Více času na podstatné

Připomínky: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování

23.04.2019 17:10

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů s termínem připomínek do 16.5.2019.

Novela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW. Tento finanční limit je podle zákona rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu. V případě, že není výrobce schopen zajistit odborně způsobilou osobu ke kontrole kotle, která ji provede za cenu do výše vyhláškou stanoveného finančního limitu, může si provozovatel v souladu ustanovením § 17 odst. 1 písm. h) zákona zvolit odborně způsobilou osobu oprávněnou jiným výrobcem ke kontrolám stejného typu zdroje. Návrh dále nově upravuje v souladu se zmocněním uvedeným v § 16 odst. 10 zákona rozsah údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje (uvedených v dokladu o této kontrole), které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP).

Návrh obsahuje také několik dalších dílčích změn:

  • S ohledem na nové požadavky současného plnění požadavků monitorování emisí stanovených ve vyhlášce a parametrů, jež stanoví Závěry o BAT (prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách) byla provedena úprava ustanovení o podmínkách a vyhodnocení kontinuálního měření (§ 7, § 8 a § 9).
  • Jednotlivé formulační opravy a úpravy textu vycházející z aplikační praxe (např. úpravy názvu některých kategorií činností v příloze č. 8, úprava v údajích provozní evidence a souhrnné provozní evidence)

 

Účinnost předkládané novely je navrhována k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Dokument ke stažení:

zd_KORNBBAHVMPP.docx

ma_KORNBBAHVMPP.docx

pz_KORNBBAHVMPP.rtf