo například počítalo s tím, že se z programu zrevitalizuje 10 km2 území, ve skutečnosti ale revitalizovaná plocha dosáhla 214 km2. Jako cíl si také dalo podpořit 150 projektů na zlepšení stavu přírody a krajiny, nakonec jich ale dotovalo 2 213. Obdobné problémy přitom kontroloři konstatovali už v podobně zaměřené kontrole v roce 2010. NKÚ naopak hodnotí pozitivně, že na další programové období 2014–2020 už MŽP nastavilo ukazatele lépe.

Podobné nedostatky jako NKÚ našel Evropský účetní dvůr (EÚD) při kontrole v roce 2014. Prověřil 32 projektů ve vybraných zemích EU včetně České republiky. EÚD zjistil, že k hodnocení úspěšnosti programů se používaly jen hmatatelné výstupy, jako je například počet a druh vysázených rostlin. Chyběly ale ukazatele, podle kterých by bylo možné říci, jak a jestli taková opatření pomohla ke zvýšení biodiverzity.

 

Dokument ke stažení:

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 16/10 (pdf, 535 kB)

 

REAKCE MŽP:

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal kontrolní závěr z akce, která prověřovala poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na ochranu a péči o přírodu a krajinu z rezortu MŽP v letech 2013 až 2015. V tomto období bylo z Operačního programu životní prostředí 2007-2013 (EU prostředky), prioritní osy 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, rozděleno přes 8 miliard korun. Program a jeho cíle a hodnocení byly nastaveny už v letech 2006 a 2007. V rámci národních programů (PPK a PPOFK), které jsou cíleny na udržení stavu těch nejcennějších částí přírody, pak bylo na ochranu přírody a krajiny rozděleno dalších cca 500 milionů korun. MŽP odmítá závěr NKÚ, že by vynaložené prostředky do ochrany přírody a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení.

K závěrům NKÚ je nutné především zdůraznit, že cíle a hodnocení OPŽP 2007-2013, ze kterého byla v letech 2013-2015 financována podstatná část projektů ochrany přírody v České republice, byly nastaveny už v letech 2006 a 2007, a to na základě zkušeností z předchozích období a tehdejších analýz. Cíle OPŽP 2007 – 2013 byly navíc nastaveny v souladu s tehdy platnou „Metodikou pro přípravu programových dokumentů pro období 2007 – 2013 pro operační programy“. Cíle a indikátory programu (programové i konkrétnější projektové) následně schválila přímo Evropská komise a Monitorovací výbor OPŽP (složený z poslanců, zástupců průmyslu i ekologických organizací, odborníků na problematiku ŽP ad). Samo NKÚ pak ve svých závěrech upozorňuje, že parametry nastavené v současném OPŽP 2014-2020, který připravilo nové vedení MŽP a Státního fondu životního prostředí ČR, jsou dle NKÚ nastaveny lépe.

MŽP odmítá závěr NKÚ, že by vynaložené prostředky do ochrany přírody a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu své závěry o účinnosti dotačních prostředků totiž opírají o data o úbytku orné půdy nebo o kvalitě vodních toků. To jsou složky životního prostředí, které samy o sobě nevypovídají o stavu ochrany přírody a krajiny. Navíc do těchto oblastí dotační prostředky na ochranu přírody a krajiny z programů MŽP vůbec nesměřují! Kontroloři tak svoje „účetní postupy“ aplikují na ochranu biodiverzity, aniž by rozlišili co je ochrana přírody a co není.

