Více času na podstatné

Legislativní novinka: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

11.06.2018 10:05

Ve sbírce předpisů vychází Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády Sb. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Toto nařízení, které transponuje 5 směrnic EU, nabude účinnosti dnem 6. července 2018 s výjimkou.

 
 

Cílem novely nařízení vlády je několik dílčích změn:

 • upravit dostatečně včas podmínky tzv. otevřené působnosti nařízení vlády. Od 22. července 2019 se totiž pravidla omezování používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních začínají vztahovat i na poslední produktovou skupinu, kterou lze označit jako zbytkovou. Odstraňuje se bariéra pro sekundární trh, takže prodej těchto elektrozařízení jako použitých výrobků, které byly na trh uvedeny před 22. 7. 2019 a mají nadlimitní obsah nebezpečných látek, nebude po 22. 7. 2019 zakázán;
 • v souladu s principy oběhového hospodářství se komplexně upravují podmínky pro opětovné používání náhradních dílů pro opravy, opětovné použití, modernizací funkcí nebo zvýšení kapacity u elektrozařízení náležejících do všech produktových skupin. U vymezených náhradních dílů se nebude uplatňovat požadavek na striktní podlimitní obsah některých nebezpečných látek;
 • stanovení dalších výjimek pro používání olova a kadmia ze zákazu jejich nadlimitního obsahu v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu;
 • odstranění přísných požadavků kladených na tradiční domácí řemeslo, a to výrobu varhan tím, že píšťalové varhany budou definitivně vyňaty z působnosti nařízení vlády;
 • úprava definice pojmu nesilniční pojízdný stroj určený výlučně k profesionálnímu použití. 


  Účinnost novely nařízení vlády v následujících termínech:
 1. dne 6. července 2018 ve vztahu k výjimkám pro použití: a) kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti; b) olova v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku a c) olova ve skle pro optické účely;
 2. dne 21. listopadu 2018 ve vztahu k výjimce pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace;
 3. dne 12. června 2019 ve vztahu k ostatním změnovým ustanovením.
   
  Novela nařízení vlády transponuje tyto předpisy EU:
 1. směrnici Komise v přenesené pravomoci 2017/1009/EU ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti,
 2. směrnici Komise v přenesené pravomoci 2017/1010/EU ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku,
 3. směrnici Komise v přenesené pravomoci 2017/1011/EU ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely,
 4. směrnici Komise v přenesené pravomoci 2017/1975/EU ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace a 
 5. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2017/2102/EU ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

 

Úplné znění nařízení vlády

Pro přehlednost nabízíme dotčeným hospodářským subjektům úplné znění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve kterém jsou vyznačeny změny vyvolané novelou nařízení vlády č. 101/2018 Sb., včetně účinnosti těchto změn (viz str. 11).

Upozorňujeme však, že za závazné jsou nadále pokládány znění vyhlášená ve Sbírce zákonů.

 

Dokument ke stažení:

 
 
Zdroj: MPO