Více času na podstatné

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

17.03.2010 07:47

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Provozovatel provozuje celou kanalizační síť města. Na kanalizaci jsou připojeny jednotlivé nemovitosti ve městě. Nejedná se o kanalizaci pro průmyslové odpadní vody. Odpadní vody se čerpají na čistírnu odpadních vod, kterou provozuje jiný subjekt. Mám ukazatele P celk. a N celk. u kterých dochází k překročení ohlašovacího prahu do IRZ hlásit jako přenos v odpadech nebo v odpadních vodách?

 

 

Ohlašování do IRZ za rok 2009

Předmětem dotazu je kanalizační síť města. Kanalizační síť je zaústěna na čistírnu odpadních vod, kterou provozuje jiný subjekt než kanalizační síť. U ukazatelů P celk. a N celk. dochází k překročení ohlašovacího prahu pro přenos v odpadních vodách.

Nejprve je nutné určit zda kanalizační síť naplňuje předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti a následně identifikovat nutnost ohlašovat zmiňované parametry jako přenos látek v odpadních vodách.

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky a jakékoli další přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění (přímo spojené činnosti).
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovacího prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.
 • Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.
 • Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.
 • Ohlašovací povinnost plní provozovatel provozovny.
 • Kanalizační síť slouží k odvodu splaškové vody na čistírnu odpadních vod. Celou kanalizační síť nelze považovat za jednu provozovnu ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb. neboť nejsou splněny předpoklady, že se nachází v jedné lokalitě (na stejném místě) s definovanými zeměpisnými souřadnicemi. Kanalizační síť by pravděpodobně bylo možné označit za stacionární technickou jednotku, která se ovšem nenachází na jednom místě.
 • „Přenosem mimo lokalitu“ se podle článku 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES rozumí: „přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny“.
 • Při ohlašování přenosu znečišťujících látek v odpadních vodách je důležité, aby docházelo k přesunu látek v odpadních vodách k vyčištění mimo hranice provozovny. Vzhledem k tomu, že kanalizační síť nenaplňuje definiční znaky provozovny, nelze k ní vztahovat povinnost ohlašovat přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že pokud provozovatel provozuje pouze kanalizační síť města a nikoli například konečnou čistírnu odpadních vod (či jiné zařízení), pak provozovateli kanalizační sítě ohlašovací povinnost do IRZ nevzniká.