Více času na podstatné

Program PSP ČR - 32. schůze

30.11.2011 08:54

32. schůze poslanecké sněmovny je naplánována od 6. prosince. Poslanci projednají z pohledu životního prostředí následující návrhy zákonů.

 

1) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Předkládaný návrh představuje komplexní revizi právní úpravy obsažené v platném zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je zajištění takové kvality ovzduší, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy, zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování a snížení nadbytečné administrativní zátěže a zákonných povinností pro jednotlivé subjekty. Jedním ze základních důvodů k přijetí nové úpravy je i nutná transpozice aktuálních předpisů Evropských společenství.

Usnesení Hospodářského výboru ZDE a Výboru pro životní prostředí ZDE

 

2) Vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Účelem navrhované právní úpravy je transponovat do vnitrostátního právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, str. 114). Směrnice 2009/31/ES vytváří právní rámec pro geologické ukládání oxidu uhličitého, které je bezpečné z hlediska životního prostředí, s cílem přispět k boji proti změně klimatu (čl. 1 odst. 1 směrnice 2009/31/ES). Podle čl. 39 odst. 1 této směrnice mají členské státy transponovat požadavky směrnice do svých právních řádů do 25. června 2011 s tím, že neprodleně poté musí Evropské komisi sdělit znění těchto právních předpisů.

Platit se bude jedna koruna za tunu uloženého CO2. Tato cena je podle vlády stanovena tak, aby technologii podzemního ukládání nadměrně neprodražovala, ale aby obce zároveň mohly takový poplatek považovat za významný přínos. Odborná studie ministerstva životního prostředí upřesnila, že na území ČR je k dispozici celková kapacita pro uložení 700 milionů tun CO2.

Při posuzování žádosti o povolení úložiště bude nutné získat informace například o zemětřesné činnosti v dané lokalitě nebo propustnosti prostředí. Zájemce bude muset také zjišťovat přítomnost a stav přírodních a umělých cest, včetně studní a vrtů, nebo zda plánované úložiště nezasahuje na území cizího státu. Zákon však zakáže ukládat oxid uhličitý do míst, kde jsou významné zásoby kvalitní podzemní vody určené pro zásobování pitnou vodou.

 

3) Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Předkládaný návrh představuje kompletní náhradu právní úpravy obsažené v hlavě třetí platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Oblast ochrany ozonové vrstvy Země a také klimatického systému Země před regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny se odděluje od zbytku právní úpravy o ochraně ovzduší do samostatného zákona. Oddělením obou zákonů dochází k návratu do stavu před přijetím zákona č. 86/2002 Sb., kdy vedle sebe existovaly zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) a zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země. Tento zákon, který byl připraven souběžně s návrhem zákona o ochraně ovzduší, neobsahuje novou právní úpravu, ale toliko přejímá obsah poslední velké novely stávajícího zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (zákon č. 483/2008 Sb.)

 

Zdroje: PSP ČR, ČTK