Více času na podstatné

Ohlašování nebezpečného odpadu vzniklého při odstraňování následků havárií dopravních prostředků do IRZ

24.02.2010 07:10

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ společnosti, která se zabývá odstraňováním následků havárií dopravních prostředků a při této činnosti odstranila v roce 2009 dohromady více jak 2t nebezpečného odpadu?“.

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

 • provozovnu (v jedné lokalitě),
 • úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,
 • překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2). Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“.

Provozovna může být tedy určena:

 • přítomností zařízení (stacionárních technických jednotek) a souvisejících činností,
 • provozovatelem (fyzická nebo právnická osoba) a
 • lokalitou (zeměpisné umístění provozovny) – provozovna funguje na jednom místě.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.

 

Ohlašovací povinnost firmy odstraňující následky havárií dopravních prostředků

Předmětem dotazu je činnost společnosti, která zasahuje na místech, kde došlo k havárii dopravních prostředků. Při haváriích dochází k únikům znečišťujících látek nejčastěji do půdy (případně vody či ovzduší). Sanací místa havárie následně vznikají i nebezpečné odpady (za rok 2009 dohromady vzniklo při zásazích více než 2t nebezpečného odpadu). Místa havárií jsou různá (po celé ČR).

Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje přesně zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází k únikům nebo přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy.

 • Společnost odstraňující následky havárií zasahuje na různých místech (podle potřeby) po celém území ČR. Není tedy naplněno kritérium přesně umístěné provozovny.

Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

 • Při sanaci místa havárie vznikají nebezpečné odpady. Nejedná se ovšem o odpady vzniklé přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení v provozovně.

 

Závěr

 • Společnosti, která sanuje místa zasažená havárií dopravních prostředků a při této činnosti vzniklo více než 2t nebezpečného odpadu nevzniká ohlašovací povinnost do IRZ – její činnost neprobíhá v rámci jedné provozovny a odpady nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení v provozovně.

Ohlašovací prahy pro látky a pro odpady jsou uvedeny v:

 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES a
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování do IRZ, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info@ce­nia.cz).

 

Upozornění

Informace uvedené v odpovědi služby Helpdesk IRZ se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.