Více času na podstatné

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

05.01.2010 08:25

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo poslanecké sněmovně návrh změny zákona o ovzduší dne 22. 12. 2009. Cílem navrhované novely je umožnit orgánům ochrany ovzduší přístup do rodinných domů fyzických osob za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V souladu s rozšířením této kompetence je umožněno obecnímu úřadu kontrolovat typ spalovaného paliva. Zákon nově stanoví povinnost fyzickým osobám spočívající v provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly stavu spalinových cest prostřednictvím oprávněné osoby, a to do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona a následně nejméně jednou za dva roky. Výše předpokládaného výdaje na jedno měření činí cca 1.000 Kč.

 

Náš názor na návrch zákona:

Dle našeho názoru dopad navrhovaných změn se výrazně neprojeví na zlepšení kvality ovzduší v obcích jak navrhovatel předpokládá. Je zapotřebí si uvědomit, že orgány ochrany ovzduší nedisponují kapacitou ani časovým fondem tak, aby chodili dům po domu a kontrolovali každý kotel či krb v domácnostech. Ve svém důsledku by docházelo jen ke kontrolám domácností osob a to na základě stížností spoluobčanů. Dále se domníváme, že prokázání, že dochází ke spalování neadekvátního paliva nebude vůbec jednoduché. V případě, že osoba bude spalovat PET lahve a podobně, tak to nedělá kontinuálně, ale jednorázově. "Urovnaný" odpad u kotle ještě neznamená, že tento odpad slouží jako palivo. Navrhovatel dále nebere v úvahu procentuální zastoupení kotlů v domácnostech od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo spalující plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW ve vztahu ke znečišťování ovzduší. Dle našeho názoru je tato skupina v domácnostech minimálně zastoupena a tudíž požadavek na měření množství vypouštěných látek, účinnost spalování atd. tudíž nepřinese požadovaný efekt pro životní prostředí a stane se pouze naprosto zbytečným výdajem pro domácnosti. Domníváme, že ke zlepšení ovzduší je zapotřebí přijmout taková systémová opatření, která napomohou tomu, aby se fyzické osoby opětně navrátili k ekologičtějším způsobům vytápění.

 

Více k návrhu ZDE