Více času na podstatné

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

04.07.2012 08:40

Seminář se konal dne 12. června 2012 pod záštitou Českého ekologického manažerského centra (CEMC) Praha, ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA. Snahou pořadatelů bylo prohloubení informací o problematice ochrany vod obecně, nakládání s vodami, ochrana vodních zdrojů a ochrana před povodněmi. Cílem semináře bylo zmíněné informace předat především posluchačům s autorizací k EIA/SEA, ale i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Lektoři – Jaroslava Nietscheová, prom. práv., a ing. Michal Krátký – patří mezi nejlepší odborníky na problematiku ochrany vod a vodního práva v České republice. Svědčí o tom i vysoká úroveň informační náplně semináře, kdy posluchači byli upozorňováni na problémy, jež mohou nastat při posuzování záměrů z hlediska vodního práva, ochrany vod, obecného nakládání s vodami (odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod), při výstavbě a provozování vodních děl, ochraně před povodněmi, ale i problémů při tvorbě a posuzování územních plánů. Účastníci semináře přidávali své dotazy, takže k některým problémům se rozvinula živá diskuse.

 
Obsah semináře:
  • Nakládání s vodami, povinnosti při nakládání s vodami
  • Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod při posuzování vlivů záměrů (staveb, činností, technologií) na vodní poměry
  • Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů (povrchové vody, podzemní vody, ochranná pásma, CHOPAV, citlivé a zranitelné oblasti), podmínky, které je nutné stanovit při posuzování vlivů
  • Ochrana jakosti povrchových a podzemních vod, odpadní vody, závadné látky, havárie, havarijní plány
  • Vodní toky a vodní díla, ochrana vodních toků, správa vodních toků
  • Ochrana před povodněmi, účastníci ochrany před povodněmi, činnosti při povodních, povodňové plány, záplavová území
 
Přednášející: Ing. Michal Krátký a Jaroslava Nietscheová, promovaný právník.
 

 

Audio: 1 část, 2 část, 3část, 4 část