Více času na podstatné

Kontroly REACH a CLP budou zahájeny v létě roku 2011

11.02.2011 09:25

Dne 26. ledna 2011 absolvovali koordinátoři vnitrostátních inspektorů školení týkající se povinností následných uživatelů chemických látek vyplývajících z nařízení REACH a nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Role následných uživatelů v rámci poskytování informací o chemických látkách – o jejich nebezpečnosti a rizicích souvisejících s jejich používáním – je zcela zásadní. více...