Více času na podstatné

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice

05.11.2013 12:47

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována legislativnímu i praktickému zasazení politiky předcházení vzniku odpadu v České republice. Teoretická část se soustředí na ekonomické souvislosti s předcházením vzniku odpadu, koncepty environmentální politiky a udržitelného rozvoje zasazující prevenci odpadu a legislativním ukotvením daného tématu. Popsána je také povaha současné společnosti, která k nadměrné spotřebě i produkci odpadu stimuluje.

V praktické části jsou přiblíženy nástroje k předcházení vzniku odpadu vycházející z obecných nástrojů odpadového hospodářství, jejich možnosti aplikace a obecné uplatňování v České republice. Používání konkrétních opatření k předcházení vzniku odpadu popisuje výzkum provedený ve Středočeském kraji. Tato případová studie se soustředí na konkrétní nástroje, které využívá obec ke snižování produkce komunálního odpadu na svém území. Výzkum věnuje pozornost četnosti používaných opatření, faktorům, které jejich zavádění ovlivňují i přínosům a problémům, které praktikovaná opatření přinášejí. Na závěr jsou teoretické poznatky i výsledky praktické části propojeny a zhodnoceny.

 

Annotation

The diploma thesis „Waste prevention policy – the beginnings in the Czech Republic“ deals with the priority of waste management. Waste prevention stands for the way to deal with waste that follows the concept of sustainable development and fully applies with its principles. Particular attention is paid to the legal and practical contexts of waste management. The theoretical part focuses on the legislative and practical context of waste prevention policy in the Czech Republic. The theoretical part analyses the economical relation between waste prevention, environmental policy and sustainable development concepts that have a deep impact on waste prevention and its legal regulations. Also the character of a modern society is described, which strives for excessive consumption and stimulates the production of waste.

The practical part describes the instruments for waste prevention and their possibilities of application that have been developed from general waste management instruments. Their general introduction to the Czech Republic is exemplified by a survey that describes the waste prevention measures applied in the region of central Bohemia. This case study focuses on the concrete instruments that are used by the local authorities to reduce the municipal waste production. The survey provides information on the frequency of applied measures, the factors that influence their application and as well on the benefits and problems that are caused by the established measures. The last part of this thesis compares the findings of the theoretical and practical and presents the final conclusion of the author.

 

Dokumenty ke stažení:

Politika prevence vzniku odpadu-Diplomová práce Martina Krčmařová.pdf (1,3 MB)

 

 

Zdroj: Diplomová práce - Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice

Autor: Martina Krčmařová

Klíčová slova: Prevence vzniku odpadu, odpadové hospodářství, koncept nulového odpadu, plán odpadového hospodářství, udržitelný rozvoj, komunální odpad

Keywords: Waste prevention, waste management, zero waste, sustainable development, municipal waste