Více času na podstatné

EIA: Je česká legislativa přísnější než evropská směrnice?

07.10.2014 10:20

AKTUALIZOVÁNO Malá novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí hraje v současné době důležitou roli. Novela prošla minulý měsíc prvním čtením v poslanecké sněmovně a následně byla a bude projednána v patřičných výborech. V rámci diskuze v prvním čtení několik poslanců uvedlo, že naše EIA je přísnější než evropská směrnice. Níže tedy uvádíme srovnání limitů naší a evropské legislativy a počet již realizovaných posouzení dle zákona EIA na základě informačního systému. Dále také uvádíme počty realizovaných zjišťovacích řízení vycházejících z české legislativy - tzv. malá EIA.

 

 

 

Záměry vždy podléhající posouzení (velká EIA)

 

 

ZÁMĚRY dle – zák. č. 101/2001 Sb. příloha č.1

Směrnice EU – Příloha I Směrnice 2011/92/EU

Rozdíl / Poznámka

Počet záměrů dle inf. systému EIA

1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha.

Zalesňování nelesních pozemků a odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy

Uvedeno v příloze č. II směrnice 

6

1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný průtoku v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku.

Díla sloužící k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek, pokud cílem tohoto přečerpání je zabránit případnému nedostatku vody, a pokud objem přečerpané vody přesahuje 100 milionů metrů krychlových za rok;

Ve všech ostatních případech díla sloužící k přečerpávání vodních zdrojů mezi povodími řek, pokud víceletý průměrný průtok v povodí, odkud se voda čerpá, přesahuje 2 000 milionů metrů krychlových za rok a objem přečerpané vody přesahuje 5 % tohoto průtoku.

  1

1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m3/rok a více.

Zařízení k odběru nebo umělému doplňování podzemních vod, jestliže roční objem odebrané nebo uměle doplňované vody dosahuje nebo přesahuje 10 milionů metrů krychlových.

  7

1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.

Přehrady a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud nový nebo doplňkový objem akumulované vody přesahuje 10 milionů metrů krychlových.

  14

1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.

Čistírny odpadních vod o kapacitě převyšující 150 000 ekvivalentních obyvatel podle definice v čl. 2 bodu 6 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod

ČR: limit se vztahuje také na kanalizaci

20

1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha.

Vodohospodářské záměry pro zemědělství, včetně zavlažování a odvodňování půdy

Uvedeno v příloze č. II směrnice

5

1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:

a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;

b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo

c) 900 místy pro prasnice.

ČR: EIA nad 90.000kg

382

1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy.

Kafilérie.

Uvedeno v příloze č. II směrnice 

2

2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den.

Těžba ropy a zemního plynu ke komerčním účelům, pokud denní vytěžené množství přesahuje 500 tun v případě ropy a 500 000 metrů krychlových v případě plynu.

  4

2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor.

    0

2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.

Lomy a povrchová těžba, pokud plocha místa přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny, pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů.

Různé měrné jednotky 120

2.4 Úprava černého a hnědého uhlí  - vsázka nad 3 mil. tun/rok.

    0

2.5 Uran – těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole).

    17

3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW.

Tepelné elektrárny a jiná spalovací zařízení s tepelným výkonem minimálně 300 MW

ČR: přísnější o 100 MW

43

3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon nepřesahuje l kW kontinuální tepelné zátěže.

b) Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže nebo konečného uzavření těchto elektráren nebo reaktorů (s výjimkou výzkumných zařízení pro výrobu a přeměnu štěpných a množivých látek, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW nepřetržitého tepelného výkonu).

  1

3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva.

Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva;

i) k výrobě nebo obohacování jaderných paliv,

  0

3.4 Zařízení určená pro zpracování  vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva;

ii) ke zpracování vyhořelého jaderného paliva nebo vysoce radioaktivního odpadu,

  0

3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.

Zařízení k přepracování vyhořelého jaderného paliva;

iii) ke konečnému zneškodnění vyhořelého jaderného paliva,

iv) výhradně ke konečnému zneškodnění radioaktivního odpadu,

v) výhradně ke skladování (plánovanému na více než 10 let) vyhořelého jaderného paliva nebo radioaktivního odpadu na místě odlišném od místa výroby.

  1

3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km.

Budování nadzemního vedení elektrické energie o napětí 220 kV a vyšším a o délce nad 15 kilometrů.

