Více času na podstatné

 

  

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Červnové číslo - Energetické využívání odpadů

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Maršák: Bez nové legislativy nelze zvládnout omezení skládkování
 • Tlak na snížení zbytečných nákladů začíná výrazně stoupat
 • Jsou PET lahve vyrobené z recyklátu zdravotně bezpečné?
 • Nový zákon o odpadech musí zajistit odklon komunálního odpadu od skládkování
 • Nové technologie pro zpracování odpadů nyní výhodněji díky finančním nástrojům
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Bionádobí? Ano, ale zatím bez potlesku
 • Ve výrobě ŠKODA AUTO již nevznikají žádné odpady ke skládkování
 • Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
 • Odpady ve spojitosti s chemickou legislativou
 • Skříně a sklady na nebezpečné látky
 

COVID 19

 • Polemika: Recyklace prostředkem pro restart ekonomiky

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

 • Výroba tepla z odpadu má v Brně zelenou
 • Bláha: Modernizací se posuneme k nejmodernějším spalovnám
 • Zařízení ZEVO PLZEŇ včera, dnes a zítra
 • Technologie Sludge-to-Product pomocí sušení a pyrolýzy na ČOV Trutnov
 • Kontrolní činnost ČIŽP - spalování a energetické využívání odpadů

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
18.6. Energie pro pohon cirkulární budoucnosti
23.6. Odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy a praxe i ve vazbě na COVID 19 a nový zákon o odpadech
Opakování: 24.6.2020
23.6. Dotace pro cirkulární ekonomiku
Červenec    
28.7. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.2020, 28.7.2020, 29.7.2020, 30.7.2020, 8.9.2020, 9.9.2020, 6.10.2020, 7.10.2020
 
Září    
2.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 15.9.2020, 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
8.-9.9. Dny teplárenství a energetiky
10.9. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
24.9. 11. konference o ekovýchově v Praze
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
20.10. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 21.10.2020
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-13.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
 

  

 

Novinky

29.01.2013 14:52

ERÚ udělil v roce 2012 historicky nejvyšší počet licencí, především fotovoltaickým elektrárnám

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (ERÚ) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny a to přesně 10 347 žádostí. Více ZDE.

 

29.01.2013 10:55

Programy jednání Parlamentu ČR a Vlády ČR z pohledu životního prostředí

A) Vláda - 30.1.2013:

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí, více k tématu "Ekoaudit" ZDE.

 

B) Senát - 4. schůze bude zahájena 30. ledna v 10 hodin:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 20/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí /evropský senátní tisk č. N 200/08/

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) /senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

 

C) poslanecká sněmovna - 51. schůze Od 5. 2. 2013 14 h

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/  (2. a 3. čtení)

 

Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ 

29.01.2013 10:05

Budoucí programové období 2014+ a Státní politika životního prostředí ČR do roku 2020.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke konci minulého týdne představilo souvislosti se schválenou politikou životního prostředí do roku 2020 a připravovaným operačním program životního prostředí na období 2014+. Konečná podoba připravovaného programu se má objevit na ve druhé polovině tohoto roku, přičemž prioritní osy by se měly zaměřit mj. na zlepšování kvality vody a ovzduší, odpady a ekologické zátěže. Dále Ministerstvo na setkání prezentovalo novinky v legislativě životního prostředí a představilo předpisy které se v současné době připravují. Nejdále je v tomto ohledu novela zákona o IPPC, kterou senátoři projednají již zítra.

 

Státní politika životního prostředí (2012 -2020) a budoucí programové období 2014+

 

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020 byla schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9.1.2013. Politika životního prostředí obsahuje následující čtyři klíčové oblasti:

 • ochranu a udržitelné využívání zdrojů
 • ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • bezpečné prostředí

 

Za stěžejní priority v ochraně životního prostředí v následujících osmi letech MŽP považuje především:

 • snížení úrovně znečištění ovzduší, především rizikovými látkami (PM10);
 • zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
 • prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin;
 • energetické úspory;
 • zachování přírodních a krajinných hodnot a posílení ekologické stability krajiny;
 • zlepšení kvality prostředí v sídlech ;
 • ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí, především před kontaminacemi;
 • předcházení rizik a ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací.

