Více času na podstatné

Nová pravidla v oblasti elektronického odpadu k efektivnějšímu využívání zdrojů

14.08.2012 08:15

 

Dneškem vstupují v platnost zdokonalená pravidla týkající se sběru a zpracování elektronického odpadu - "směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ". Od roku 2016 budou muset členské státy zajistit, aby se sbíralo 45 % elektrických a elektronických zařízení prodaných v každé zemi. V roce 2019 se cíl zvyší na 65%.

 

Směrnice , která dnes vstupuje v platnost, zavádí cíl sběru odpovídající 45 % prodaných elektronických zařízení. Cíl se použije od roku 2016. Jako druhý krok pak bude od roku 2019 platit cíl ve výši 65 % prodaných zařízení nebo 85 % vyprodukovaného elektronického odpadu. Členské státy se budou moci rozhodnout, který z těchto dvou alternativních způsobů měření cíle chtějí hlásit. Od roku 2018 se současná omezená oblast působnosti směrnice rozšíří po předchozím posouzení dopadů na všechny kategorie elektronického odpadu.

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ke stažení ZDE.

 

Směrnice dává členským státům prostředky k účinnějšímu potírání nelegálního vývozu odpadů. Nelegální přeprava odpadních elektrických a elektronických zařízení představuje závažný problém, zejména když probíhá pod zástěrkou legální přepravy použitých zařízení s cílem obejít pravidla EU pro nakládání s odpady. Podle nové směrnice budou vývozci povinni testovat, zda je zařízení funkční, či nikoli, a budou muset poskytnout doklady o povaze zásilek, u nichž je podezření na protiprávní jednání.

Dalším očekávaným zlepšením je snížení administrativní zátěže díky harmonizaci vnitrostátních požadavků na registraci a předkládání zpráv. Požadavky kladené na výrobce elektronického odpadu v rámci registrů členských států nyní budou lépe sladěny.

V současné době se v EU sbírá tříděným sběrem v rámci dokumentovaného systému pouze jedna třetina elektrického a elektronického odpadu. Současným cílem sběru v EU jsou 4 kg odpadních elektrických a elektronických zařízení na osobu, což představuje asi 2 miliony tun ročně z přibližně 10 milionů tun odpadních elektrických a elektronických zařízení, které se v EU ročně vyprodukují. Odhaduje se, že do roku 2020 se objem odpadních elektrických a elektronických zařízení zvýší na 12 milionů tun. V případě dosažení konečného cíle nové směrnice ve výši ambiciózních 85 % veškerých vyprodukovaných odpadních elektrických a elektronických zařízení by se v roce 2020 mělo v EU tříděným sběrem sbírat okolo 10 milionů tun, čili přibližně 20 kg na obyvatele.

 

Každý Evropan má podle statistik Evropské komise na svědomí asi 17-20 kg vyprodukovaného elektroodpadu ročně. Mezi něj patří třeba staré televizory, počítače, notebooky, mobilní telefony, ale i ledničky nebo varné konvice.

 

Další kroky

Členské státy budou muset nejpozději do 14. února 2014 změnit své stávající právní předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a uvést je do souladu s novou směrnicí a novými cíli. Spotřebitelé pak budou moci vracet malé kusy elektronického odpadu ve velkých maloobchodních prodejnách, ledaže se ukáže, že existující alternativní systémy sběru jsou alespoň stejně tak účinné. Ode dne převedení směrnice do právních řádů členských států se bude na přepravu použitých zařízení, u které existuje podezření, že se jedná o nelegální přepravu odpadu, vztahovat obrácené důkazní břemeno.

Od roku 2016 budou muset členské státy zajistit, aby se sbíralo 45 % elektrických a elektronických zařízení prodaných v každé zemi.

Od roku 2018 se oblast působnosti směrnice rozšíří ze současných kategorií na všechna elektrická a elektronická zařízení.

Od roku 2019 se cíl sběru zvýší na 65 % prodaných elektrických a elektronických zařízení nebo se jako alternativní opatření použije cíl 85 % vyprodukovaných odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Některé členské státy se budou moci od nových cílů po omezené období odchýlit, pokud to bude odůvodněno chybějící nezbytnou infrastrukturou nebo nízkou mírou spotřeby elektronických zařízení. Komise využije pravomoci svěřené v rámci nové směrnice, aby harmonizovala četnost podávání zpráv výrobci vnitrostátním registrům a formát pro registraci a předkládání zpráv. Komise přezkoumá některé změny dohodnuté v rámci nové směrnice, např. pokud jde o oblast působnosti, aby mohla identifikovat jakékoli nežádoucí účinky.

 

Souvislosti

Stávající směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2002/96/ES) je v platnosti od února 2003. Obsahuje ustanovení o vytvoření systémů sběru, v jejichž rámci mohou spotřebitelé použitý elektronický odpad bezplatně vrátit. Cílem je zabránit poškození lidského zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v odpadních elektrických a elektronických zařízeních a zvýšit recyklaci a/nebo opětovné použití výrobků a materiálů. V prosinci 2008 Komise navrhla směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních přepracovat a přepracované znění nyní pozměnily a přijaly Parlament a Rada.

 

Další informace: https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm (ANJ)

 

EurActiv.cz: Sbírání a likvidace elektrošrotu bude v EU přísnější

 

 

Zdroj: zastoupení EK v ČR, EurActiv.cz