Více času na podstatné

Archiv článků

19.04.2018 14:51

Legislativní novinky - Věstník EU

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna (L 99) dvě Nařízení která mění mění přílohu XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a prováděcí ozhodnutí týkající se látky vzbuzující...
19.04.2018 14:45

Připomínky: Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 2019-2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ s cílem získat připomínky od všech zainteresovaných subjektů,...
19.04.2018 13:26

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků. Ze současných poznatků vyplývá, že částice mikroplastů, které jsou záměrně přidávány do výrobků určených...
18.04.2018 21:03

Město Písek plánuje energeticky využívat čistírenské kaly

Rada města Písek na svém dubnovém zasedání schválila návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV Písek.“ „Půjde o vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na...
18.04.2018 20:51

Europoslanci potvrdili nové cíle pro recyklaci a komunální odpad

Evropský parlament dnes podpořil ambiciózní recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Na základě právních aktů by se mělo do roku 2025 recyklovat alespoň 55 % komunálního odpadu (z domácností a podniků). Cíl...
18.04.2018 16:20

Otevíráme registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití zdrojů, a.s. a  Veolia Česká...
18.04.2018 07:05

Zpráva z benchmarkingu za rok 2016

V roce 2017 realizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s platnou Metodikou benchmarkingu dva benchmarkingové projekty: Benchmarking vlastnických subjektů 2016 a Benchmarking provozovatelských subjektů 2016. Výsledky obou projektů jsou předloženy v samostatných dokumentech. Zjištění a závěry...
18.04.2018 06:46

Nové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP ČR. Aktuální číslo obsahuje: Metodický pokyn sekce vodního hospodářství MZe a sekce technické ochrany životního prostředí MŽP k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) [§ 23a zákona č....
17.04.2018 14:34

Evropský parlament podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil revizi směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je do roku 2050 snížit množství emisí skleníkových plynů souvisejících s budovami o 80-85 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě toho směrnice podporuje i rozvoj elektromobility a...
17.04.2018 14:16

Balíček k oběhovému hos­po­dářství - šance, kterou nesmíme promarnit

Na konci roku 2017 bylo dosaženo politické dohodyna z nění nového balíku legislativních úprav v oblastinakládání s odpady, tzv. balíčku k oběhovému hospodářství, tento kompromis byl následně potvrzen v únoru 2018. EU má ambici změnit paradigma, přeměnit odpady na zdroje a uzavřít cyklus oběhu...