 

Návrh 4 prioritních os:

 • 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
  • Protipovodňová opatření
  • Opatření ke snížení vodní a větrné eroze
  • Opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody ve všech sektorech (snižování ztrát vody, úsporné systémy,…)
  • Výstavba a rekonstrukce úpraven vody a vodovodů

 

 • 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu
  • Podpora úsporného veřejného osvětlení
  • Podpora energetických úspor a ekologického vytápění
  • Čistá mobilita Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a rekonstrukce spalovacích zdrojů
  • Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů
  • Monitoring kvality ovzduší

 

 • 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
  • Podpora recyklačních technologií
  • Energetické využití směsného komunálního odpadu
  • Podpora kompostáren, bioplynových stanic
  • Podpora vzdělávání v oblasti prevence vzniku odpadu
  • Sanace ekologických zátěží

 

 • 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Péče o druhy, stanoviště, zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000
  • Posilování ekologické stability krajiny, včetně podpory opatření snižujících erozi půd
  • Zlepšování vodního režimu a obnova retenčních schopností krajiny
  • Péče o kvalitu prostředí sídel (veřejná zeleň) Vzdělávání a osvěta v ochraně přírody a krajiny

 

Předpokládá, že programy budou dopracovávány a postoupeny vládě k projednání se v druhé polovině roku 2013. Následně budou předloženy Programy Evropské Komisi.

 

Připravovaná legislativa životního prostředí:

Návrh novely zákona o integrované prevenci

 • Transpozice směrnice 2010/75/EU
 • Posílení závaznosti BAT v povolovacím procesu, ochrana půdy a podzemních vod, kontrola, rozšíření režimu IPPC

 

Pozn: Novela bude od 30.1.2013 projednána Senátu ČR

 

Návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

 • Transpozice směrnice Rady 2011/97/EU
 • Pravidla na dočasné skladování kovové rtuti na skládce

 

Návrh novely zákona o odpadech (ekoaudit)

 • Zrušení povinnosti zpracovávat POH původců
 • Zvýšení limitu pro odpadového hospodáře
 • Není třeba souhlas pro shromažďování NO
 • Zjednodušení evidence při přepravě NO
 • Reakce na upozornění EK (EU Pilot) ohledně baterií a akumulátorů

 

Pozn: Novelu zákona projednají poslanci 5. února 2012 (druhé čtení)

 

Novela zákona o odpadech

 • Revize směrnice OEEZ (2012/19/EU)
 • Rozšíření působnosti směrnice, větší možnost odevzdávání malých OEEZ, jednotný elektronický registr míst ZO

 

Dokument ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020

 

 

Zdroj: prezentace MŽP

 

 

 

29.01.2013 08:28

ISPOP - nejčastější dotazy (odpady) a doplnění názvu zdrojů (ovzduší)

Nejčastěji kladené dotazy k formuláři F_ODP_PROD:

CENIA na stránkách www.ispop.cz zveřejnila nejčastěji kladené dotazy k formuláři F_ODP_PROD. Otázky a odpovědi se týkají:

 • Ve formuláři nefunguje vyhledávání partnera podle IČO - údaje se nedoplní automaticky?
 • Pole Místo (při zadávání partnera) je povinné, ale nelze ho vyplnit.
 • Jak si stáhnu PDF formulář?
 • Neznám číslo provozovny partnera (v případě „Provoz není v sídle“).
 • Jak přidám více partnerů k jednomu katalogovému číslu odpadů?

 

Odpovědi naleznete ZDE.

 

Více informací také naleznete v:

 

 

Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ:

Dále CENIA upozorńuje, že v záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.

 

Zdroj: ISPOP

28.01.2013 15:42

IRZ a IPSOP: Nedostupnost vyhledávací aplikace IRZ, odstávka ISPOP

CENIA a Ministerstvo životního prostředí ozmujímují, že v průběhu úterního dopoledne (tj. 29. ledna 2013 od 8:00 do 12:00) bude nedostupná vyhledávací aplikace na stránkách IRZ. Ostatních částí webových stránek IRZ by se omezení týkat nemělo.

Dále upozorňujeme uživatele ISPOP, že v termínech 31. 1. 2013 (18:00 – 23:59) a 7. 2. 2013 (18:00 – 23:59) bude snížena dostupnost systému ISPOP.

 

Zdroj: IRZ, ISPOP

 

28.01.2013 08:50

Zákaz hydraulického štěpení navrhuje skupina poslanců

Skupina poslanců podala poslanecký návrh a vydání zákona, kterým má za cíl zamezit používání metody hydraulické štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu. Zamezení používání metody se má dotknout činností jako je vyhledávání, průzkumu a dobývání výhradních ložisek zemního plynu. Poslanci uvádějí, že zásoby břidličného plynu v ČR jsou odhadovány na procenta. Tento podíl spotřeby lze krýt úsporami či alternativami z obnovitelných zdrojů. Plyn z břidlic ČR nepotřebuje, uvádí poslanci v návrhu. Termín připomínek k návrhu je stanoven na 6. února 2012. Více ZDE.

