Více času na podstatné

Pozor změna termínu: Výbor pro životní prostředí projedná zákon EIA ve čtvrtek, hospodářský o den dříve

29.09.2014 08:17

V úterý 16. září odpoledne byla zahájena 17. schůze dolní komory poslanecké sněmovny. Poslanci postupně také projednali i několik environmentálních předpisů. Určitě největší diskuzi ve sněmovně vyvolala senátem vrácená novela zákona o odpadech a první čtení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Poslanci ve třetím čtení dále schválili novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 

Aktuality:

26.9.2014: Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Poslanci dnes schválili novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve třetím čtení ve znění schválených pozměňovacích návrhů
 • Pozměňovací návrhy:  ST 207/2 - schváleny (část A i část B)
 • normu dále posoudí senát
 • ohlasy v médiích - viz odkazy níže
 
25.9.2014: Novela zákona EIA:
 • Ministr R. Brabec dnes v podvečer představil poslancům novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ministr podotknul, že jde o zásadní bod a připomněl, že EU České republice dlouhodobě vyčítá nedostatečnou implementaci směrnici EIA. Ambicí je, aby norma byla účinná od 1. ledna 2015.
 • V déle než hodinové diskuzi několikrát padl argument, že přijetí novely může znamenat zastavení staveb, padlo řada názorů na postavení občanských sdružení a iniciativ a dále výzev ke spolupráci napříč politickým spektrem na úpravu zákona ve výborech či po vrácení návrhu zákona k přepracování
 • Návrh na přerušení do říjnové schůze PSP: zamítnut 
 • Návrh na zamítnutí novely v prvním čtení: zamítnut       
 • Návrh na vrácení k dopracování: zamítnut
 • Novelu zákona EIA následně projednají výbory pro životní prostředí, hospodářský, evropské záležitosti a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lze tedy očekávat řadu pozměňovacích návrhů.
 • Návrh na zkrácení lhůty ve výborech o 30 dní: návrh nebyl přijat
 • Projednávání zařazeno:
  • Hospodářský výbor: pozvánka č. 12  (1. října 2014)
  • Výbor pro životní prostředí: pozvánka č. 12, změna termínu (2. října 2014)
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj: pozvánka č. 14 (7. října 2014)
  • Výbor pro evropské záležitosti: Termín: ???
 • ohlasy v médiích - viz odkazy níže (postupně aktualizujeme)
 • Odkaz na stenozáznam: ZDE (dole bod č. 49)

 

25.9.2014: Interpelace: na ministra R. Brabce k Plánu odpadového hospodářství (POH)
 • ministr R. Brabec: Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji za ten dotaz, vážená paní poslankyně já jsem rád, že mohu být stručný a jasný, takže, tak jak jste správně avizovala, tak vlastně teď skončilo druhé kolo připomínkového řízení, v rámci mezi rezortu. Momentálně se ty připomínky, kterých přišla celá řada, ale myslím, že se ta klíčová část podařila vypořádat bez problémů, tak se zapracovávají do materiálu, s tím, že momentálně zároveň se dělá tzv. EIA, tedy vlastně dopad této koncepce na životní prostředí a je momentálně ve stadiu, kdy bychom opravdu v průběhu listopadu chtěli dát materiál do vlády, tak, aby nejpozději k 1. 1. 2015 se stal platným a účinným.

 

23.9.2014: Novela zákona o odpadech:
 • Poslanci dnes v noci schválili novelu zákona o odpadech ve znění  postoupeném Senátu ČR. To znamená, že poslanci odmítli pozměňovací návrhy senátu, který navrhoval, aby bylo možné vykupovat odpady pouze bezhotovostně a to pouze od fyzických osob podnikajících a od právnických osob. Dále senátoři také navrhovali posunout povinnost třídit biologicky rozložitelný odpadu na 1. dubna 2014.
 • Schválená novela zavádí povinné třídění kovů a biologického rozložitelného odpadu a dále omezení skládkování veškerého směsného komunálního odpadu, využitelného a recyklovatelného odpadu v termínu roku 2024. Na skládky budou moci provozovatelé ukládat méně materiálu na její zabezpečení, a to nejvýše pětinu celkové hmotnosti. Dále Ministerstvo zemědělství ČR se bude podílet na prováděcích předpisech, které souvisejí právě s biologicky rozložitelným odpadem.
 • Výsledky hlasování (pro bylo 104 ze 152 přítomných poslanců) - ZDE
 • Stenozáznam - ZDE (zdroj: ČAOH)
 • Další postup: novelu posoudí prezident M. Zeman
 • Stanovisko MŽP, ohlasy v médiích - viz odkazy níže
 
18.9.2014: Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:
 • návrh zákona prošel druhým čtením
 • Usnesení Výboru pro životní prostředí: (ST 207/1)

 

Krátké anotace:

Cílem "malé" novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice). Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobé výtky, především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. V návrhu novely zákona jsou zapracována řešení těchto výtek. Mezi hlavní novinky patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově se stanovisko EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žalobu bude možné podat i bez předchozí účasti v procesu EIA. Po jednání vlády na záčátku září ministr životního prostředí Richard Brabec uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně připravuje zásadní novelu stavebního zákona. Novela by měla vytvořit tzv. jednotné povolovací řízení, tedy spojí se proces EIA (a další procesy) s územním a stavebním řízení do jednoho, účinnost se předpokládá 1. ledna 2016.

Novela zákona o hospodaření s energií obsahuje změny v oblastech energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb, energetické náročnosti budov, státní energetické koncepci a územní energetické koncepci (anotace - ZDE).

Dále na pořadu schůze je druhé a třetí čtení novely zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami. Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit Ministerstvu životního prostředí uložit provozovateli sankci. Dále norma rušení povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, pro svou činnost budou muset získat pouze akreditaci ČIA. V neposlední řadě ministerstvo navrhuje zrušit poplatek ve výši 3.000 Kč, za změnu povolení k emisím skleníkových plynů. Sněmovní výbor pro životní prostředí (VZP) přijal řadu pozměňovacích návrhů - stanovisko ZDE.

Poslanci také projednají návrhy zákony vrácené senátem, které nebyly projednány v rámci 16. schůze sněmovny (více ZDE). Poslanci schválili, že tyto zákony budou projednány ve středu dopoledne jako první čtyři body. Mezi zákony je i senátní novela zákona o odpadech. Novela zákona o odpadech  se původně zaměřovala pouze na problematiku sběren a výkupen odpadů. Nakonec při projednávání v poslanecké sněmovně se novela rozšířila i o omezení skládkování nebo o povinný sběr kovů a biologicky rozložitelného odpadu. Senátoři pak k novele schválili další pozměňovací návrhy. Návrhy se týkají bezhotovostní platby za výkup odpadů a to pouze ve vztahu k právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím. Běžný občan by podle návrhu nedostal ve sběrně za odpad, mimo autovraku, žádné peněžité ani nepeněžité plnění. Dále senátoři navrhují posunout účinnost sběru biologického rozložitelného odpadu o tři měsíce dříve tedy na 1. dubna 2015.

Poslanci měli dle návrhu programu schůze také projednat novelu horního zákona. Norma má za cíl vyloučit použití technologií tj. hydraulického štěpení hornin a podzemního zplynování uhlí, které nezaručují jistotu vyloučení kontaminace podzemních vod či neřízené procesy spalování. Vláda na své schůzi 2. července 2014 vyslovila s návrhem zákona nesouhlas a to i z důvodu, že nepovažuje za potřebné horní zákon v navrhovaném směru novelizovat. Stávající právní úprava ve spojitosti se státní energetickou a surovinovou politikou podle vlády poskytuje dostatečnou ochranu životního prostředí před negativními dopady průzkumu ložisek a těžby tzv. břidlicových plynů. Vláda dále uvádí, že se ve svém programovém prohlášení zavázala neumožnit další průzkum a následnou těžbu břidlicových plynů na území České republiky. Nakonec poslanci odhlasovali vyřazení tohoto bodu ze schůze, shodně dopadl i návrh zákona o NP Šumavě.

 

 

Po projednání Legislativní rada vlády byla "malá" novela zákona EIA upravena zejména následujícím způsobem:

 

A) závěr zjišťovací řízení (ZZŘ)

 • tzv. pozitivní ZZŘ (je nutné provést proces EIA) bude vydáván ve formě usnesení - dosud pouze vyjádření  
 • po dobu soudního přezkumu tzv. negativního ZZŘ (proces EIA se nepovede) nelze vydat povolení k záměru

B) coherence stamp (CS) = ověřovací závazné stanovisko, zda (ne)došlo ke změnám záměru mezi procesem EIA a vydáním povolení

 • krom stavebního řízení bude CS vydáván vždy i pro územní řízení - dosud CS obligatorní pouze pro stavební řízení a změnu stavby před dokončením
 • pokud ke změnám záměru nedošlo a orgán EIA coherence stamp nevydá, vždy tuto skutečnost sdělí úřadu, který vede povolovací řízení - dosud dle novely nebylo nutné sdělení vydávat

C) účast dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních

 • 30 denní lhůta pro přihlášení dotčené veřejnosti k účastenství v povolovacích řízeních - dosud 15 denní lhůta

D) přístup k soudní ochraně

 • dotčená veřejnost bude oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu - dosud novela počítala s vytvořením možnosti práva dotčené veřejnosti na příznivé životní prostředí

 

PSP ČR: od 16. 9. 2014 / 17. schůze (od 16. 9. 2014 14 hod)

Názen předpisu Výsledek
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/4/ - vrácený Senátem

Termín: Út 23. 9., 3. bod v 19 hodin
Schváleno ve znění postoupeném Senátu ČR
anotace

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé/třetí čtení 

 

Termín: Čt 18. 9., 8. bod po ústních interpelacích

Schválen
anotace
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení  Vyřazen
anotace
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

 • Termín 1. čtení: Čt 25. 9., 4. bod po ústních interpelacích (původně středa 24.9. jako 16. bod)
 • Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání: Výbor pro životní prostředí (pozvánka - č. 12)  - 1. října 2014
Přikázán k projednání ve výborech
anotace
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení  Vyřazen
anotace

Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení 

VYŘAZENO Z JEDNÁNÍ SCHŮZE
Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení VYŘAZENO VYŘAZENO Z JEDNÁNÍ SCHŮZE

 

Související článek: