Více času na podstatné

Omezení polycyklických aromatických uhlovodíků a předložení informací k omezení chlorovaných parafínů

12.10.2021 20:14

Návrh na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících PAU v hliněných terčích pro střelbu a výzva pro zainteresované strany k předložení informací ohledně používání chlorovaných parafinů se střední délkou řetězce.

Agentura ECHA předkládá návrh na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v hliněných terčích určených pro střelbu. Jedná se o skupinu 18 látek (viz odkaz níže). Návrh, který nejprve vyhodnotí vědecké výbory pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC), bude předmětem konzultace, která bude zahájena po dohodě výborů, že je návrh v souladu s požadavky nařízení REACH. Současně k tomuto omezení bude na internetových stránkách ECHA zveřejněna dokumentace dle přílohy XV.

Komise požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení týkající se chlorovaných parafínů se střední délkou řetězce (MCCP) (EC 799-971-8, CAS -).

Budou posouzena rizika pro lidské zdraví a životní prostředí spojená s jejich výrobou, používáním nebo uváděním na trh v látkách, směsích a předmětech.

Zainteresované strany jsou vyzývány, aby zaslaly informace ohledně používání a uvolňování MCCP, k socioekonomickým dopadům v případě omezení, k možným alternativám a dostupnosti analytických metod. Výzva pro předkládání informací trvá do 7. listopadu 2021.

Dále bylo odloženo předložení zpráv o omezení v souladu s požadavky přílohy XV pro:

  • per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) (EC/CAS -) v protipožárních pěnách do 14. ledna 2022;
  • N,N-dimethylacetamide (DMAC), EC 204-826-4, CAS 127-19-5 a 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP), EC 220-250-6, CAS 2687-91-4 do 8. dubna 2022.
 

Další informace:

Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)

Registr záměrů na omezení

Výzvy k předkládání připomínek a důkaz