Že se stav přírody a krajiny postupně zlepšuje, prokazatelně dokládá např. větší množství vyhlášených zvláště chráněných území, na jejichž péči právě MŽP poskytuje dotace z programu OPŽP. Jen v roce 2015 bylo přehlášeno nebo nově vyhlášeno 38 maloplošných zvláště chráněných území s výměrou 2 213 ha, z toho 34 přírodních památek, 3 přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky, v lednu 2016 vznikla naše dosud poslední nová chráněná krajinná oblast - CHKO Brdy. Dalším indikátorem o účinnosti dotací, respektive o zlepšení stavu naší přírody a krajiny je návrat velkých šelem do ČR, který můžeme sledovat právě v posledních několika letech. Díky OPŽP vznikly na území ČR tisíce nových vodních útvarů, které nejen zadržují vodu v krajině, ale jsou zároveň stanovištěm pro mnoho vzácných živočichů a mají dávno prokázaný pozitivní efekt na stav přírody. Dotace ze zmíněných programů směřují i do péče o konkrétní druhy rostlin a živočichů, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů atd. Kromě toho OPŽP podporuje v rámci ochrany přírody a krajiny např. i vznik návštěvnických středisek, tzv. domů přírody nebo výstavbu a obnovu naučných stezek. Návštěvnická infrastruktura kultivuje vztah společnosti k ochraně přírody a v neposlední řadě její ochotu ochranu přírody podporovat. Jednoduše platí, že bez podpory veřejnosti nelze přírodu účinně chránit. Právě ze všech výše uvedených důvodů je třeba kategoricky závěry NKÚ odmítnout.

Obecně je také s ohledem na požadavek NKÚ na nastavení cílových hodnot, kterých má být poskytnutou podporou dosaženo nutné konstatovat, že výsledný stav přírody a krajiny je negativně ovlivňován řadou faktorů (zpravidla rozvoj průmyslu, dopravy, změny využití území apod.). Při implementaci programů MŽP nelze veškeré tyto vlivy eliminovat, ani vyhodnotit míru jejich vlivu na dosahování programových cílů v oblasti ochrany přírody a krajiny. Z celkového stavu přírody a krajiny proto nelze dovozovat, zda ukazatele programů byly správně nastaveny a zda byl program úspěšný. Zároveň nejde většina investic v oblasti ochrany přírody prakticky měřit dopadem v době ukončení konkrétního projektu nebo několik měsíců poté. Určitě je možné změřit okamžité úspory energie po zateplení domu, nebo snížení množství emisí látek unikajících do vody, pokud se postaví účinnější ČOV. Například v případě rybích přechodů je exaktní (číselné) vyhodnocení pozitivních dopadů (počet ryb migrujících rybím přechodem) prakticky nemožné. Stejně tak je například neproveditelné, stanovovat předem, kolik zraněných zvířat musí ošetřit záchranné stanice, které jsou podporovány z národního programu PPK, aby bylo možné jejich činnost označit za efektivní a účelnou.

22.01.2017 07:52

Nové odpadové směrnice zásadní bod pro Evropský výbor pro životní prostředí v příštím týdnu

Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (ENVI) má na svém programu v úterý také hlasování o nových odpadových směrnicích. Balíček opatření pro oběhové hospodářství je jednou z priorit, na které se Parlament, Rada členských států a Komise chtějí soustředit v roce 2017.

Evropané stále posílají víc než polovinu odpadů na skládky nebo do spaloven zatímco cílem je toto množství snížit a naopak více recyklovat, kompostovat a opakovaně používat. To má podpořit balíček čtyř směrnic týkajících se odpadu, o kterém bude v úterý 27. ledna hlasovat výbor pro životní prostředí. Parlament v minulosti podporoval ambiciózní cíle oběhového hospodářství a stanovisko výboru vymezí vyjednávací pozici Parlamentu k danému balíčku.

Balíček opatření pro oběhové hospodářství je jednou z priorit, na které se Parlament, Rada členských států a Komise chtějí soustředit v roce 2017. Evropská komise navrhuje závazně snížit množství skládkovaných a spalovaných odpadů, legislativa se týká čtyř oblastí zahrnutých do čtyř směrnic:

 • odpadů
 • obalů
 • autovraků, baterií a akumulátorů
 • skládek odpadů

Jakmile směrnice projdou celým legislativním procesem EU, tak podle článků 2 a 3 návrhů vstoupí v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku EU, přičemž členské státy budou mít osmnáct měsíců pro jejich implementaci. Dále 25. ledna v Bruselu proběhne konference na téma oběhového hospodářství.

