Více času na podstatné

Poslanci přijali senátní změny k novele EIA a dali souhlas k ratifikaci Pařížské dohody

05.09.2017 18:41

Poslanecká sněmovny dnes znovu projednala novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou jí vrátil senát s legislativně technickou změnou. Poslanci se nakonec přiklonili k senátní verzi. Cílem novely zákona je transpozice revize směrnice EIA a zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona EIA, které mají podle ministerstva životního prostředí (MŽP) zjednodušit právní úpravu. Novelu následně posoudí prezident republiky Miloš Zeman. Poslanci dále dali souhlas k ratifikaci Pařížské dohody.

Novela zákona EIA je zároveň transpoziční, tedy mimo změn týkajících se právě zjednodušení a zkrácení procesu navržených Ministerstvem životního prostředí, zapracovává do českého práva také novou a pro nás povinnou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

Novela zákona mimo jiné navrhuje stanovit okruh tzv. navazujících řízení, a to formou výčtu konkrétních správních řízení vyjmenovaných v samotném textu zákona. Výsledkem bude podle MŽP větší právní jistota investorů i správních orgánů. Dochází k zásadní změně koncepce tzv. podlimitních záměrů a tím i k výraznému zúžení okruhu podlimitních záměrů, které budou podléhat posuzování vlivů na životní prostředí. Zpřísní se také pravidla pro zpracování posudků a při zbytečných prodlevách překladatelů posudků nastoupí finanční sankce.

Novela také zpřesní ustanovení, podle něhož by vláda mohla ve výjimečném případě vyjmout z procesu EIA stavební záměry, u nichž by veřejný zájem na jeho provedení výrazně převyšoval nad zájmy ochrany životního prostředí. Novela také zavádí povinnost vyhodnotit ve zjišťovacím řízení i jejich jednotlivé varianty projektů, pokud byly předloženy.

Po projednání Senátem přibyla v novele navíc jedna legislativně-technická úprava. Novela nyní čeká na podpis prezidenta republiky, očekává se, že nabude účinnosti k 1. 11. 2017.

Lze předpokládat, že se jedná o poslední schůzi poslanecké sněmovny před parlamentními volbami. Ve Sněmovně je přitom téměř 200 zákonů, jejichž projednávání dosud nebylo ukončeno. Poslanci by se už však na návrh organizačního výboru neměli zabývat předlohami v prvním nebo druhém čtení. Na návrhu programu už tak není například novela vodního zákona, která zpřesňuje mimo jiné povinnosti při likvidaci odpadních vod ani novela zákona o ochraně ovzduší.

 

Pařížská dohoda

Poslanci dále dali souhlas k ratifikaci pařížské dohody. Dohoda stanovuje základy dlouhodobého, společného rámce pro ochranu klimatu v období po roce 2020, kdy má končit platnost Kjótského protokolu. Jejím hlavním cílem je snížit produkci skleníkových plynů a udržet tak nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C a tím omezit rizika a negativní dopady změny klimatu. Dohoda také akcentuje nepostradatelnou roli adaptace, tedy přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu, a to především v nejméně rozvinutých a nejvíce zranitelných státech světa. Důležitou součástí Dohody je také kapitola věnovaná financování opatření na ochranu klimatu, budování odborných kapacit a rozvoj moderních nízkouhlíkových technologií. Více k dohodě ZDE. Senát dal souhlas k ratifikaci už letos v dubnu. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

 

Související články:

Poslanci schválili novelu zákona EIA ve třetím čtení (7.6.2017)

Novelu zákona EIA znovu projednají poslanci (19.7.2017)