Více času na podstatné

Připomínky: Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

06.09.2018 12:31

Ministerstvo životního prostředí předložilo kládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. Návrh vyhlášky reaguje na novelu vodního zákona č. 113/2018 Sb., která vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2019.

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je naplnění zmocnění uvedeného v ustanovení § 89n odst. 5 vodního zákona, ve znění zákona č. 113/2018 Sb. Zmocňovací ustanovení § 89n odst. 5 novelizovaného znění vodního zákona předpokládá, že vyhláška upraví podrobnosti:

  • náležitosti provozní evidence,
  • bližší vymezení zdroje znečištění,
  • postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,
  • způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění,
  • způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.

 

Návrh vyhlášky nahrazuje stávající prováděcí předpisy v této oblasti, kterými jsou nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Návrh vyhlášky ruší vyhlášku č. 123/2012 Sb. a dále vyhlášku č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody. Důvodem pro zrušení uvedených vyhlášek je zrušení zmocnění pro jejich vydání. Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno samostatným nařízením vlády.

Obsah stávajících prováděcích předpisů (tj. nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a vyhlášky č. 123/2012 Sb.) se s návrhem vyhlášky zcela nekryje. Důvodem je skutečnost, že část problematiky upravené stávajícími prováděcími předpisy je v důsledku novely vodního zákona věcně řešena přímo v textu vodního zákona. Jedná se především o právní úpravu týkající se způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod.

 

 

Dokument ke stažení:

zd_KORNB4CA7FHA.doc

ma_KORNB4CA7FHA.docx