Více času na podstatné

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

03.07.2020 18:22

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 3 látky toxické pro reprodukci a jeden endokrinní disruptor. Kandidátský seznam nyní obsahuje 209 látek.

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC), které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Látky nově zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  • 1-vinylimidazole (EC 214-012-0, CAS 1072-63-5): látka toxická pro reprodukci; používá se ve formulacích a jako monomer při výrobě polymerů;
  • 2-methylimidazole (EC 211-765-7, CAS 693-98-1): látka toxická pro reprodukci; používá se jako katalyzátor a při výrobě nátěrových hmot;
  • dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (EC 245-152-0, CAS 22673-19-4): látka toxická pro reprodukci; použití jako katalyzátor a aditivum při výrobě plastů;
  • butyl 4-hydroxybenzoate (butylparaben) (EC 202-318-7, CAS 94-26-8-): látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost s účinky na lidské zdraví (čl. 57f),
  • používá se v kosmetice, ve výrobcích pro osobní péči a ve farmacii.


Kandidátský seznam obsahuje nyní 209 SVHC látek, z nichž 54 látek je zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látek do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech.

Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.

Od ledna 2021 budou muset společnosti uvádějící předměty na trh EU oznamovat výrobky do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních. Databáze zajistí dostupnost informací o předmětech obsahujících látky SVHC po celý životní cyklus výrobků. Cílem je podpora nahrazování nebezpečných chemických látek v předmětech bezpečnějšími alternativami.

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Informace o všech povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

 

Další informace