Více času na podstatné

Předložení záměru na omezení látek PFAS, PAU a omezení 2,4-dinitrotoluenu

26.07.2021 16:17

Na stránkách agentury ECHA jsou v registru záměrů na omezení látek nově uvedeny per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) (zveřejněno ECHA 21. 7. 2021).

Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Dánsko předložily 15. 7. 2021 záměr omezit výrobu, uvádění na trh a používání per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) (EC/CAS -). Návrh na omezení těchto látek by měl být k dispozici do 15. 7. 2022.

Uvedené země zahájily průzkum o PFAS a jejich alternativ a zjišťují pro připravované omezení další informace. Termín pro podání připomínek je 19. září 2021.

Na internetových stránkách ECHA je k dispozici závěrečný dokument analýzy možností regulačního řízení (RMOA).

ECHA předložila záměr omezit uvádění na trh a používání látek obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v hliněných terčích pro střelbu (EC 266-028-2, CAS 65996-93-2), předložení návrhu 1. října 2021.

ECHA rovněž předložila návrh na omezení uvádění na trh nebo používání 2,4-dinitrotoluenu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2) jako látky v předmětech určených pro širokou veřejnost nebo pro profesionální použití v koncentracích vyšších než 0,1 %.

Návrh, který nejprve vyhodnotí vědecké výbory pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC), bude předmětem konzultace, která bude zahájena po dohodě výborů, že je návrh v souladu s požadavky nařízení REACH. Současně k tomuto omezení bude na internetových stránkách ECHA zveřejněna dokumentace dle přílohy XV.

 

Další informace: