Více času na podstatné

Senát schválil novelu zákona EIA i novelu zákona o IRZ a ISPOP

14.07.2016 13:04

Senátoři na dnešním jednání schválili novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou poslanci schválili v prvním čtení na konci června 2016. Jedná se o novelu, která vláda připravila k řešení situace kolem dopravních staveb. Senát také schválil novelu zákona o integrovaném registru znečištění a ISPOP. Novela se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů ve vztahu k IRZ a určitých zjednodušení se dočká i ISPOP. Schválený poslanecký pozměňovací návrh  se týká účinnosti novely zákona - zákon bude účinný první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Novela EIA - výsledek schváleno

Poslanci schválili v prvním čtení novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou vláda připravila v reakci k řešení dopravních staveb, kterým bylo vydáno stanovisko EIA dle již neúčinného zákona č. 244/1992 Sb, dne 29. června. Návrh obsahuje změnu zákona č. 100/2001 Sb., která umožní pokračovat v povolovacích procesech pro vybrané dopravní projekty.

Návrh obsahuje speciální postup pro vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí (platnost 5 let). Prioritním dopravním záměrem se rozumí záměr, který naplní stanovená kritéria, tj. který se nachází na transevropské dopravní síti, který byl posouzen podle zákona č. 244/1992 Sb. a pro který již bylo ke dni 31. března 2015 vydáno územní rozhodnutí. Dále se musí jednat o záměr, který stanoví vláda nařízením. V důsledku aplikace těchto kritérií by tak navržené ustanovení měly naplnit pouze vybrané projekty dopravní infrastruktury.

 

Novela o IRZ a ISPOP - výsledek schváleno

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů a určitých zjednodušení by se měl dočkat i ISPOP.

Díky novele se má především snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nově bude příloha zákona obsahovat taxativní výčet průmyslových činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi 1/3 současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis. Jejich úspory ministerstvo odhaduje na částku 29 mil. Kč za rok.

Spolu s výše popsanou změnou je navrženo několik dalších změn zákona. Zejména se jedná o zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

Výsledný návrh novely zákona představuje podle MŽP kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání pracovní skupiny složené ze zástupců MŽP, MPO, Ministerstva zemědělství (MZe), průmyslových svazů a nevládních ekologických organizací. Pracovní skupina tak nalezla shodu, která na jedné straně znamená snížení administrativní zátěže ohlašovatelů do IRZ, zejména malých a středních podnikatelských subjektů, a na straně druhé nesnižuje pozitivní přínos IRZ z pohledu ochrany životního prostředí.

Schválený pozměňovací návrh poslanců se týká účinnosti novely zákona - zákon bude účinný první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Atomový zákon

Senát schválil také nový atomový zákon, který od příštího roku nahradí dosavadní úpravu z roku 1997. Zákon zpřesňuje technické požadavky a procesní pravidla pro provoz stávajících a spouštění nových bloků jaderných elektráren. Zpřesněním technických požadavků i úpravou procesních pravidel napomůže podle vlády státní správě daleko efektivněji usměrňovat kroky při umisťování, výstavbě, uvádění do provozu a provozu nových bloků jaderných elektráren. Více na Oenergetice.cz ZDE.