 

Přehled programu: ENVI 23.- 24.1. 2017

 • Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

 • Prezentace posouzení uplatňování směrnice o odpadech z těžebního průmyslu 2006/21/ES v Evropské unii
 • Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (hlasování)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (hlasování)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (hlasování)
 • Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin
22.01.2017 07:09

"Tetování" ovoce a zeleniny má být šetrnější než nálepky, teď ho zkouší Švédové

Švédské supermarkety začaly místo samolepicích etiket na ovoci a zelenině používat laserové značkování. Chtějí tak snížit náklady na materiály a energii potřebné ke značení ovoce a zeleniny a nabídnout spotřebitelům udržitelnější balení.

S laserovým "tetováním" plodů přišla španělská firma Laser Food. Technologie funguje tak, že laser odstraní pigment z nepatrné části slupky, čímž vytvoří nápis či logo, aniž by se narušila kvalita ovoce či zeleniny. Výhodou laserového značení je také, že na rozdíl od samolepek, které občas padají, zůstává nápis na zboží trvale.

Švédský řetězec ICA tímto způsobem zatím označuje bio ovoce a zeleninu, a to konkrétně avokádo a sladké brambory. Podle zkušeností jeho vedení totiž mají zájem o udržitelné balení hlavně zákazníci, kteří nakupují bio potraviny.

Laserové značení začal loni zkoušet také britský módní a potravinářský řetězec Marks & Spencer. K testování si vybral pomeranče. Podle technologa Andrewa Mellonieho, který na projekt dohlížet, tak řetězec ušetřil několik tun balení. Ukázalo se ale, že kvůli schopnosti citrusové kůry "regenerovat se" nebylo značení tak účinné, jak prodejce předpokládal. V současnosti jej nicméně používá na kokosové ořechy a plánuje ho rozšířit i na další produkty.

Velký boom laserového značení se pravděpodobně Česko v blízké době nečeká. "Nepředpokládáme, že by se v nejbližších letech podobné značení na českém trhu prosadilo, a to především kvůli vyšším nákladům," uvedla mluvčí obchodního řetězce Globus Pavla Hobíková. To potvrzuje i mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Pod něj by se nový trend v Česku mohl rozšířit až ve chvíli, kdy by zkušenosti zahraničních výrobců a prodejců ukázaly, že jde o finančně úspornější řešení.

 

Nenechte si ujít:

 

 

Zdroj: iHNED.cz

22.01.2017 07:03

Nejlepší web o životním prostředí má Ostrava

Nejlepší prezentaci má Ostrava

První místo v soutěži Zelená informacím o nejlepší internetovou prezentaci města o životním prostředí vyhrála Ostrava. Na dalších místech skončily se svými stránkami pražská a přerovská radnice. Ostrava zároveň získala ocenění „Skokan roku“, za největší meziroční zlepšení environmentální prezentace.

V soutěži jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad 5000. Porota hodnotí přehlednost celkové prezentace města, rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, úpravu stránek, estetický dojem, pravidelnou aktualizaci, dlouhodobé udržování obsahu, využívání sociálních sítí a interakci, a míru zlepšení oproti poslednímu ročníku.

Cenu vyhlašuje obecně prospěšná společnost CI2 ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Centrem pro otázky životního prostředí UK.

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh novely zákona o hospodaření energií, VÍCE (T: 20.2.2017)

 

Novinky - leden 2017

 • Vyhláška č. 1/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 2/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 3/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 4/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 5/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 6/2017 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

 

Vláda - 16.1. 2017

 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
 • ...

Senát - 18.1. 2017 (4. schůze)

 • Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Ochrana přírody a krajiny
   

PSP ČR - 10.1. 2017 (54. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)

EU - novinky ve věstníku EU

 • Stanovisko Evropského výboru regionů – Legislativní návrhy, kterými se mění směrnice o odpadech
 • Oznámení pro podniky, které hodlají v roce 2018 částečně fluorované uhlovodíky ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie
 • Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH)

 • Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu buničiny, papíru a lepenky (Úř. věst. L 284, 30.9.2014)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 21.12.: MŽP podpoří ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE