Více času na podstatné

Glyfosát: ECHA a EFSA zahájily konzultace

10.10.2021 18:50

ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souběžně zahájily konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu. Zainteresované subjekty jsou vyzývány k účasti na 60-ti denní konzultaci, která potrvá do 22. 11. 2021.

Vědecká hodnocení předložená ke konzultaci, připravila skupina hodnotící glyfosát (AGG), kterou tvoří příslušné vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska. Agentura ECHA shromáždí komentáře k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu podle nařízení CLP. Konzultace EFSA se týká obnovené hodnotící zprávy vypracované v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin.

ECHA a EFSA usilují o transparentnost, aby občanům a zúčastněným stranám co nejvíce přiblížily svoji práci. Všechny zúčastněné strany jsou vyzývány, aby přispěly ke konzultacím předložením připomínek nebo vědeckých informací a údajů. Konzultace potrvají do 22. listopadu 2021 a po jejich ukončení budou všechny připomínky zveřejněny na internetových stránkách obou agentur.

Klasifikace chemických látek je založena pouze na nebezpečných vlastnostech látky a nezohledňuje použití a pravděpodobnost expozice látce. Expozice je považována za součást procesu posuzování rizik účinných látek pesticidů vedeného EFSA.

Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před i po hodnocení ECHA v roce 2017, kdy nebyla odůvodněna klasifikace látky jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách ani toxické pro reprodukci. Vědecké hodnocení AGG nedoporučuje změnu stávající klasifikace.

V konečném hodnocení zohlední EFSA stanovisko výboru RAC ke klasifikaci glyfosátu a závěry společného hodnocení jsou očekávány ve druhé polovině roku 2022. Zda bude schválení glyfosátu pro použití v EU obnoveno rozhodne Evropská komise. V současné době je použití glyfosátu v přípravcích na ochranu rostlin schváleno do 15. prosince 2022.

 

DALŠÍ INFORMACE: