Více času na podstatné

Novela vodního zákona předána k projednání v orgánech Legislativní rady vlády a ve vládě

15.05.2009 09:15

Dne 10. dubna 2009 byl vládě předán návrh zákona, který mění „vodní“ zákon č. 254/2001 Sb. Novela navazuje na tzv. malou novelu (zákon č. 1981/2008 Sb.).  Cílem navrhované novely je transpozice směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Dalším důležitým cílem novely je odstranit nedostatky zjištěné při aplikaci vodního zákona v praxi a reagovat na vývoj společnosti a technický pokrok v oblasti vod. Neméně důležitým a velmi obtížným cílem bylo snížit administrativní zátěž. Součástí návrhu je novela přestupkového zákona, a to v souvislosti s přijetím nové koncepce správního trestání.

V rámci připomínkového řízení došlo s ohledem na hospodářskou krizi k rozhodnutí o odložení uvažovaného posílení finančních zdrojů vodního hospodářství. Z novely byly vyňaty návrhy na zavedení nových poplatků včetně úprav stávajících poplatků. Nepodařilo se najít kompromis k problematice lhůt kontrol těsnosti nádrží používaných ke skladování ropných produktů. Další nedořešeným faktem zůstává otázka převedení zřizovatele zvláštního účtu k hrazení nákladů na opatření k odstranění havárií na povrchových nebo podzemních vodách z krajů na MŹP, zejména v souvislosti s účtem i na hrazení nákladů na opatření k nápravě ekologické újmy (zákon č. 167/2008 Sb.). Tato změna vyžaduje i změnu zákona o ekologické újmě. S tím MŽP zásadně nesouhlasí.

 

Ke stažení:

 

Předkládací zprávu naleznete zde

Celé znění návrhu novely vodního zákona naleznete zde

Důvodovou zprávu k novele naleznete zde

Platné znění zákona s vyznačením změn naleznete zde

 

Zdroj: Vodní hospodářství 5/2009 (str. 196)

         MZE ČR

 

-JS-