25.01.2013 16:44

Rozhlas.cz: Ukrajina se dohodla s firmou Shell na těžbě břidlicového plynu

Ukrajina podepsala s firmou Shell dohodu o těžbě břidlicového plynu na svém území. Využití rozsáhlých ložisek tohoto plynu má snížit energetickou závislost země na dodávkách ze sousedního Ruska. O významu smlouvy podepsané na Světovém ekonomickém fóru v Davosu svědčí i přítomnost ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Podle kritiků přitom na těžbě vydělá i jeho vlastní rodina. Více ZDE.

 

Zdroj: rozhlas.cz

25.01.2013 12:57

Studie: Přerov je nejvhodnější místo pro vybudování nové spalovny v Olomouckém kraji

Nejvhodnější místo pro vybudování nové spalovny v Olomouckém kraji je město Přerov. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnilo vedení kraje, informuje dnes portál českénovinky.cz. Zařízení na energetické využití odpadu by mělo ročně zlikvidovat až 200.000 tun odpadu. Vedení magistrátu avizuje, že by konečné slovo mělo místní referendum. Více ZDE.

 

Zdroj: českénovinky.cz

25.01.2013 10:38

HN: Emisní povolenky dramaticky zlevnily

Jednoznačným poměrem 42 hlasů ku 18 odmítl včera hospodářský výbor Evropského parlamentu návrh Evropské komise na odložení prodejů části emisních povolenek. Přestože nejde o konečné rozhodnutí, tržní cena těchto poukázek skokem o desítky procent klesla na historické minimum.

 

Výbor Evropského parlamentu nedoporučil plán, který měl trh s povolenkami stabilizovat.

 

Povolenka opravňující k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého k prosinci roku 2013 se propadla k úrovni 2,8 eura. I přes následný vzestup na 4,3 eur za tunu jsou povolenky o 40 procent levnější než před dvěma měsíci. V roce 2008 přitom stály i přes 30 eur.

 

Zdroj: iHNED.cz

25.01.2013 10:03

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší v nadcházejícím plánovacím období let 2014 – 2020. V Ostravě se na tom včera shodli ministři životního prostředí obou států Tomáš Chalupa a Marcin Korolec. Situace v oblasti ochrany životního prostředí v příhraničních oblastech České a Polské republiky je obdobná. Podíl znečišťujících látek i jejich zdrojů je přibližně stejný, v obou státech vedou v podílu znečištění ovzduší domácnosti. V rámci spolupráce vzniknou tří společné expertní komise a dojde i k přeshraniční výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení. Více ZDE.

25.01.2013 08:34

Komise hledá odborníky pro program Horizont 2020

Evropská komise dnes zveřejnila výzvu pro odborníky ze všech odvětví k účasti na vytváření agendy programu Horizont 2020. Úkolem poradních skupin bude poskytovat kvalitní poradenství při přípravě výzev k předkládání návrhů projektů v rámci tohoto programu. Relevantními tématy budou například změna klimatu, zlepšení cenové dostupnosti obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti potravin nebo řešení problémů spojených se stárnutím. Tyto odborné skupiny budou také určovat směřování financí ve výzkumu a inovacích až do roku 2020. Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomuto uvedla, že cílem je zaměřit se na co nejširší spektrum odborníků, kteří pomohou nabídnout inovativní řešení, dosáhnout udržitelného rozvoje a vytvořit nová pracovní místa. Odborné skupiny začnou pracovat letos na jaře. Zájemci o přihlášení se musí zaregistrovat do 6. března 2013. Vydávání prvních výzev pro program Horizon 2020 je plánováno na konec roku 2013. Podrobné informace o výběrových kritériích, plné znění výzvy a pokyny k registraci zde. Více informací zde.

 

Zdroj: CEBRE

25.01.2013 08:29

Niki Tzavela: Podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu EU poroste

Má-li EU do roku 2050 snížit emise o více než 80 %, bude muset být výroba energie v Evropě téměř bezuhlíková. Jak toho dosáhnout bez narušení dodávek energie a snížení konkurenceschopnosti? Odpovědi načrtla Evropská komise ve svém energetickém plánu do roku 2050, který ve čtvrtek schválil Výbor pro průmysl, obchod a energetiku. Na otázky odpovídala řecká poslankyně ze skupiny Evropy svobody a demokracie Niki Tzavela, která má v Parlamentu návrh na starosti.  Více ZDE.

 

Zdroj: Evropský parlament (https://www.europarl.europa.eu)

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE