Více času na podstatné

Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší. Od roku 2016 podniky zaplatí jen za TZL. (AKTUALIZACE 20:22)

10.02.2012 10:21

Novela zákona o ovzduší schválena!

Poslanci odsouhlasili pozměňovací návrh pana poslance Bureše ve variantě I a neschválili pozměňovací návrh hospodářského výboru. Ve výsledku to znamená, že od roku 2016 zůstanou zpoplatněny pouze tuhé znečišťující látky tzv. TZL. Za tunu TZL znečišťovatelé zaplatí 4200Kč (v současné době podniky platí 3000Kč za tunu TZL). Posledním poplatkovým obdobím bude rok 2021. Účinnost zákona byla stanovena na 1. září 2012. Rok 2015 bude posledním, kdy znečišťovatelé zaplatí za SO2, NOx a VOC. Připomínáme, že před průmyslem stojí již příští rok nákup 30% emisních povolenek, které si vyžádají 3,5 mld. Kč/rok při ceně emisní povolenky 8EUR. Druhým významným faktorem bude rok 2016 resp. směrnice o průmyslových emisí, která zavádí povinně tzv. BAT (nejlepší dostupné techniky).

Schválená novela nadále obsahuje tzv. kompenzační opatření a nízkoemisní zóny. Z pohledu domácností, které doma topí tuhými palivy, novela zavádí pravidelné revize. Revize se budou provádět s dvouročním cyklem. Další novinkou je, že od roku 2022 už nebude možné doma provozovat kotel na tuhá paliva nižší emisní třídy než tři.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje přijatý návrh zákona za mezní kompromis. Samotné vybírání poplatků za znečišťování ovzduší jde nad rámec evropské legislativy a drtivá většina zemí Evropské unie podobné opatření nemá zavedené. Snižuje se tak konkurenceschopnost našich firem oproti evropské a světové konkurenci. Tento přístup je v rozporu s vládní Strategií konkurenceschopnosti ČR.

 

Rozhovor: Záznam rozhovoru Radiožurnálnu v pořadu Ozvěny dne (Jak přispěje k ochraně ovzduší zrušení povinnosti platit za emise) k poslechu ZDE (poslanec F. Sivera, J. Rafaj - ArcelorMittal, Kotecký - Hnutí duha)

 

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t) dle přijatého pozměňovacího návrhu:

 

Novelu zákona doprovázelo mnoho pozměňovacích návrhů, proto konečné znění návrhu zákona, které půjde do Senátu, vám přineseme později.

 

Pozor! Novému zákonu o ochraně ovzduší bude věnováno 17. 2. na semináři ISPOP a ovzduší, podrobnosti a přihláška ZDE

 

 

Další informace:

Nový zákon se zaměřuje na několik zásadních oblastí – kompenzační opatření, emisní požadavky na kotle pro vytápění domácností, individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší nebo nízkoemisní zóny.

Nově budou vyžadována kompenzační opatření u nových zdrojů, jejichž umístěním by v oblasti s překročenými imisními limity došlo k dalšímu navýšení úrovně znečištění. U stávajících zdrojů se budou podmínky zpřísňovat na základě překročení imisních limitů v území. Předloha přináší taky opatření investičního nebo provozního charakteru nebo opatření spočívající například ve výsadbě zeleně nebo pravidelném úklidu silnic.

Zákon zpřísní emisní požadavky na zdroje znečištění

Nový zákon stanovuje také minimální požadavky na emisní parametry spalovacích zdrojů o příkonu do 300 kW pro účely uvádění na trh v ČR. Emisní požadavky budou zaváděny ve dvou fázích - mírnější požadavky budou platit do konce roku 2013, od roku 2014 se výrazně zpřísní.

Předloha klade důraz na individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší. Bude zohledňovat význam konkrétního zdroje a míry jeho působení na kvalitu ovzduší. Zdrojům, které kvalitu ovzduší ve svém okolí ovlivňují nejvíce, bude možné zpřísnit emisní limity či stanovit technické požadavky na jejich provoz, což přinese pozitivní vliv na kvalitu ovzduší.

Nově zákon také obsahuje nástroj ke snížení dopadů provozu motorových vozidel ve městech, tzv. nízkoemisní zóny (dopravní opatření, které může být využito v centru sídel k omezení vjezdu automobilů zařazených do určitých emisních tříd). Pravomoc vymezit nízkoemisní zónu bude mít obec, která stanoví její rozsah i přísnost. Podmínkou bude vždy existence objízdné trasy na silnici stejné nebo vyšší třídy.

Novela zavede povinné revize kotlů na tuhá paliva

Sněmovna také schválila návrh skupiny poslanců v čele s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, který od roku 2016 zavádí povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva. Majitelé si budou muset nechat kotel zkontrolovat každé dva roky, jinak jim hrozí sankce.

Díky novému zákonu se také zefektivní poplatková agenda. S koncem roku 2015 se ruší poplatky za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek. Za tuhé znečišťující látky by měly společnosti do konce roku 2021 platit 4200 korun za tunu.

 

Související články:

Novela zákona o ovzduší jako hlavní téma dne.


Zdroje: PSP ČR, VLÁDA ČR, Radiožurnál