Více času na podstatné

Archiv článků

30.06.2020 17:53

Revize nařízení CPR

Evropská komise vyzývá v souvislosti s přezkumem nařízení CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS) k účasti v online průzkumu. Všechny subjekty zainteresované...
30.06.2020 17:49

MŽP odsouhlasilo 21 nových lokalit k zařazení do tzv. generelu vodních nádrží

Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových...
30.06.2020 17:45

Členským státům se nedaří snižovat emise některých látek znečišťujících ovzduší Energetika a životní prostředí / Zajímavosti

Evropská komise vydala první zprávu hodnotící implementaci směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (NEC), která ukazuje, že většina států není na dobré cestě ke splnění svých cílů do roku 2020 nebo 2030. Zpráva tudíž konstatuje, že je zapotřebí dalších opatření...
29.06.2020 16:58

První 3D tištěný dům v Česku vyroste za 48 hodin

Z výpočtů vyplývá, že takto tištěný dům vznikne sedmkrát rychleji než klasická stavba a vytvoří několikanásobně méně stavebního odpadu. Oproti klasickým stavbám ušetří ovzduší až o 20 % z produkce CO2. Samotný tisk nezabere déle než dva dny a celkové dokončení maximálně dva měsíce. Cena domu je...
29.06.2020 13:31

Evropská komise nebude revidovat rámcovou směrnici EU o vodě

Po téměř dvou letech diskuzí na úrovni Evropské komise, Evropského parlamentu i Rady EU a po předvánočním oznámení o tom, že Rámcová vodní směrnice je jako právní předpis pro daný účel vyhovující ( "fit for purpose") potvrdil  22. června 2020 komisař pro životní prostředí Virginijus...
26.06.2020 13:36

Firma nakládala s odpady na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Dostala pokutu 110 tisíc korun

Firma EUROVIA CS, a.s. nakládala v rozporu se zákonem o odpadech s minimálně 3 000 m3 odpadní zeminy na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Za to jí inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové uložili pokutu 110 tisíc korun. V srpnu 2019 zahájila ČIŽP na základě...
26.06.2020 13:29

Za nerespektování zákonných povinností uložili inspektoři ČIŽP pokutu 330 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili společnosti CARMAN, a. s., která je v Uničově provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší spalování pevných paliv a zpracování dřeva pokutu 330 tisíc korun. Firma nerespektovala povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně...
26.06.2020 13:19

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

Dne 15.6.2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí...
25.06.2020 09:45

O co opravdu jde při certifikaci zpracovatelů elektroodpadu

V posledních několika týdnech jsme v rámci projednávání návrhu nového zákona o odpadech svědky velkého mediálního tlaku některých subjektů týkající se certifikace zpracování elektroodpadu. Z médií se dozvídáme, že certifikace zpracovatelů elektroodpadu ohrožuje tržní prostředí, je namířená proti...
23.06.2020 19:57

Dotace z OPŽP: Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

Vzhledem k častým dotazům SFŽP doplňuje informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.   Jak správně...