Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil mimořádnou výzvu - Obnova krajinných struktur (6.3)

29.03.2013 20:00

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil mimořádnou výzvu na projekty v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur. SFŽP upozorňuje, že v roce 2013 dojde k vyhlášení další výzvy v PO6, jejíž věcné zaměření bude upřesněno v blízké budoucnosti. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. dubna 2013 do 31. května 2013.

 

 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

  • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
  • zakládání krajinných prvků (výsadba remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a obnova historických krajinných struktur (vč. polních cest),
  • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability.

 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3

  • V rámci podporovaných opatření v oblasti podpory 6.3 nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
  • Opatření musí vycházet ze schválených komplexních pozemkových úprav nebo ze schváleného územního plánu. Opatření, která tuto podmínku nesplňují, nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek výzvy.
  • Okruh přijatelných žadatelů dle platného Implementačního dokumentu OPŽP je v rámci této výzvy omezen na vlastníky nebo nájemce pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření. Žádosti, kde žadatelé nejsou vlastníky nebo nájemci pozemků, na nichž bude provedena realizace opatření, nebudou akceptovány z důvodu nesplnění podmínek výzvy.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL  od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na krajské středisko AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

Dokumenty ke stažení:

XLVI. výzva - Hodnoticí kritéria

Text XLVI. výzvy

XLVI. výzva OP 6.3. - Náklady obvyklých opatření

 

 

Zdroj: SFŽP