ČR: přísnější o 100 kV

29

3.7 Dálkové produktovody pro přepravu plynu, ropy, páry a dalších látek včetně toků oxidu uhličitého za účelem jejich ukládání do přírodních horninových struktur a připojených kompresních stanic, o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm.

Produktovody o průměru větším než 800 mm a délce přesahující 40 km:

a) k přepravě plynu, ropy, chemikálií;

b) k přepravě toků oxidu uhličitého (CO2) za účelem geologického ukládání, včetně připojených kompresních stanic.

ČR: přísnější o 20 km

6

4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud.

 

Kategorie vychází ze zákona o IPPC č. 76/2002 Sb.

5

4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního odlévání.

Integrovaná zařízení pro primární tavbu litiny a oceli;

  24

4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesů.

Zařízení pro výrobu neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.

  16

4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.

Zařízení pro povrchové zpracování kovů a plastů elektrolytickou nebo chemickou cestou;

Uvedeno v příloze č. II směrnice

94

5.1 Průmyslové závody na:

      a)  výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,

      b)  výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.

Průmyslová zařízení k výrobě:

a) papíroviny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů;

b) papíru a lepenky s výrobní kapacitou nad 200 tun denně.

  8

6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu.

Zařízení k výrobě cementu;

Uvedeno v příloze č. II směrnice

5

6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:
       a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,
       b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,
       c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.

Zařízení k získávání azbestu a zpracování a přepracování azbestu a výrobků obsahujících azbest: pro azbestocementové produkty s roční výrobou přesahující 20 000 tun konečného produktu; pro třecí materiály s roční výrobou přesahující 50 tun konečných produktů a pro jiné využití azbestu při spotřebě vyšší než 200 tun ročně

  7

7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu  vypalováním nebo grafitizací.

Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a živičné břidlice o kapacitě 500 a více tun denně.

ČR: nemá stanoven limit

10

7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů.

Rafinerie surové ropy (s výjimkou závodů vyrábějících pouze maziva ze surové ropy

  5

7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.).

Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, kde je několik jednotek navazujících a funkčně propojených, a které jsou určeny:

a) k výrobě základních organických chemikálií;

b) k výrobě základních anorganických chemikálií;

  49

7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou.

Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, kde je několik jednotek navazujících a funkčně propojených, a které jsou určeny:

e) k výrobě základních farmaceutických produktů chemickou nebo biologickou cestou;

  9

7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv. 

c) k Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, kde je několik jednotek navazujících a funkčně propojených, a které jsou určeny:

c) k výrobě fosforečných, dusíkatých nebo draselných hnojiv (jednoduchých nebo složených hnojiv);

d) k výrobě základních přípravků na ochranu rostlin a biocidů;

  4

7.6 Zařízení k výrobě výbušin  a regenerace nebo destrukce výbušných látek.

Integrovaná chemická zařízení, a to zařízení k výrobě látek v průmyslovém měřítku chemickou přeměnou, kde je několik jednotek navazujících a funkčně propojených, a které jsou určeny:

f) k výrobě výbušnin.

  7

7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou nad 100 tis. tun.

Zařízení ke skladování ropy, petrochemických nebo chemických produktů o kapacitě 200 tisíc tun a vyšší.

  3

7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena  o 15 tis. t/rok a více.

    0

9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km.

Výstavba dálkových železničních tratí a letišť se základní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2 100 m a více;

Rozdíl ve výkladu slova „dálkových“

27

9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.

Výstavba dálkových železničních tratí a letišť se základní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2 100 m a více;

  14

9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

Výstavba dálnic a rychlostních silnic

  40

9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více.

Výstavba nové čtyřproudé nebo víceproudé silnice nebo rekonstrukce nebo rozšíření již existující dvouproudé nebo méněproudé silnice na čtyřproudou nebo víceproudou, jestliže tato nová silnice nebo část rekonstruované nebo rozšířené silnice má minimální souvislou délku 10 kilometrů.

  13

9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.

Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu umožňující plavbu lodí nad 1 350 tun;

Obchodní přístavy, přístaviště pro nakládání a vykládání spojená s pevninou a vnějšími přístavy (s vyloučením přístavišť pro převozní lodi) přístupné lodím nad 1 350 tun.

  4

10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.

Zařízení ke zneškodňování nebezpečného odpadu spalováním, chemickým zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, nebo skladováním ve smyslu čl. 3 bodu 2 uvedené směrnice

ČR: týká se všech zařízení

112

10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad  30 000 tun/rok.

Zařízení ke zneškodňování nikoliv nebezpečného odpadu spalováním, chemickým zpracováním, ve smyslu přílohy I bodu D9 směrnice 2008/98/ES o kapacitě přesahující 100 tun denně.

Rozdílný limit dle časové jednotky -den/rok

53

11.1.  Úložiště oxidu uhličitého

Úložiště podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého

   

11.2. Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur13), a to ze zařízení, která vždy podléhají posouzení podle tohoto zákona, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného oxidu uhličitého 1,5 megatuny nebo vyšší.

Zařízení k zachytávání toků CO2 za účelem geologického ukládání podle směrnice 2009/31/ES ze zařízení, na něž se vztahuje tato příloha, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného CO2 1,5 megatuny nebo vyšší.

   
 
 
  • Uvedeno v příloze č. II směrnice - Členské státy pro záměry uvedené v příloze II určí, zda záměr podléhá posouzení dle směrnice EIA. Členské státy provedou toto určení na základě přezkoumání každého jednotlivého případu nebo prahových hodnot nebo kritérií stanovených členským státem. V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot pro účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria výběru uvedená v příloze III. Členské státy mohou stanovit prahové hodnoty nebo kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry nemusí podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry musí v každém případě podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, aniž by podléhaly určení podle odstavců 4 a 5.


Záměry vyžadující zjišťovací řízení

 

ZÁMĚR

Počet dle inf. Systému EIA

1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha.

4

1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.

22

1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.

74

1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.

182

1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

350

1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t živé hmotnosti.

7

1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.

61

1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok.

12

1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.

170

2.1 Těžba uhlí nad 100 000 tun/rok.

10

2.2 Lignit – těžba nad 200 000  t/rok.

1

2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie).

8

2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.

4

2.5  Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.

322

2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků.

2

2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil. tun/rok.

4

2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin.

6

2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3.

1

2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor.

10

2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy.

27

3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.

317

3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.

286

3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe.

1

3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.

5

3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (záměry neuvedené v kategorii I).

0

3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.

87

3.7. Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur13), pokud nepřísluší do kategorie I.

37

3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3.

8

3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t.

5

3.10. Zařízení k zachytávání oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur13) ze zařízení, která nepřísluší do kategorie I.

 

4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.

140

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.

564

4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2- výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel;  výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.

178

5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství od 1 000 t/rok.

0

5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok. 

11

5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok.

7

5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11b) nad 3 000 t/rok.

8

5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny nad 10 000 t/rok.

1

5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11b)  nad 1 t/rok.

98

5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky (projekty nezařazené v kategorii I).

5

5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.

1

6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.

9

6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).

199

6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000  m2/rok nebo nad 7 000 t/rok.

12

6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních vláken s kapacitou od 7 000 t/rok.

3

6.5 Obalovny živičných směsí.

111

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok.

374

7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok.

18

7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok.

59

7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t.  

10

7.5  Zařízení  pro  skladování  ostatních  chemických  látek  neuvedených v kategorii I  ani v kategorii II  s kapacitou od 5 000 t  nebo od  1 000 m3.

15

7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr neuvedený v kategorii I v bodě 7.8).

 

8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků.

13

8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.

6

8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.

 

8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků.

37

8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok.

1

8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok.

2

8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od        20 000 t/rok výrobků.

4

8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok.

9

8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok výrobků.

5

8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok.

3

8.11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.

9

9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

590

9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace  nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť. 

164

9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.

23

9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu.

11

9.5 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou  do 2 100 m. 

11

10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

1264

10.2 Krematoria.

40

10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny v jiném bodě této přílohy.

14

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11b) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

1198

10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.

177

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

3357

10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.

223

10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle  zvláštních právních předpisů.

288

10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.

22

10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů.

246

10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.

103

10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50         ubytovaných.

24

10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m2.

142

10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků.

2

10.15  Skladování železného šrotu nad 1000t včetně vrakovišť (zrušen zákonem č. 216/2007  Sb.)

2161

 


Související článek:

Další jednání o osudu novely zákona EIA se očekávají na konci listopadu (5.10.2014)