Více času na podstatné

Kulíšek: Nejsme vůči EK ve stavu nadřazenosti či podřazenosti

03.08.2012 10:14

Vodarenství.cz přináší aktuální rozhovor s prvním náměstkem Ministerstva životního prostředí (MŽP) Ing. Jakubem Kulíškem o průběhu dalšího kulatého stolu. Tématem rozhovoru byly samozřejmě evropské dotace pro další programové období a zavedení požadavku EK na dodatečnou regulaci českého vodárenství. Na jednání došlo ke konsensu o tom, že ČR a všechny zainteresované subjekty mají zájem o evropské dotace v dalším programovém období ve výši cca 40 miliard korun. Strany se shodli dále na tom, že to, co bychom měli sledovat jako stěžejní parametr, je “value for money” neboli hodnota za peníze.

Určitou rezervu vidí Kulíšek v koordinaci jednotlivých resortů, lepší komunikaci aktivit a provázanosti jednotlivých gescí. Debata se určitě povede na téma regulace. Je to téma na čem se účastníci kulatého stolu zatím neshodli. "A je otázka, jestli regulaci zpřísnit, jestli to má mít povahu nezávislosti, jestli by to měl být samostatný úřad. Tady zatím shoda nepanuje.", dodává Kulíšek.

 

Shodli jsme se na tom, že to, co bychom měli sledovat jako stěžejní parametr, je “value for money” neboli hodnota za peníze.

 

Hlavní důvod a argument pro přesunutí politické odpovědnosti za cenu vody z volených zástupců municipalit na úředníky centrálního regulátora je nepodcenění investice do obnovy vodárenské infrastruktury. EK dále požaduje nezávislost bez politických tlaků a rozhodnutí. Není proto žádoucí, aby docházelo k tomu, že by některé municipality při preferenci nízké ceny vody zanedbávaly modernizaci infrastruktury.

Kulatý stůl přinesl také nové úkoly pro jednotlivá ministerstva. "MZe přislíbilo zpracování analýzy tvorby cen ve srovnání s velikostí infrastruktury. Dále bude na příštím kulatém stole prezentovat, jaké soubory dat každoročně sbírá. MZe také na separátním jednání podrobněji seznámí zástupce EK se stavem regulace v ČR. JASPERS zašlou MF podrobnosti o koncepci cenotvorby v jiných zemích a informace o tom, v kolika zemích je používán finanční model, jako je nyní v ČR pro  oddílný model provozování.", odpovídá na otázku Kulíšek.

Konečná dohodu ohledně regulace očekává Kulíšek do konce tohoto roku, což by považoval za úspěch. "Myslím, že máme docela dost času, protože ještě není známá ani implementační struktura v rámci evropských fondů. My prozatím nevíme, jaký bude operační program a jaký rozpočet bude pro jednotlivé oblasti vyčleněn. V tuto chvíli ještě nestojíme před rozhodnutím EK, jestli nám peníze pošle nebo ne.", doplňuje Kulíšek.

 

Rozhodnutí o zřízení regulátora je hlavní aktivita MZe.

 

Na otázku zda může EK nařídit či podmínit získání evropských dotací zřízením regulátora Kulíšek odpovídá, že existují zmínky již od roku 2004. "Je to uvedeno v několika výročních zprávách DG Regio. Máme dopis od pana komisaře Hahna na pana ministra Chalupu, kde tento požadavek zcela explicitně, až nezvykle explicitně zaznívá.", odpovídá Kulíšek a dále dodává, že "ale na druhou stranu musím říct, že nejsme vůči EK ve stavu nadřazenosti či podřazenosti. Je to partnerský dialog o tom, že oni mají tento požadavek, a někdy v příštích měsících se dohodneme na rozumném kompromisu. Nezaznívají žádná ultimáta. Jsou věcní, korektní a maximálně partnerští."

Rozhodnutí o zřízení regulátora je hlavní aktivita MZe. MZe může podle Kulíška již učinit rozhodnutí v tomto směru prostřednictví zákona o vodách, pokud bude souhlasit vláda. "Poté co bude nalajnované hřiště, budeme my maximálně efektivně implementovat. Podle pravidel, která budou tentokrát jasně a explicitě stanovena předem a ve shodě s EK.", uzavírá Kulíšek.

 

Celý rozhovor čtěte ZDE.

 

Zdroj: Vodáreství.cz