Více času na podstatné

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

26.02.2010 06:17

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Kdy je provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo hranici provozovny?“.

 • Překročí – li zároveň obě prahové hodnoty, tj. 2 t NO a zároveň i 2000 t ostatních odpadů nebo jednu z nich , tj. buď překročí 2 t NO, ale nepřekročí 2000 t ostatních odpadů, nebo překročí 2000 t ostatních odpadů, ale nepřekročí 2 t NO?
 • Pokud opravdu platí, že pro povinnost hlásit do IRZ stačí překročit hranici 2 tun produkce nebezpečných odpadů bez ohledu na obsaženou látku v těchto odpadech, týká se překročení hranice součtu všech odpadů nebo jednotlivého odpadu, hlásí se do IRZ pouze odpady u kterých byla překročena hodnota 2 tuny nebo všechny nebezpečné odpady za provozovnu v daném roce?

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení „stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění“.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

 

Přenos odpadu mimo provozovnu

„Přenosem mimo lokalitu“ se podle článku 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES rozumí: „přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny“.

V článku 5 nařízení č. 166/2006/ES odst. 1 písm. je stanoveno, že provozovatel ohlásí: „přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu…“.

 • Ohlašovací povinnost do IRZ je v případě přenosu odpadu mimo provozovnu spuštěna, pokud je překročen kterýkoli z uvedených ohlašovacích prahů (2t/rok nebo 2000t/rok).
 • Pokud jsou překročeny oba ohlašovací prahy, musí provozovatel provozovny uvést v hlášení oba údaje (např. 4t/rok nebezpečného odpadu a 2500t/rok ostatního odpadu).

 

Zjišťování množství odpadu přeneseného mimo provozovnu

Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

 • Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny) po sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný, vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení nezávisle na tom, zda toto množství obsahuje některou z ohlašovaných znečišťujících látek (podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Stejný postup musí být uplatněn i v případě ostatního odpadu (ohlašovací práh 2000 t/rok).

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info@ce­nia.cz).

Upozornění

Uvedené informace se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná se pouze o ilustrativní popisy a nikoli vyčerpávající výčet ohlašovacích povinností za konkrétní provozovny. Obsah nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů.